WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості - Курсова робота

Психологічні засади формування громадської активності та національної самосвідомості - Курсова робота

національного виховання, у тому числі виховання національної самосвідомості у дитини, є наявність у самих вихователів глибокої переконаності, що питання національного виховання дітей, розвитку у них національно орієнтованої свідомості та самосвідомості є справді конче потрібним завданням, виконання якого у поєднанні з іншими сприяє гармонійному і всебічному розвиткові особистості дитини. Дуже важливо, щоб самі вихователі були переконані , що без належного національного виховання у дитини не можуть відповідним чином розвиватися такі якості особистості, як патріотизм, громадянська солідарність, відповідальність та інші важливі характеристики громадянського спрямування.Вихователю належить глибоко усвідомлювати, що немає, так би мовити, світового чи всесвітнього громадянства, так само як немає абстрактної людини, "людини взагалі", а що кожна людина, стає часткою людства лише через те, що реально вона є часткою тієї чи іншої нації.Щоб успішно здійснювати складну і благородну виховну місію формування особистості національно свідомих громадян України, вихователь має бути не лише непохитно переконаний у правильності та праведності, у великому державницькому сенсі цієї місії, й володіти глибокими знаннями, що стосуються національних проблем, досконало оперувати ними і, щонайголовніше, уміти переконувати вихованців, їхніх батьків, що тільки громадяни-патріоти, національно свідомі, духовно багаті люди здатні стати володарями своєї долі, своєї держави й завдяки цьому жити повноцінним, як духовно, так і матеріально, життям. Вихователь повинен допомогти людям зрозуміти, що варта поваги і заслуговує на повнокровне, світле, гідне високого звання Людини лише та нація, переважна кількість представників якої збагнула, що лише вони самі - і ніхто інший - відповідальні за власну долю, долю своїх нащадків, до сподіватися на милосердя та філантропійну поблажливість "добрих" сусідів чи навіть близьких родичів завжди були примарними сподіваннями, виявом самоневаги, що знесилювали дух нації або взагалі руйнували її, перетворюючи у придаток до тих націй, які ніколи не втрачали почуття власної гідності і цілком справедливо постійно і невідступно турбувалися, насамперед, про свій власний народ, про свою власну націю. Бо, як свідчить історія, не може бути шанованою - ніким і ніколи, жодна з тих у світі націй, котрі не поважають самих себе [9;211].Успіх виховання національної свідомості та самосвідомості значною мірою залежить від того, наскільки глибоко вдається збагнути й розкрити сутність національної ідеї. Визначаючи поняття сутності національної ідеї, ми вже зазначали, що крім спільного для всіх націй, кожна нація має певний специфічний для неї момент чи складову національної ідеї. Це специфічне визначається індивідуальним історичним досвідом життєдіяльності конкретної національної спільноти.На жаль, у наш час розуміння суті цієї вельми демократичної, гуманістичної, справедливої ідеї доступне лише небагатьом громадянам України. Натомість значній частині, особливо представникам старшого покоління, притаманна, на жаль, переважаюча тенденція до протиставлення одних груп населення іншим на грунті їх етнічної чи регіональної належності. Тому так важливо і необхідно усвідомлення громадянами України того факту, що всі етноси разом складають єдину національну спільноту, яка тільки й здатна до державотворчих процесів як необхідної умови самозбереження й саморозвитку всіх етносів - складових єдиної національної спільноти.Можна з сумом констатувати, що усвідомлення необхідності єднання, соборності як єдиного порятунку української нації приходило, поверталося до нашого народу лише у періоди великих потрясінь, катастроф, що загрожували самому фізичному існуванню нації: голодомори, чорнобильська катастрофа, стихійні лиха надзвичайної руйнівної сили.Серед чинників, що визначають формування національної свідомості та самосвідомості особистості, особливе місце належить процесам ідентифікації, самоідентифікації. Нагадаємо, що самоідентифікація в етнічному чи національному контексті означає визнання людиною своєї подібності чи тотожності з тими представниками етносу чи нації, до яких вона себе відносить. Цей процес складний і передбачає достатньо високий рівень розвиненості у індивіда рефлексивних здатностей, тобто здатностей бачити себе збоку як носія певних соціально-психологічних, характерологічних та інших специфічних особливостей, властивостей, які найбільшою мірою притаманні саме цій етнічній /національній/ спільності [9;215].Цілком зрозуміло, що національна /етнічна/ самоідентифікація може мати місце і реалізуватися належним чином, коли у суб'єкта самоідентифікації достатньо розвинені уміння аналізувати й оцінювати типові риси своєї спільноти, співвідносити ці риси з характеристиками інших, "чужих" спільнот.Сприяючи процесові національної самоідентифікації зростаючої особистості, вихователь має постійно дбати про дотримання таких принципів як гуманність і толерантність. На практиці це означає, що жодна специфічна для певного етносу /нації/ риса, властивість, яка відзначається позитивними характеристиками, не повинна усвідомлюватися й оцінуватися як така, що дає її носієві підстави на виключність чи на привілейоване становище щодо інших, яким ця позитивна риса не властива, або яка в них виражена слабко. Так само негативні риси чужої спільноти не можуть бути підставою для її зневажання чи дискримінації. Слід пам'ятати, що нехтування згаданими принципами може стати причиною виникнення небезпечних тенденцій у розвитку національної самосвідомості особистості, зокрема, таких, як претензії на особливе місце власної нації серед інших спільнот світу, упевненість у праві власної нації виконувати якусь "месіанську", виняткову роль у долі інших націй. Зрозуміло, що подібні тенденції, коли вони оволодівають елітою певної нації, стають базою для виникнення вкрай небезпечних, антигуманних, шовіністичних, фашистських та інших тенденцій у міжнаціональних стосунках.Міркування В.Пахаренка про ментальність українців заслуговують особливої уваги завдяки прагненню автора до об'єктивності, неупередженості. Так, наголошуючи на таких позитивних рисах української ментальності як особливий зв'язок з землею, прагнення до гармонії, устремління до волі, демократизм, кордоцентричність, глибока самобутня християнськість, пошана батьків і старших у родині, культ матері, автор водночас говорить про деякі характеристики, що негативно позначаються на долі українського народу: індивідуалізм надмірна довірливість, певний анархізм, що є своєрідним виявом протесту проти будь-якого обмеження волі, надмірна емоційність тощо.Чим глибше людина пізнає національно своєрідні особливості, менталітет своєї нації,тим більший інтерес вона здатна проявляти до ментальності інших націй, а це стає важливим підґрунтям такої суттєвої характеристики, як національна самоповага, почуття національної гідності, що органічно поєднується з повагою до представників інших національних спільнот.Тільки глибоко пізнавши себе, пройшовши той складний, але так необхідний шлях до себе, людина зможе відчути повагу до себе, до тієї

 
 

Цікаве

Загрузка...