WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості вербального спілкування - Реферат

Психологічні особливості вербального спілкування - Реферат

але ми несемо в собі безліч не-вербальної інформації, яка може бути більш промовиста й важлива, ніж словесна, але потребує високої емпатійності. Ви-сока емпатійність - перевага сучасної людини, вона немов-би додатковий зір та слух, низька - бездушність, байдужість, холодність. Така людина не може відгукнутися на почуття іншої, порадіти з чужої радості чи опечалитися чужим смут-ком. Вона припускається помилок у стосунках з людьми, бо цілковито довіряється тільки собі, а цього недостатньо. Вихо-дячи тільки з власних, актуальних для себе станів, вона не бе-ре до уваги спонукання та емоційні стани партнера.
Чому сучасним людям бракує емпатійності? Відповідь при-близно така ж, як у попередньому випадку. Теперішнє сус-пільство більшою мірою сприяє формуваннюраціонального, розсудливого, придушуючи все безпосереднє, емоційне. Це починається майже з перших днів життя: у сім'ї діти недоот-римують материнського тепла й ніжності, у школі всі прояви емоційності та оригінальності вважаються недоцільними. Для суспільства в цілому характерно пригнічення спонтанного, ім-пульсивного, щирого, у повазі люди, які керуються у своїй по-ведінці рефлексією (розумом, словом, логічними зв'язками).
4. Особистісна ідентифікація - розуміння іншої люди-ни шляхом ототожнення себе з нею. Механізм цей починає працювати досить рано, і перший об'єкт, з яким ідентифікує себе дитина, - батьки. Особистісна ідентифікація дуже важ-лива для нормального психічного розвитку людини на всіх вікових етапах, але особливо - у підлітковому та юнацькому віці (з однолітками, літературними героями тощо). Її пригні-чення (приміром, "не бери прикладу з поганого героя") нега-тивно відбивається на психічному розвитку. Можливість іден-тифікації немовби відкриває двері у світ людей і емоційних людських контактів, інакше ми лишаємося "по той бік две-рей" - зі своєю самітністю та егоцентризмом.
Отже, існує два типи сприймання та розуміння людини людиною: міжгрупові і міжособистісні. Вони можуть допов-нювати і взаємозаміняти один одного, але між ними є і прин-ципова різниця. Міжособистісні механізми більш тонкі, гнуч-кі, індивідуальні, в еволюційному смислі це більш пізні утво-рення. Свобода в "користуванні" ними досягається шляхом кропіткої внутрішньої роботи, часом - болісних пошуків. Міжгрупові механізми консервативні та стійкі, вони співвід-носяться з етнічними цінностями суспільства, визначаються соціальним та культурним контекстом, їх освоєння - процес пасивний, автоматичний.
Вивчаючи процеси соціального сприймання, психологи дійшли висновку, що на нього впливають, окрім вищезазначе-них, інші чинники психологічної природи. Дамо їх коротку характеристику.
"Ефект ореолу" - вплив загального враження про люди-ну на сприйняття і оцінку окремих властивостей її особис-тості. Якщо загальне враження про людину сприятливе, то її позитивні якості переоцінюються, а негативні - не поміча-ються або ж виправдовуються. І навпаки, якщо загальне вра-ження про людину негативне, то навіть позитивні вчинки трактуються упереджено.
"Ефект первісності" (послідовності) - при оцінці не-знайомця домінує перше враження, усі інші отримані відо-мості накладаються на цю інформацію.
"Ефект поблажливості" - надлишок позитивного став-лення при сприйманні іншої людини, спостерігається у тих випадках, коли суб'єкт дістає значну емоційну підтримку з бо-ку оточуючих (наприклад, захоплення "зіркою" естради).
"Бар'єри темпераменту та характеру" - виникають при взаємодії індивідів з різними типами нервової системи чи різними характерами. Наприклад, людина з високою реак-тивністю починає діалог без думки про можливу сварку, але раптом, у відповідь на досить нейтральні слова, бурхливо обу-рюється і припиняє розмову, її партнер не розуміє такої реак-ції, ображається і в подальшому буде уникати контактів. Такі ж наслідки можливі при неврахуванні особливостей характеру.
"Бар'єр поганого настрою" - виявляється у небажанні індивіда спілкуватися або ж в індукції свого настрою на ото-чуючих. Не випадково вважається, що вихована людина не по-винна показувати стороннім свої негативні переживання. Це не тільки знижує працездатність, а й відштовхує людей, фор-мує про такого співрозмовника стійке негативне враження.
"Бар'єр негативних емоцій" - породжується пережи-ваннями гніву, страху, презирства, відрази тощо, це завжди ре-зультат нереалізованих актуальних потреб, який заважає пра-вильно сприймати та оцінювати ситуацію та її учасників.
ВИСНОВКИ
Значний вплив на сприймання іншої людини чинить са-мооцінка сприймаючого суб'єкта. Кожна людина співвідно-сить інформацію про іншого з уявленнями про саму себе, причому підсвідоме прагне зберегти існуючу думку про себе. Якщо ж ця думка може бути спростована, виникає стан три-вожності і сприймання змінюється таким чином, щоб загроз-ливі сигнали не надходили. Такі підсвідомі процеси дістали назву "перцептивного захисту". Якщо, наприклад, ставлення до людини у групі не відповідає її завищеній самооцінці, во-на починає неадекватно сприймати оточуючих, а справедли-ву критику вважає наклепом.
Таким чином, можна зробити висновок, що сприймання й розуміння іншої людини - дуже складний процес взаємодії як особистості індивіда, що сприймає, так і особистості су-б'єкта сприймання. При цьому потрібно пам'ятати, що, незва-жаючи на певні особливості сприймання і розуміння фізич-ного вигляду, психічних станів, мімічних проявів, - це зав-жди цілісний, синтетичний акт, що залежить від життєвого досвіду, структури особистості і особливостей ситуації. Він має велике значення для працівника правоохоронних орга-нів, оскільки його професійна діяльність завжди спрямована на пізнання соціальних явищ, яке здійснюється у процесі і за допомогою спілкування.
Література
1. Бодалев А. А Восприятие и понимание человека человеком. - М,
1982. - 237 с.
2. Брикман Р, Кершнер Р. Гений общения: пособие по психологиче-ской
самозащите. - С.-Пб., 1997. - 147 с.
3. Дерябо С^ЯсвинВ. Гроссмейстер общения. - М., 1997. - 145 с.
4. Зарайский Д. А Управлять чужим поведением. - Дубна, 1997. -
168 с.
5. Кабрин В. И. Транскоммуникация и личностное развитие. - Томск,
1992. - 267 с.
6. Любивый Я.В. Современное массовое сознание; динамика и тенденции развития. - К., 1993. - С. 33.
7. Любивый Я.В. Современное массовое сознание; динамика и тенденции развития. - К., 1993. - С. 13.
8. Любивый Я.В. Современное массовое сознание; динамика и тенденции развития. - К., 1993. - С. 58.
9. Рюкле X. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движе-ние. - М.,1996. - 178 с.
10. Хохелъ С. Целостное восприятие личности и методы определения ее типа. - К., 1992. - 321 с.
11. Экман П. Психология лжи. - К., 1999. - 256 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...