WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу - Реферат

Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу - Реферат

стислий виклад головного змісту тексту. Анотація має свою структуру, в яку входять тема, предметна рубрика та зміст. Якщо студенти самостійно складають анотацію до опрацьованого джерела, вони набувають умінь структурувати інформацію та звужувати її.
11. Складання резюме.
Цей вид роботи допомагає оволодіти операцією переструктурування повідомлення та є кроком до підготовки до діалогічної взаємодії з текстом.
12. Коментування тексту.
Такий вид необхідно застосовувати для уміння висловлювати своє ставлення до сприйнятої інформації.
13. Формулювання запитань до тексту.
Самостійне формулювання запитань до вихідного повідомлення допомагає краще осягнути смисл тексту, що дозволяє більш повно та глибоко засвоїти опрацьовану інформацію.
14. Методика транспозиційного аналізу тексту.
Суть методу полягає в тому, що текст поділяється на відносно закінчені смислові уривки, і кожен з цих уривків записується на окрему картку. Картки перетасовуються і треба відновити вихідний текст.
5. Особливості інформаційно-пізнавального та смислового опрацювання навчального матеріалу студентами
Процес засвоєння інформації охоплює наступні етапи засвоєння: сприймання матеріалу; його розуміння; запам'ятовування; зберігання та актуалізацію - відтворення та використання в діяльності (навчальній та професійній). Осмислене запам'ятовування сприяє кращому зберіганню та більш точному і повному відтворенню опрацьованої інформації. Постійне використання вивченого матеріалу в навчально-професійній діяльності допомагає переосмислити та краще зберегти необхідну інформацію, пов'язати її з раніше набутими знаннями та з новим матеріалом, який підлягає опрацюванню.
Провідним фактором ефективного засвоєння навчального матеріалу та центральною ланкою процесу засвоєння знань виступає розуміння інформації, яка опрацьовується. Розуміння матеріалу допомагає структурувати інформацію, що сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу.
Кращому розумінню, а отже, і засвоєнню текстового матеріалу допомагає уміння структурувати та переструктуровувати опрацьовану інформацію. Уміння розмежовувати основну і другорядну інформацію сприяє підвищенню рівня опрацювання тексту та допомагає більш повному закріпленню матеріалу в пам'яті. Тому, володіння прийомами інформаційно-пізнавального та смислового опрацювання тексту є необхідною умовою ефективного опрацювання текстової інформації з метою її засвоєння.
Основою умінь опрацьовувати навчальнутекстову інформацію є:
- сформованість когнітивних операцій читання,
- прийомів діалогічної взаємодії з текстом,
- наявність базових знань з психології читання та теорії тексту. Сформованість когнітивних операцій читання передбачає:
володіння операціями структурування та переструктурування тексту,
- семантичного зважування та розмежування інформації,
- її стиснення та розгортання.
Володіння перерахованими вище операціями допомагає студентам:
- формулювати основну думку повідомлення,
- виділяти ключові слова,
- складати план, схему, блок-схему тексту,
- його конспект, анотацію та резюме,
- знаходити в друкованому матеріалі відповіді на запитання за змістом тексту,
- розв'язування задачі з певної галузі знань.
Діалогічна взаємодія з текстом передбачає здатність читача знаходити в тексті проблемні ситуації та відшукувати відповіді на них, уміння ставити автору запитання та полемізувати з ним, уміння складати коментар до тексту, який відбиває основний зміст вихідного повідомлення та результати його осмислення читачем.
Провідними навчальними завданнями, які забезпечують формування основних прийомів опрацювання текстової інформації, слід вважати:
- виділення концепту тексту,
- побудови смислової структури текстового повідомлення,
- резюмування та конспектування тексту,
- відповіді на запитання,
- розв'язання задач та встановлення діалогічної взаємодії з текстом.
Програма формування умінь опрацьовувати текстову інформацію студентами повинна включати наступні етапи:
1. Постановка перед студентами основних навчальних завдань та забезпечення процесу сприйняття ними цих завдань.
2. Відпрацювання у студентів умінь інформаційно-пізнавального та смислового опрацювання тексту.
3. Забезпечення використання студентами в процесі навчальної діяльності набутих умінь інформаційно-пізнавального та смислового опрацювання тексту.
4. Визначення рівня сформованості умінь опрацьовувати друковане джерело та впливу даних умінь на ефективність засвоєння навчального матеріалу.
У зв'язку з вищесказаним зауважимо, що смисл тексту- це не проста сума смислів усіх його частин. Наприклад, сума смислів теоретичної, фактологічної і рефлексивної інформації не створює загального смислу повідомлення. Лише на основі складної розумової діяльності студент може синтезувати смисл усього тексту і дістати у підсумку нове знання.
Література
1. Виходцева О.А. Особливості опрацювання навчальних текстів студентами вищих педагогічних закладів освіти // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д.- К.: 2004, т. VI, в.5. - С.63-72.
2. Виходцева О.А. Етапи засвоєння навчального матеріалу (на прикладі навчального тексту) // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку: Матеріали Костюківських читань. - Т.1.- К.: Міленіум, 2003.- С.65-68.
3. Изюмова С.А., Чмыхова Е.В. Влияние индивидуально-психологических особенностей на обучаемость студентов // Инновации в образовании. - 2001.- № 2.- С.54-63.
4. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. - М.: Смысл, 2003.- 286с.
5. Лурия А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования. - М.: Академия, 2002.- 352с.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Учпедгиз, 1946.-702с.
7. Чепелєва Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів. - К.: Либідь, 1990.- 96с.
8. Чепелєва Н.В. Розуміння та інтерпретація письмового повідомлення //Українська психологія: сучасний потенціал. Матеріли четвертих Костюківських читань. - К., 1996.- Т.Ш.- С.290-292.

 
 

Цікаве

Загрузка...