WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні основи формування правової культури студентів - Курсова робота

Психологічні основи формування правової культури студентів - Курсова робота

безякого неможливо осягнути жодного елемента. Ставлення людини до рідної мови, як і до культури свого народу в цілому, характеризує її громадянське обличчя.
Мова - одна з найістотніших ознак нації. Без неї немає етносу, немає народу. Тому зовсім не випадковим було те, що поневолювачі нашого народу протягом кількох століть намагалися позбавити його рідної мови. Вони робили все для того, щоб денаціоналізувати наш народ, знищити його самобутню національну культуру.
У процесі використання української мови дуже важливо переконливо показати студентам об'єктивний процес її виникнення, головні етапи розвитку, боротьбу за "виживання". З іншого боку важливо розкрити їм багатство і красу української мови. У контексті формування та розвитку в студентів громадянських цінностей неабияке значення має символіка української мови.
Істотно збагатити знання студентів з державної мови можна завдяки читанню української літератури. Адже реалістичний літературний твір - це результат художнього відображення об'єктивної дійсності. Він несе життєву правду про героїчні й трагічні сторінки в житті українського народу. Невід'ємною його складовою є народна творчість у всій повноті й розмаїтті її жанрів.
Специфічною особливістю художньої літератури є те, що вона впливає не тільки на свідомість і розум людини, а й на її емоційну сферу, що дуже важливо для посилення її виховного впливу на читача. Збагачена здобутками зарубіжної літератури, вона дає уявлення про національну культуру в контексті світового розвитку.
Важливою умовою оволодіння студентами українською мовою є викладання нею всіх навчальних предметів за винятком іноземних мов.
6. Вивчення історичних дисциплін та географії та їх вплив на формування правової культури
Вивчення історії України забезпечує опанування студентами знань про походження української нації, головні етапи її розвитку, історичне минуле українського народу, його героїчні й трагічні сторінки, вклад у розвиток світової цивілізації. Особливе місце в ній посідає тривала боротьба українського народу за свою державність, волю і незалежність, збереження та примноження національної культури, за її відродження та подальший розвиток у наш час і в перспективі.
У процесі вивчення історії нашої країни дуже важливо зосередити увагу студентів на тенденції розвитку України як суверенної, незалежної, демократичної і правової держави та її орієнтації на співдружність з європейськими й іншими демократичними країнами. Поглибленню цих знань сприяє вивчення основ держави і права, Конституції України тощо. Проте з огляду формування та розвитку громадянських цінностей студентів дуже корисними є так звані інтегративні курси, що синтезують найрізноманітніші за своєю природою знання (природні, суспільні, філософські, історичні, соціально-психологічні та ін.). Прикладом можуть бути такі навчальні дисципліни, як українознавство, українське народознавство та ін. Специфічна їх особливість полягає в тому, що зміст цих предметів у значній частині є варіативним. До того ж він є предметом розробки зусиллями викладачів. Це уможливлює таку тематично-комплексну його розробку, яка охоплює найрізноманітнішу інформацію про одні й ті самі соціальні явища.
Вивчення географії України збагачує знанням про природні багатства нашої країни, її енергетичні ресурси, провідні галузі господарства, транспорт, промислові та культурні центри. Водночас воно дає можливість орієнтуватися в тому, які питання для нашої країни є проблемними, виробляти особисте ставлення до тих чи інших сторін суспільно-політичного життя.
Навчання як засіб формування та розвитку громадянських цінностей має хоч і величезні, але все-таки обмежені виховні можливості. Тому як істотне його доповнення використовують поза навчальну виховну роботу зі студентами, передусім їх участь у наукових, технічних, мистецьких, спортивних та інших молодіжних об'єднаннях і добровільних організаціях, що формуються за інтересами студентів.
Показником рівня громадянської вихованості молоді є її участь у практичній діяльності громадянського характеру. Один з її аспектів - правоохоронна робота, спрямована на запобігання можливим асоціальним явищам у молодіжному середовищі. Така робота проводиться в найрізноманітніших формах: створення гуртків (об'єднань) та клубів, проведення диспутів, круглих столів, змагань, вікторин, КВК, брейн-рингів правознавчого спрямування; самоосвіта в галузі правових знань; пошукова робота студентів; організація зустрічей з працівниками правоохоронних органів (юристами, працівниками міліції та ін.); участь у патріотичних акціях молодіжних організацій ("Пласт", "Січ", "Сокіл"); музейно-етнографічна робота; екскурсії в ЗАГС, нотаріальні контори та ін).
Іншою сферою практичної правоохоронної діяльності є природоохоронна робота, яка при належній її організації не лише сприяє "екологізації" студентського життя, а й формує в студентів морально-правові почуття відповідальності за стан природи.
Участь студентів у посильній природоохоронній діяльності є ефективним педагогічним засобом виховання дбайливого ставлення до природнього середовища, що є важливою громадянською цінністю кожної людини. При цьому корисно ознайомлювати їх з чинним законодавством про охорону природного довкілля, а також з прийнятими в державі заходами покарання порушників Законів про природу, зокрема браконьєрів. Як записано в Конституції України (ст..66): "Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі..."
Як бачимо, діапазон громадянсько значущих знань значною мірою ширший від сфери їх практичного використання. Тому важлива умова підвищення педагогічної ефективності громадянського виховання - посилення його практичного аспекту. Виправданими формами його організації є ті, які можна умовно назвати школами громадянської культури. До них належать ті молодіжні об'єднання, які беруть на себе функції самоврядування, управління тощо. Це, зокрема, молодіжні держадміністрації, профспілкові організації, творчі об'єднання, групи, студентські деканати тощо. Інформаційною основою для визначення змісту їх роботи слугує та сама система навчально-виховних завдань, що є предметом визначення в процесі педагогічного ціле покладання.
7. Методологія і організація виховання правової культури студентів у світлі європейського досвіду
Звернемо увагу до європейського досвіду громадянської освіти, до якого Україна як член Ради Європи має долучитися в інтелектуальному і в організаційному планах..
Головна ідея громадянської освіти в тому, що це освіта, яка спрямована на формування знань і навичок, необхідних громадянину в демократичній правовій державі. Але якщо до цієї простої ідеї придивитися уважніше, то вона виявиться насиченою дуже важливим і складним змістом.
В сучасному розумінні цього слова громадянин - це людина, яка живе в демократичній правовій державі і має конституційно гарантовані невід'ємні громадянські права і свободи. Вона має можливість повною мірою ці права і свободи реалізувати і

 
 

Цікаве

Загрузка...