WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості - Курсова робота

Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості - Курсова робота

спільноти, з якою у неї однакове коріння, доля, відповідальність за майбутнє. Це майбутнє творить для себе кожна нація: своїм усвідомленням власного минулого, усвідомленням того що майбутнє нації твориться сьогодні, щоденною працею, волею кожного члена національної спільноти. Тільки за таких умов нація здатна самовиразитись, самореалізуватись і досягти у своєму розвитку тих вершин, котрі й стануть її гідним внеском у скарбницю загальнолюдських цінностей [9;217].Лише заглиблення у споконвічну історію свого народу, подолання історичного безпам'ятства здатне відновити національну гідність кожного нашого громадянина і допомогти йому збагнути всю відповідальність перед Батьківщиною, яка в усіх громадян, незалежно від їх етнічного походження, одна. Цілком зрозуміло, що зденаціоналізована особистість ніколи не зможе стати справжнім громадянином.Аналіз практики виховання підростаючого покоління у різних країнах світу свідчить, що найбільшого успіху можна досягти за умови, коли організація всієї системи виховання базується на національному грунті - відповідно до історичних, географічних, економічних, етнографічних, психологічних особливостей конкретної спільноти, відповідно до виховних традицій, що складалися протягом тривалого історичного періоду. Цілком зрозуміло, що й виховання національної свідомості та самосвідомості особистості, про що ми вели мову, мас відбуватися із урахуванням щойно згаданих особливостей.
3. Урок формування громадської активності.
ТЕМА. ФОРМИ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН. ГРОМАДЯНСЬКА ІНІЦІАТИВА Мета: після проведення заняття учасники й учасниці повинні вміти: - пояснювати поняття "громадянська активність" та "громадська ініціатива", третій сектор; - розповідати, в яких формах проявляється ініціатива громадян в Україні; - писати листи-звернення, готуватися до участі в різних формах громадських ініціатив.Дидактичні засоби:1. Тексти "Що таке третій сектор", "Які засоби впливу на гро-мадське життя можливі в Україні?", "Як пов'язані громадянське су-спільство і громадянська активність?".2. Вправи "А що думаєте ви?", "Заявляємо свій протест", "Готує-мо громадські слухання". Хід заняття Вступна частина1. Проведіть бесіду за вправою "А що думаєте ви?", зверніть ува-гу учнів, що захист прав і інтересів громадян є найважливішою сфе-рою життя демократичного суспільства. Держава надає можливості такого захисту, а громадяни самі повинні їх використовувати. Тому це - важлива сфера громадської активності. Оголосіть тему і мету уроку. Основна частина2. Прочитайте з учасниками та учасницями текст "Що таке третій сектор".Хай вони наведуть приклади з конкретними назвами: що таке перший, другий, третій сектори.Відповіді можуть бути такими: школа, лікарня, обласний відділ роботи з молоддю, фірма пошиття одягу, фермер, дитячий клуб, асо-ціація боксу, асоціація водіїв таксі.Запитайте, в які з цих організацій вони звертались або мали спів-працю, для чого існує поділ на три сектори, чому демократія пов'яза-на з існуванням третього сектору, що громадські організації та асо-ціації можуть зробити для суспільства?3. Запропонуйте учасникам і учасницям проглянути текст "Які засоби впливу на громадське життя можливі в Україні?". Оскільки він частково узагальнює інформацію, вже частково знайому учасникам і учасницям, можна просто провести бесіду за його змістом.Потім запитайте: на що саме в житті суспільства можуть вплинути ці дії? Яким чином наша громадсь-ка активність може вплинути на створення закону, постанови, акту? Що ми для цього повинні зробити?4. Виберіть з учасниками й учасницями якусь актуальну для ва-шої території проблему громадського життя, що її не вирішує влада (це можна зробити шляхом короткого "мозкового штурму").У групах дайте їм обрати одне із завдань вправи "Заявляємо свій про-тест" та підготуватись до демонстрування результатів його виконання.Учасники однієї з груп будуть представниками органу місцевого самоврядування, які сідають окремо і в процесі вправи обговорюють між собою, котрі з демонстрованих методів можуть справити на владу найбільший вплив і чому, і на закінчення повідомляють свою думку групі. Після закінчення вправи обговоріть наведені після неї питання.5. Прочитайте з учасниками й учасницями текст "Як пов'язанігромадянське суспільство і громадянська активність?" і перевірте йо-го розуміння за допомогою закритих запитань.6. Запропонуйте їм вправу "Готуємо громадські слухання" та об-говоріть її.
Заключна частина7. Зазначте, що громадянська активність - це знаряддя громадянкраїни, яке вони застосовують для впливу на політичні, економічні,соціальні процесі в Україні.Для перевірки досягнення мети уроку можна провести обговорен-ня з учасниками й учасницями таких питань.- Громадськість може брати активну участь не тільки в роботі громадських організацій, а ще й як працівники на своїх місцях, коли треба захистити свої права та своїх співробітників на своїх робочих місцях. Участь у виборах директора, створення профспілок. Наведіть приклад: в чому Ваша громадська активність на робочому місці може допомогти?- Громадянська активність служить тому, щоб здійснювати вплив на рішення, які приймаються в суспільстві, допомагає створювати закони або розпорядження, змінювати або відхиляти правові акти. Чи знаєте Ви такі приклади?- Громадянським ініціативам відводиться значна роль у розвитку демократії і формуванні громадянської позиції та поведінки не тільки на роботі. В конкретній організації, а й у цілому суспільстві. Чи знаєте Ви такі приклади?8. Зробіть разом із групою висновок, у чому полягає зв'язок між громадською активністю та такими проявами демократії в суспіль-стві, як захист прав людини, прозорість влади, вільні вибори та ви-знання їх результатів, контроль за зловживанням владою, відпові-дальність і підзвітність влади, рівність громадян [6;40].
Література
1. Гегель Г.В. Ф. Соч.: В 9 т. - М., 1967. - Т.7. - С.263.
2. Завалевський Ю.І. Громадське виховання старшокласників: проблеми досвід, перспективи. Навч.-методичний посібник. - К., 2003. - 104с.
3. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. - СПб., 1911. - С.98.
4. Петронговський Р.Р. Теорія і практика формування патріотизму старшокласників: Монографія/ За ред. проф.. М.В. Леквівського. - Житомир: Полісся, 2003. - 192с.
5. Платон. Діалоги.//Философское наследие. - М., 1986. - С.86.
6. Пометун О., Ремех Т., Ламах Е. Кроки до демократії: уроки громадянської освіти/За ред. О.І. Пометун. - К.: АПН, 2001. - 128с.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - Учпедгидз, М., 1946. -690с.
8. Чабан Л.Г. Мистецтво виховання громадянина. - Донецьк:Видавництво "УкрНТЕК", 2002. - 32с.
9. Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи. Методичний посібник для вчителів/За ред.академіка Д.О. Тхоржевського, - К., 1999. - 295с.
10. Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України: Наук.-допом.бібліогр. покажч./Упоряд.: Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк, Г.К. Черняєва та ін.; Наук ред. П.І. Рогова, - К.: КНЕУ, 2002. - 141с.

 
 

Цікаве

Загрузка...