WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні основи підготовки фахівця в системі ступеневої вищої освіти - Реферат

Психологічні основи підготовки фахівця в системі ступеневої вищої освіти - Реферат

формування творчого, практично орієнтованого мислення; урахування рівня готовності до навчання, активності і самостійності; забезпечення співпраці, співучасті, співрозуміння педагогів і студентів".
ВИСНОВКИ
Співставлення результатів аналізу досліджень дозволяє зробити висновок: більшість вчених стоять приблизно на однакових позиціях, вказуючи на адекватність педагогічної мотивації, загальних і спеціальних знань, професійних вмінь і навичок, професійно-важливих властивостей особистості.Готовність до педагогічної діяльності передбачає утворення таких необхідних відносин, установок, професіоналізму, властивостей і якостей особистості, які забезпечують можливість майбутньому спеціалісту свідомо і добросовісно, зі знанням справи виконувати свої професійні функції.Феномен психологічної готовності, функціонуючи в руслі окремого аспекту педагогічної діяльності і будучи обумовленим диференціацією завдань в рамках цього аспекту, має у кожному випадку конкретний специфічний прояв та структуру.Теоретичні положення Л.В.Долинської, М.І.Дьяченко, Л.А.Кандибович, Г.С.Костюка, М.В.Левченко, С.Д.Максименко, О.І.Мешко, В.О.Моляко, О.Г.Мороза, Д.Ф.Ніколенко трактують готовність до педагогічної діяльності як інтегральне утворення особистості педагога, яке є результатом підготовки до конкретного аспекту цієї діяльності і об'єднує в собі когнітивний, операційно-дійовий, мотиваційний, емоційно-вольовий І компоненти: знання, вміння, навички, особистісні якості, адекватні вимогам діяльності. Формування психологічної готовності здійснюється шляхом формування усіх її компонентів, при домінуючій ролі того, чи іншого компонента, у залежності від виду діяльності, в умовах спеціально організованого навчання, що спрямоване на оволодіння теоретичними знаннями, практичними вміннями, розвиток функціональних процесів.Автори по-різному висвітлюють процес формування психологічної готовності, в залежності від специфіки діяльності, до якої здійснюється підготовка спеціаліста. Спільним у всіх дослідженнях єте, що компонентна структура готовності визначається структурою конкретної діяльності. Кожен із компонентів у різних моделях має своє специфічне навантаження. Формування психологічної готовності здійснюється шляхом формування усіх її компонентів, при домінуючій ролі того, чи іншого компонента, у залежності від виду діяльності, в умовах спеціально організованого навчання, що спрямоване на оволодіння теоретичними знаннями, практичними вміннями, розвиток функціональних процесів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Активні форми навчання студентів: Методичні рекомендації. Упорядник Г.А.Цвікальська, О.В.Малін.-К.ІРУМК, 1990
Балл Г.О., Перепелиця П.С. Формування готовності до професійної праці у контексті гуманізації освіти //Психологічні аспекти гуманізації освіти. Книга для вчителя /За ред.Балла Г.О..-Київ-Рівне, 1996
Бочелюк В.Й. Психологічна готовність вчителя до особистісно- орієнтованого навчання: Дис.... канд. психол. наук.-К.,1998
Долинська Л.В. Проблеми підготовки вчителя-предметника в світлі поглядів Д.Ф.Ніколенка //Психологія. Збірник наукових прць.-К.:НПУ імені М.П.Драгоманова.Випуск4(7)Д999.-С.84-91.
Долинська Л.В. Розвиток комунікативних умінь майбутніх вчителів початкових класів //Тези Міжнарод. наук. Костюківських читань "Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність.-НДІ психології України.-К., 1992.-Т.1.-С.156-157.
Костюк Г.С. Професійне самовизначення як фактор формування особисті.-К.:Рад. школа, 1967.-№3.-С.17-18.
Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся //Вопросы психологии. 1984.№1.-С.20-26.
Левченко М.В. Психологические особенности готовности абитуриентов к ученню в педагогическом вузе.: Дисс... канд. психол. наук.-К., 1976.-150с.
Ліненко А.Ф. Готовність майбутніх вчителів до педагогічної діяльності //Педагогіка і психологія.-К.,1995.№1.-С.125-132.
Лушин П.В. Психологічна служба педінституту: теоретико-експери-ментальні проблеми //Практична психологія і школа. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.-К., 1993.-С. 15-21.
Максименко С.Д., Щербан Т.Д. Професійне становлення молодого вчителя.-Ужгород: Закарпаття, 1998.-106с.
Методологические проблемы развития педагогической науки /Под ред. П.Р.Аутова и др.-М.:Педагогика,1985.-236с.
Мешко О.І. Формування готовності шкільних психологів до створення психологічного клімату у педагогічному колективі.: Дис... канд. психол. наук:19.00.07.-К.,1995.-174с.
Моляко В.А., Смульсон М.Л. Психологическая готовность к труду на современном производстве.-Киев, 1985.-14с.
Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці.-К.: Знання. 1989.-48с.
Мороз А.Г. Профессиональная адаптация выпускника педагогического вуза: Дисс... д-ра пед. наук. - К.,1983.-430с.
Пенькова О.І. Конативний компонент громадянської свідомості та самосвідомості особистості //Психологічні закономірності розвитку громадянської та самосвідомості особистості /Монографія за ред. М.Й. Боришевського.-К.,2001.-Т.1.-С.205-236.
Перепелиця Л.С., Рибалко В.В., Смульсон М.Л. Робота шкільного психолога по визначенню профілю диференційованого трудового навчання //Практична психологія і школа. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.-К., 1993.-С.120-127
Побірченко Н.А. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності.-К.:3нання, 1999.-286с.
Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник.-Дрогобич: "Відродження", 1998.-142с
Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. - М., 1976.-160с.
Смульсон М.Л. Выявление психологической готовности к овладению профессией в УПК //Вопросы психологии. 1985.№5.-С.92-93.
Федик О.П. Психологічні особливості професійної підготовки студентів до майбутньої спортивно-педагогічної діяльності.: Дис... канд. психол. наук.-К.,1999.-143с.
Хлівна О.М. Формування психологічної готовності до роботи з обдарованими дітьми у студентів педучилища.: Дис... канд. психол. наук:19.00.0.-К.,1999.-159с.
Хрущ-Ріпська О.В.Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої професійної діяльності (на матеріалі музвиховання): Дис...канд. психол.наук.-К., 1999.-183с.
Шпалерук Т.Д. Психологічні аспекти професійної кар'єри вчителя //Українська психологія: сучасний потенціал. Матеріали Четвертих Костюківських читань. 5 вересня 1996

 
 

Цікаве

Загрузка...