WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота

Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота

потребою у формуванні і вихованні активної, творчої й одночасно відповідальної і дисциплінованої особистості майбутнього фахівця-професіонала і реальною можливістю переходу людей на нові позиції громадянської відповідальності за свої рішення і дії. У зв'язку з цим проблеми розвитку особистості майбутнього фахівця протягом усього періоду навчання у вищому навчальному закладі здобувають усе більшу актуальність.По-перше, для самої особистості, для того, щоб в умовах складних змін, навчитися справлятися з життєвими трудноща-ми, не зупинитися у своєму розвитку, не розгубити, а зберегти, збільшити і розвинути свій потенціал, активно будувати своє життя.По-друге, для суспільства, у якому будь-яка діяльність вису-ває високі вимоги до кожного фахівця, його творчої, активної позиції, рівня розвитку духовних цінностей, професійної майстерності.Проблема реалізації особистісних здібностей студента наці-лює його увагу на те, щоб більш повно реалізувати свої можливості в даних реальних життєвих умовах. Ця проблема прямо виводить до проблеми побудови життєвої стратегії, професійного розвитку особистості.Огляд зарубіжних і вітчизняних психологічних концепцій, моделей особистісного і професійного розвитку з метою розгляду теоретико-методологічних основ розуміння даної проблеми, дав змогу зробити наступні висновки:1. Визначення змісту й структури особистісного і професійного розвитку студента є значимою практичною і науковою проблемою для професійної підготовки високо-кваліфікованих професіоналів у вищому навчальному закладі. Вона диктує необхідність пошуку моделі особистісного розвитку для вироблення технології ефективного управління даним процесом. У пострадянській психології з розвитком гуманістичної психології здобуває належний розвиток проблема особистісного і професійного розвитку в практичному значенні.2. Методологічні питання і прикладні завдання особистіс-ного розвитку складають одну з центральних проблем сучасної психологічної науки. При цьому немає єдності думок щодо того, якою є структура, які критерії особистісного розвитку. Теоре-тична і термінологічна розмаїтість у дослідженнях цього проце-су, різні уявлення про особистісний і професійний розвиток свідчать про те, що вони не суперечать, а швидше доповнюють один одного. Однак загальновизнаними є факти позитивних змін людини в реально здійснюваній активності, викликані інтереса-ми і потребами професійного самовдосконалення.3. Проведений аналіз структури особистісного і професійного розвитку свідчить про те, що рівень її сформованості багато в чому визначає можливість самореалізації особистості, а, отже, і її професійну придатність. Це дозволяє зробити висновок про те, що особистісний розвиток є важливим процесом, що визначає професійну успішність діяльності майбутнього фахівця з оволодіння професією.4. Модель особистісно-професійного розвитку студента складається із п'яти рівнів: рівня несформованої особистості, егоцентричного, групоцентричного, гуманістичного і духовного. Чим вищий рівень розвитку студента, тим вищий ступінь його творчості й більший потенціал самореалізації в майбутньому Хоча не кожен досягає максимальних висот гуманістичного і духовного рівня, вища школа має підвести студента до розуміння необхідності власного особистісного і професійного розвитку. У проекції моделі особистісного і професійного розвитку майбутнього спеціаліста цей розвиток відбувається за трьома векторами: "особистісні смисли - професійний роз-виток - культуротворчість".У цілому, проблема особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців має важливе значення в плані виявлення й актуалізації резервів, які сприяють успішній навчальній і професійній діяльності, професійному розвитку і заслуговує подальшої науково-теоретичної і практичної розробки.
Література
1. Бердяев Н. Смысл творчества // Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. - Т.1. - М.: Искусство, 1994. - 628 с.
2. Бех І.Д., Вознюк О.В. Деякі аспекти нової виховної парадигми (в контексті творчості А.С.Макаренка) // Педагогіка і психологія. - 2001. - №1. - С.5-17.
3. Библер В.С. Культура. Диалог культур // Вопросы философии.-1989.-№6.-С.31-43.
4. Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных работников. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 64 с.
5. Братусь Б.С. Опыт обоснования гуманитарной психологи // Вопросы психологии. - 1990. - № 6. - С.9-17.
6. Братусь Б.С. Аномалии личности. - М.: Мысль, 1988. - 360 с.
7. Василюк Ф.Е. Психология переживання различных критических ситуаций // Психологический журнал. - 1995. -№5.-Т.16.-С.104-114.
8. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, молоді, батьків. - 3-є вид. - Т.1. - Полтава: Редакція газети "Полтавський вісник", 1994. - 191 с.
9. Воробьева Л.И. Гуманитарная психология: предмет и задачи // Вопросы психологии. - 1995. - №2. - С.19-31.
10. Кузовкин В.В. Теоретико-методологические проблемы личностного роста студентов // Инновации в образовании. -.2001. -№ 1.-С. 103-121.
11. Левитан К.М. Основы педагогической деонтологии. - М.: Наука, 1994.-192 с.
12. Миронова М.Н. Попытка целостного подхода к построению модели личности учителя // Вопросы психологи. - 1998. -№1.-С. 44-53.
13. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). - М.: Дело, 1994. -215с.
14. Митина Л.М. Управлять или подавлять: выбор стратегии профессиональной деятельности педагога. - М.: Сентябрь, 1999. -190 с.
15. Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-зкономических условиях // Вопросы психологии. - 1997. - №4. - С..28-38.
16. Пилиповский В.Я. Требования к личности учителя в условиях высокотехнологического общества // Педагогика. -1997. - №5.-0.97-103.
17. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. - М.: Мысль, 1956. -Т.1.- 847 с.
18. Сисоєва С.О. Професійна творчість. Монографія. - К.: Каравела, 1998.-150 с.
19. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів. У 2-х томах. - Т.1. - К.: Наукова думка, 1973. - 511 с.
20. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека - М.: Школа-Пресс, 1995. - 383 с.
21. Словник іншомовних слів /За ред. О.С.Мельничука. - К.:Головна редакция УРЕ, 1977. -775 с.
22. Сорока-Росинский В.Н. Педагогические сочинения /Сост. А.Т.Губко. -М.: Педагогика, 1991.-239 с.
23. Старец Силуан. - М.: Международный издательский центр православной литературы, 1994. - 509 с.
24. Франк С.Л. Смысл жизни // Вопросы философии. - 1990.- № 6.-С. 93-123.

 
 

Цікаве

Загрузка...