WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу - Курсова робота

Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу - Курсова робота

та семінар), то "для успішного навчання та виховання студентів на лекції потрібний тісний контакт лектора з аудиторією, заснований на врахуванні вікових та індивідуальних особливостей слухачів, на ораторському мистецтві викладача, на вмінні реагувати на зміни в настрої аудиторії" [8, с.35]. Важливе місце має також самостійна робота студентів [8], яку можна поділити на аудиторну та позааудиторну, а в останній виділити наступні елементи: самовиховання, самоосвіта, саморозвиток, самоактуалізація [21].
Важливе значення відіграє і вміння вчитися. Основною його передумовою є самостійність творчої активності студентів в процесі учіння. Поряд з засвоєнням знань, умінь та навичок студент в процесі навчання повинен навчитися творчо та на науковому рівні мислити, самостійно поповнювати знання, оновлювати їх, свідомо і творчо використовувати набутий багаж знань для розв'язання практичних завдань. Головна соціальна функція засвоєння суспільно-історичного досвіду в процесі учіння полягає в активній творчій переробці набутих знань і побудові на їх основі нових. Тому необхідно, щоб у студента з перших днів його перебування у вузі формувалась самостійність, ініціатива, прагнення до самовдосконалення, саморозвитку [21]. Висока ефективність процесу учіння досягається завдяки власній творчій активності студента, у якого сформовані вміння вчитися самостійно, здобувати знання та використовувати їх.
Перехід студента від діяльності під безпосереднім керівництвом викладача до самостійних форм залежить від рівня сформованості в нього вміння вчитися. Вміння вчитися слід розрізняти від вміння виконувати предметні дії. Специфікою вміння вчитися є знання про об'єкти дійсності, а також дії та операції, що забезпечують перебудову цих об'єктів з метою розв'язання практичних або наукових задач, а головне - прагнення, інтерес до знань та вміння шукати. Проте вміння вчитися - це специфічна діяльність, яка полягає не тільки в тому, щоб знаходити знання, а, головне, в їх засвоєнні в певній системі і взаємозв'язках.
Поряд з рівнем сформованості навчальної діяльності, розвитком вмінь вчитися вирішальний вплив на самостійність учіння мають особливості розумового розвитку [15]. Важливою особливістю вміння вчитися є пізнавально-емоційне ставлення студента до учіння, пізнавальний інтерес, інтелектуальні здібності [19], [20]. Оскільки юнацький вік (пізня юність, студентський вік) вважливий етап розумового розвитку, зокрема розвитку пізнавальних функцій та інтелекту (в кількісному та якісному вимірі) [9], в цьому віці відбувається "формування індивідуального стилю розумової діяльності" [9, с.53]. При цьому розумова діяльність конкретного студента визначається певним рівнем узагальненості, усвідомленості, самостійності, стійкості, розумової працездатності, ефективності праці [20].
Висновки
Отже, підводячи підсумки, потрібно сказати, що процес засвоєння знань є важливою складовою процесу учіння, навчальної діяльності, є необхідною умовою і основним механізмом психічного розвитку людини протягом всього її життя, основою всебічного розвитку особистості студента. Цим пояснюється велика кількість концепцій та досліджень процесу учіння взагалі та процесу засвоєння знань зокрема, особливого значення серед яких набула концепція поетапного формування розумових дій.
Процес засвоєння знань студентами складається із наступних ланок: сприймання нового матеріалу; осмислення і розуміння навчального матеріалу; узагальнення навчального матеріалу; закріплення навчального матеріалу; застосування знань, умінь і навичок (застосування на практиці). Кожна із них має свої психологічні особливості.
В даній роботі особливу увагу приділено розгляду та врахуванню психологічних особливостей наступних елементів процесу засвоєння знань: мотиваційної сфери учіння; сприймання нового матеріалу; формування науково-теоретичного мислення на основі осмислення та узагальнення навчального матеріалу під час засвоєння наукових понять та розв'язування задач; закріплення навчального матеріалу та застосування його на практиці, особливостей самостійної роботи, розумового розвитку та вміння вчитися студентів.
Використана література
1. Бугайов О., Коваль В. Комп'ютерна підтримка курсу фізики в середній школі: реальність і перспективи // Фізика та астрономія в школі. - 2001. - №3-С. 16-19.
2. Вознюк С.Е. Комплексная реализация функций обучения и структура обобщенных способов решения задач по физике в средней школе: Дис...канд. пед. наук: 13.00.02 / НИИ педагогики УССР. - К., 1989. - 268с
3. Возрастная и педагогическая психология / М.В.Матюхина, Т.С.Михальчик, Н.Ф.Прокина и др.; Под ред. М.В.Гамезо и др. - М.: Просвещение, 1984. - 256с.
4. Возрастная и педагогическая психология: Учебник для студентов пед. ин- тов /В.В.Давыдов, Т.В.Драгунова, Л.Б.Ительсон и др.; Под ред. А.В.Петровского. -М.: Просвещение, 1979. -288с.
5. Гончаренко С. У. Формування наукового світогляду учнів при вивченні фізики. - К., 1990. - 208 с.
6. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении: Логико-прихологические проблемы построения учебных предметов. - М.: Педагогическое общество России, 2000. - 480 с.
7. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М.: ИНТОР, 1996. - 544 с.
8. Есарева З.Ф. Некоторые вопросы учебной работы в вузе // Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в юношеском возрасте. - Л.: Издательство Ленинградского университета, 1967. - 104с.
9. КонИ.С. Психология юношеского возраста: (Проблемы формирования личности). Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1979. - 175с.
10. Лещинський О. П. Дидактика, методика, нові інформаційні технології // Педагогіка і психологія. - К.: Педагогічна думка, 2002. - № 1-2 - С. 34-41.
11. Мостепаненко М. В. Философия и методы научного познания. - Л.: Лениздат, 1972.-264с.
12. Основы методики преподавания физики в средней школе /В.Г. Разумовский, А.И. Бугаев и др., под ред. А. В. Перишкина и др. - М: Просвещение, 1984. - 398 с.
13. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. ЮЛ.Трофімова. - К.: Либідь,1999. - 558с.
14. Салмина Н. Г. Знак и символ в обучении. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 288с.
15. Степанова М.А. Умственное развитие в условиях неразвивающего обучения. // Вопросы психологии. - 2004. - № 5. - С.33-46..
16. Сумський В.І. Методика і теорія застосування ЕОМ у процесі вивчення фізики у педагогічних закладах: Монографія, - Вінниця: ВДПУ, 2003. - 380с.
17. Телегина Э.Д., Гагай В.В. Особенности взаимосвязи творческого мышления и зрительного восприятия у младших школьников. // Вопросы психологии. -2003.-№5.-С.47-55.
18. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1997. - 192с.
19. Хохліна О.П. Мета освіти в контексті формування загальних і спеціальних здібностей // Педагогіка і психологія. - К.: Педагогічна думка, 2003. - № 3- 4- С. 72-76.
20. Хохліна О.П. Психічні прояви розумової сфери у школярів з різними інтелектуальними можливостями в процесі трудової діяльності // Педагогіка і психологія. - К.: Педагогічна думка, 2004. - № 1 - С. 81-91.
21. Чобітько М.Г. Самовдосконалення студентів - майбутніх учителів - у процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки // Педагогіка і психологія. - К.: Педагогічна думка, 2004. - № 1 - С. 57-69.

 
 

Цікаве

Загрузка...