WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота

Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота

ієрархії, для того, щоб мотивуючими стали потреби, які розміщені вище в даній ієрархії.Другий спосіб опису структури особистісного і професійного розвитку полягає у виділенні "наскрізних" структуротворчих його характеристик, які закономірно присутні на будь-якій стадії процесу розвитку особистості. Слід виділити дві можливі ситуації: 1) педагогом чи психологом задаються умови оcобистісного розвитку, які не складають його структури; 2) задаються такі механізми, які одночасно є умовами особистісного розвитку і складають його структуру. Прикладом першої є шість терапевтичних умов особистісного розвитку в процесі психотерапії Роджерса: 1) дві людини перебувають в психологічному контакті; 2) перша людина, клієнт, знаходиться в станіневідповідності, вона уразлива й тривожна; 3) друга людина, психотерапевт, є гармонічною або інтегрованою; 4) психотерапевт позитивно ставиться до клієнта; 5) психотерапевт відчуває емпатію, розуміє внутрішню систему координат клієнта і прагне передати це клієнту; 6) як мінімум, має відбутися передача клієнту емпатійного розуміння і безумовної позитивної уваги терапевта [10] .Прикладом другої ситуації є підхід Н.Р. Битянової [4], яка виділяє наступні складові структури особистісного розвитку: 1) самопізнання, 2) самоспонукання, 3) програмування профе-сійного й особистісного росту і 4) самореалізація. Задаючи структуру особистісного розвитку як системи механізмів, за даного підходу здійснюється сам процес особистісного розвит-ку, а засвоєння і перетворення самого процесу особистісного розвитку дає змогу безпосередньо перейти до практичного здійснення і вироблення відповідних практичних методик і рекомендацій, врахування їх у сучасних інноваційних техноло-гіях навчання.Зіставлення двох підходів до розгляду структури особистіс-ного і професійного розвитку показує наступне. Перший спосіб, подаючи ступеневу структуру особистісного розвитку, вимагає виявлення й опису механізмів сходження студента цими ступе-нями, переходу його з одного рівня на інший. Другий спосіб, вказуючи на ці механізми, вимагає виявлення якісних змін, що відбуваються в процесі особистісного і професійного розвитку, описом яких займається перший спосіб. При цьому перший спо-сіб на практиці може більше використовуватися для діагностики рівня розвитку особистості, тоді як другий - для організації процесу особистісного і професійного розвитку, побудови відповідних тренінгів і програм. Як перший, так і другий є надзвичайно важливими. Однак, виходячи з наявної ситуації у вищій школі, актуальнішим є завдання організації процесу особистісного розвитку, органіч-ного залучення до підготовки фахівців-професіоналів таких складових і умов, які б сприяли його здійсненню. Завдання діагностики може вийти на перший план щодо актуальності лише тоді, коли в Україні будуть забезпечені всі умови і створена структура, яка здійснюватиме особистісний і професій-ний розвиток фахівців з вищою освітою. Лише в цьому випадку діагностика буде не просто визначати рівень особистісного і професійного розвитку студента, а буде пропонувати певний комплекс необхідних заходів і умов, що могли б допомогти майбутньому фахівцю в здійсненні особистісного і професій-ного розвитку. Тому докладніше розглянемо другий підхід до опису структури особистісного розвитку, який дає змогу певною мірою програмувати цей процес і перейти до його практичної реалізації засобами інноваційних технологій навчання та освітнього середовища вищого навчального закладу.
III. Психологічні умови особистісного і професійного розвитку студентів
Соціальні умови можуть прискорити чи уповільнити професійний розвиток особистості студента. Основними соціальними факторами, які впливають на цей процес, крім використання інноваційних технологій викладання й надання консультаційної та психологічної допомоги в університеті, є: бюджет вільного часу студента, стиль життя студентських груп і їх формальних лідерів, стан навчально-матеріальної бази університету, наявність можливостей для творчої роботи і самовдосконалення, матеріально-побутові умови життя студен-тів. Важливою передумовою професійного розвитку особистості студента є його спрямованість, що проявляється у професійних установках і ціннісних орієнтаціях. Сформована позитивна установка на майбутню професію і самоосвіту, орієнтація на культурно-гуманістичні цінності обумовлює прогресивний розвиток особистості студента і успішність його подальшої професійної діяльності.Процес прогресивного особистісного і професійного розвитку студента може активізуватись на будь-якому етапі за умови створення освітніх ситуацій виконання професійної ролі по-новому, зокрема з допомогою вправ і процедур комунікатив-ного тренінгу, який, подолавши деперсоніфікацію існуючої системи вищої освіти, змінює негативні професійні установки, підвищує мотивацію самовдосконалення, сприяє саморозвитку особистості студента завдяки рефлексивній позиції, оволодінню ефективними способами вільної, демократичної, соціально відповідальної поведінки.Кращому особистісно-професійному розвитку сприяла б зміна освітньої ситуації студентів. Адже сьогодні байдуже, незацікавлене ставлення студентів до курсів викликане тим, що для них якість освіти, за великим рахунком, не має ніякого значення. Звичайно, в анкетах вони відмічають свої великі надії на навчання, своє бажання стати хорошими професіоналами.Однак, установці студента на особистісний і професійний розвиток сприятиме ситуація необхідності постійної роботи студента над собою, і не лише з фаху, а й із загальних дисциплін, у тому числі й з історії. Розкриття різних рівнів особистісного і професійного розвитку через призму соціального розвитку вимагає побудови теоретичної моделі, у якій фіксуються, насамперед, особливості розвитку особистісних смислів, ціннісних установок і орієнтацій студента, сфери його потреб і мотивів. Ряд дослідників виділяє складові розвитку, які відповідають основним структурним компонентам особистості, вказують на відповідні їм засоби і прийоми досягнення вищих рівнів розвитку - самопізнання, спонукання себе, програмування професійного і особистісного росту, самореалізація[10].Самопізнання необхідне студенту для успішної організації особистісного і професійного розвитку, тому йому слід усвідомити для себе свої можливості, свої сильні і слабкі сторони, оволодіти при цьому наступними основними прийомами: самоспостереження, самосвідомість, ставлення до себе, самоаналіз, самооцінка.Спонукання себе до дії передбачає уміння студента використовувати прийоми, що сприяють його внутрішньому спонуканню до професійного й особистісного саморозвитку. Основними прийомами є: самокритика, стимулювання своєї

 
 

Цікаве

Загрузка...