WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні основи художнього сприйняття - Курсова робота

Психологічні основи художнього сприйняття - Курсова робота

сприйняття твору мистецтва (художнє сприйняття) має свої особливості, пов'язані з умовним характером мистецтва та установкою на отримання позитивних емоцій від спілкування з твором мистецтва. Воно напряму залежить від культури реципієнта, його естетичного досвіду, особистісних якостей і установок; умов сприйняття і якостей самого художнього твору.
Висновки
1. Сприйняття - складний психофізіологічний процес, що забезпечує орієнтацію людини внавколишньому світі. Фізіологічною основою перцепції є органи чуття, які забезпечують відображення безпосередньо діючих на них об'єктів зовнішнього світу в свідомості реципієнта. Продуктом цього процесу є перцептивні образи, що утворюють внутрішню картину світу.
2. Сприйняття - це стадіальний (фазовий) процес, що складається з низки послідовних перцептивних дій, усвідомлення яких людиною відбувається не завжди.
3. Перцепція - когнітивний процес, пов'язаний з іншими процесами пізнавальної діяльності людини - мисленням, пам'яттю, уявою. Воно є часткою всього психічного життя людини: спрямовується мотивацією і тісно пов'язане з емоційною сферою людини (є чуттєвим пізнанням).
4. Сприйняття залежить від об'єкту сприйняття, умов, за яких протікає цей процес, і самого реципієнта (його характеру, можливостей і спрямованості на сприйняття). Залежність сприйняття від особистості реципієнта називається в апперцепцією.
5. Народи світу мають свої етнічні особливості перцепції, пов'язані з психологічним складом нації (самосвідомістю, національними особливостями мислення, національним почуттям, особливостями національного характеру), традиціями, звичаями, установками, авто - та гетеростереотипами, етнічною картиною світу.
6. Зіткнення людини із чужорідною культурою може призвести до культурного шоку, викликаного різними системами цінностей. Величина культурного шоку залежить від культурних відмінностей, що фіксуються індексом культурної дистанції (CDI).
7. Продукти культурної діяльності народу містять свій культурний код, що потребує дешифровки у процесі їх сприйняття представниками інших національностей.
8. Художнє сприйняття (сприйняття різних творів мистецтв) - особливий вид естетичного сприйняття, яке має власні характерні риси та якості, пов'язані з умовним характером мистецтва та установкою реципієнта на отримання позитивних емоцій від спілкування з твором мистецтва - естетичного задоволення. Із психологічної точки зору, художній твір -"сукупність естетичних знаків, спрямованих до того, щоб порушити в людях емоції" (Геккена).
9. Художнє сприйняття твору мистецтва - дуже складений й одночасно цілісний процес. Окремі елементи художнього твору в складному контексті сприйняття з'єднуються і виступають у вигляді певних цільностей, частин закінченого твору.
10.Сприйняття твору мистецтва може проходити кілька етапів ("сходинок") - від поверхневого сприйняття до усвідомлення сутності, глибинного змісту твору.
11.Поява естетичної реакції пояснюється (Л.С.Виготський) законом знищення формою змісту (матеріалу).
12.Естетичні почуття мають специфічні якості, вони виникають тільки в контексті художнього сприйняття, мають певні особливості їх переживання. У них завжди присутня естетична радість, естетичне задоволення. Вони є соціальне обумовленими.
13.Найвищою естетичною реакцією є катарсис - очищення, духовне піднесення, в якому задіється вся особистість людини. Катарсис спроможний значно впливати на формування установок, певних якостей особистості.
14.Якість сприйняття художнього твору залежить від складності, значності та довершеності художнього твору, умов сприйняття, якостей реципієнта: його культури сприйняття, моральних переконань, естетичного досвіду, освіченості, психологічного типу сприйняття, віку, психологічних установок, упереджень, стереотипів сприйняття тощо.
15.Становлення та розвиток художнього сприйняття проходить ряд етапів у процесі зростання дитини й пов'язаний із опануванням мови мистецтва, отриманням специфічних знань, накопиченням досвіду спілкування з мистецькими творами, формуванням художнього смаку, пробудженням інтересу до художнього пізнання.
Список використаних джерел
1. Баронин Анатолий Станиславович. Этническая психология. - К.: Тандем, 2000. - 264 с.
2. Беляева-Экземплярская С.Н. О психологии восприятия музыки. - М.: Русский книжник, 1924. - С. 62.
3. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. - М.: Знание, 1981. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Эстетика"; № 10).
4. Валентайн К. Психология красоты.
5. Выготский Лев Семенович. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. Изд. 5. Испр. и доп. Комментарии Вяч. Вс. Иванова и И.В. Пешкова. - М.: Лабиринт, 1997. - 416 с.
6. Голубкина А.С. несколько слов о ремесле скульптора. - М.: Советский художник, 1960. - С. 12.
7. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Лабиринт, 2001. - 304 с.
8. Жабицкая Л.Г. Чтение служит таланту: О специфике восприятия художественной литературы писателем // Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы. Сборник научных трудов. - Калинин: КГУ, 1984. - С. 17-27.
9. Зеленский В. Послесловие // Юнг К.Г. Аналитическая психология. - М., 1995.-С. 291.
10. Ищук Г.Н., Кедрова М.М. Восприятие художественной литературы в комплексном изучении // Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы. Сборник научных трудов.- Калинин: КГУ, 1984. - С. 3-8.
11. Клочек Г.Д. Поетика і психологія. - К.: Т-во "Знання" УСРС, 1990.- 48 с. - (Сер. 6 "Духовний світ людини"; № 7).
12. Коломинский Я.Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст.классов. - 2-е изд., доп. - М.: Просвещение, 1986. - 223 с.: ил.
13. Костюк А.Г. Некоторые вопросы восприятия музыкальногопроизведения // Вопросы психологии. - 1963. - №2.
14. Кочетков. В.В. Психология межкультурных различий. - М.: ПЕРСЭ, 2002.-416 с.
15. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Навч. посібник. - К.:Сфера, 1999.-408с.
16. Письма Тургенева к Полине Виардо и его французским друзьям. -М., 1900.-С.75.
17. Психология. Словарь / Под общ. Ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - 2-е изд., испр. И доп. - М.: Политиздат, 1990. -494с.
18. Толстой Л.Н. Письмо Н.Н.Страхову 23 апреля 1876 г. - Поли. Собр.Соч., Т.62. - М., 1953. - с. 127-128. - С.45
19. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С.Аверинцев, А.Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичев и др. - 2-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 815с.
20. Юнг К.Г. Аналитическая психология. - М., 1995.
21. Ягункова В.П. Индивидуально-психологические особенности школьников, способных к литературному творчеству // Развитие способностей школьников. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963
22. Якобсон Павел Максимович. Психология художественного восприятия. - М.: Искусство, 1964. - С.85.

 
 

Цікаве

Загрузка...