WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості вербального спілкування - Реферат

Психологічні особливості вербального спілкування - Реферат

готовими із соціального оточення. Це не на-ше особисте надбання, а продукт колективної творчості. Під-твердженням цього є той факт, що фізіогномічні уявлення в різних культурах значною мірою відрізняються. Наприклад, у в'єтнамській культурі великий рот корелює з високим інтелек-том, причому це стосується лише чоловіків. Слід враховувати, що "ключі" однієї культури можуть бути непридатними для ін-шої. Цим пояснюється недиференційованість сприймання й запам'ятовування людей іншої расової приналежності: зов-нішність їх здається нам дуже подібною, аж до ілюзії повноїідентичності.
Отже, придатний чи ні механізм фізіогномічної редукції для спілкування? Однозначної відповіді на це запитання не-має. Він дуже простий і зручний, але призводить до непоро-зуміння, якщо неправильно застосовується і не доповнюється іншими, більш складними та точними ознаками.
2. Соціальна категоризация та порівняння - це роз-поділ людей за певними категоріями, тобто визначення їх соціального статусу та порівняння зі своїм статусом. Така процедура може бути досить простою (наприклад, "старий - молодий", "бідний - багатий") або ж складною (наприклад, "розумний - дурний", "порядний - непорядний"). Вона ду-же важлива, бо людина з невизначеним соціальним статусом зазнає труднощів у спілкуванні, відчуває самотність, ідентифі-куючи себе з певною соціальною групою, ми сприймаємо її права, обов'язки, привілеї. Виникає відчуття "Ми" (моя група) на відміну від "Вони" (їх група), причому в міжгруповому спілкуванні "Ми" частіше переоцінюються, а "Вони" - недо-оцінюються.
Із зазначеного можна зробити важливий висновок: наше розуміння людей завжди певною мірою неточне та упередже-не, бо якщо "Ми" не дає хоча б маленької переваги, то потер-пає самооцінка. Ця тенденція виявляється як в оцінках, уяв-леннях, судженнях, так і в зовнішній поведінці, причому вона посилюється в умовах змагання, особливо з невизначеними критеріями. При оцінці результатів більш упередженими ви-являються ті, що програють чи мають нижчий статус. Отже, в умовах соціальної несправедливості різко зменшується віро-гідність неупереджених оцінок, терпимості та взаєморозумін-ня між людьми, що належать до різних груп, причому психо-логічно найбільше страждають ті, що не мають ніяких благ та привілеїв.
3. Стереотипізація - розуміння іншої людини шляхом віднесення її до певної соціальної групи та автоматичного пе-ренесення на неї типових для даної групи характеристик. Термін запропонований американським журналістом О. Ліп-маном для визначення штампів та кліше ("фіксованих карти-нок у голові") в людському спілкуванні.
Існує багато визначень стереотипів. Найбільш коротке з них - "усі вони такі". При цьому не має значення, хто це кон-кретно та які вони насправді: усі професори неуважні, усі анг-лійці - стримані, усі жінки - непостійні. Приклади можна продовжувати. Характерно, що при цьому всі знають - на-справді це не так, об'єднувати всіх одним штампом - велике спрощення і огрубления дійсності. Але стереотипи все ж існу-ють, бо вони виконують свою функцію - просто й швидко категоризувати індивіда.
Грубість, схематизм, ворожість по суті своїй не притаман-ні стереотипізації, а виникають як наслідок соціальних умов. Стереотипи необхідні для психологічної регуляції міжособистісної взаємодії, без них людина "потонула" б у хаосі інформації, що надходить. Отже, необхідно боротися не з стерео-типами як такими, а лише з найбільш хибними та небезпеч-ними з них. Дестереотипізація потрібна у міжетнічних, міжнаціональних, а також міжгрупових стосунках, бо багато психологічних труднощів виникає саме в цих сферах і вони призводять до тяжких наслідків.
Усі вищезазначені механізми розуміння людини людиною діють в умовах міжгрупового спілкування. При міжособистісному - взаєморозуміння реалізується за рахунок інших ме-ханізмів, провідними серед яких є:
1. Атрибуція - розуміння іншої людини шляхом припи-сування їй тих чи інших причин поведінки з позицій власно-го життєвого досвіду та здорового глузду. Як працює атрибу-тивний механізм?
Звичайно ми маємо справу з трьома видами інформації:
знання про людину, поведінку якої ми хочемо пояснити,
знання про ситуацію, в якій вона вчинила певну дію, вела се-бе певним чином, наш власний досвід соціальної поведінки та соціальних контактів. Коли ми достатньо знаємо про су-б'єкт і обставини, в яких він опинився, атрибуція ("припису-вання") зводиться до мінімуму, а наше пояснення його пове-дінки буде більш точним. Коли ж ми мало або нічого не знає-мо про людину та зовнішні обставини, то використовуємо власні, нехай і обмежені знання, досвід і таким чином, фан-тазуючи, можемо пояснити що завгодно, і без ніяких трудно-щів. Ми з легкістю пояснюємо собі та іншим, чому одні одру-жуються, а інші - розлучаються, чому один вступає до інсти-туту, а другий іде працювати, чому так, а не інакше поводяться американці, японці, навіть аборигени в басейні річки Амазон-ки. Суб'єктивних труднощів це не викликає, але слід врахову-вати, що чим менша доля об'єктивної інформації, тим суттє-віші помилки. У історії є безліч прикладів, коли мандрівники у чужих краях отримували від своїх дій результат, протилеж-ний очікуваному, користуючись атрибутивними механізмами. Головна їх функція - зняти чи зменшити невизначеність у спілкуванні, але не слід при цьому бути надто впевненим у безпомилковості своїх суджень.
2. Децентрація - це психологічна здатність відкинути власний досвід, відійти від свого "Я" і наблизитись до "Я" ін-шої людини. Вона необхідна у тих випадках, коли об'єктив-ної інформації достатньо і немає принципової необхідності апелювати до суб'єктивного досвіду. Децентрація і атрибуція певним чином протилежні за характером, у першому випад-ку ми ніби відмовляємося від власної позиції, наближаємося до позиції партнера, дивимося на світ його очима, у друго-му - навпаки.
Люди зі зниженою здатністю до децентрації називаються егоцентриками (від "Ego" - "Я"), увесь світ існує ніби тільки заради них, а вони знаходяться в його центрі. Чому це стає можливим? Причини тут можуть бути різними, але найімовір-ніше - психологічними. Авторитарність виховання, офіційні стосунки між старшими та молодшими (у тому числі між батьками та дітьми), пригнічення нестандартних підходів і точок зору призводять до стандартизації особистості та не-вміння розуміти іншу, не схожу на нас людину. Тільки моя думка і моя поведінка - справедлива, усі інші - хибні. Від егоцентриків страждають не тільки оточуючі, але й вони са-мі, їх чекає самотність, нерозуміння.
3. Емпатія - розуміння іншої людини без слів, на чуттє-вому рівні, завдяки проникненню в її внутрішній світ. Люди-ну не можна повністю зрозуміти тільки на рівні раціонально-го, бо й вона сама не завжди себе розуміє. Багато чого взагалі не можна пояснити словами,

 
 

Цікаве

Загрузка...