WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота

Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студентів - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Психологічні засади особистісного і професійного розвитку студ
Зміст
Вступ
I. Основні складові цілісної моделі особистісного і професійного розвитку студента
II. Психологічна структура особистісного і професійного розвитку студента
III. Психологічні умови особистісного і професійного розвитку студентів
Висновки
Література
Вступ
Вирішення питання "Що розвивати в особистості студента?" є важливою педагогічною проблемою. У період античності освітня система розвивала тіло (фізичний розвиток), у середні віки - душу (духовний розвиток), у новий час - дух (психічний розвиток, насамперед інтелект і волю), у соціалістичних країнах - ідейність і колективізм (соціальний розвиток). У даний час більшість науковців схиляється до необхідності цілісного розвитку людини.Професійний розвиток студента невіддільний від особистісного, адже в їх основі лежить принцип саморозвитку, який детермінує здатність особистості до творчої самореалізації.У категорії "особистість" різні автори виділяють такі психологічні структури, як спрямованість, характер, здібності, самосвідомість, професійна компетентність. Кожна з них міс-тить систему якостей, властивостей, характеристик. Тради-ційним підходом у дослідженні особистості студента є вивчення її структур та послідовне співвідношення між собою їх складових; окремо вивчаються частини, а потім на їх основі відтворюється ціле. Але ні окремі характеристики, ні їх сукупність не зможуть дати уявлення про цілісність людської особистості [6]. У живих системах не частини визначають ціле, а ціле визначає частини.Цілісний підхід до особистості як до функціонального органу, розпочатий Л.С. Виготським, О.М. Леонтьєвим, далі розвинув Б.С. Братусь. Він полягає в тому, що особистість розглядається як засіб формування відношення до родової людської сутності. "Сутність особистості не співпадає ні з темпераментом, ні з характером. Основна площина руху - морально-ціннісна, особистість у вузькому розумінні (ядро особистості) - позиція людини у світі, що задана системою загальних смислових утворень" [5,93].Гуманітарний напрям у психології передбачає цілісне розуміння людини [7,9,20]. Гуманітарна психологія дає змогу глянути на проблему особистості студента з іншої, ніж традиційна, точки зору. Зокрема, гуманітарний напрямок презентує есхатологічну парадигму (з грецької eshatos - останній, крайній [21,260], яка керується уявленнями про межу, кінцевий смисл буття людини, розробленими у теології й філософії П. Флоренським, В.С. Соловйовим, С.Л. Франком, у психології - Л.С. Виготським ("вершинна психологія"), С.Л. Рубінштейном, В. Франклом.Ідея цілісності, єдності особистісного і професійного розвит-ку студента лягла в основу моделі його розвитку, в якому важ-ливим фактором є внутрішній стан особистості, її активність, потреба в самореалізації. Відповідність вказаної моделі принци-пу "ціле визначає частини" не означає довершеності розгляду складного і багатогранного явища - особистості студента.Об'єкт дослідження - процес особистісного і професійного розвитку студента.Предмет дослідження - реалізація ідеї цілісного підходу до розвитку особистості студента.Мета дослідження - визначити сутність і складові особистісного і професійного розвитку студента.
I. Основні складові цілісної моделі особистісного і професійного розвитку студента
Запропонована гіпотетична модель є послідовним розгортанням універсальної форми розвитку - спі-ралі в системі координат. Для її побудови використана ідея Б.С. Братуся [5, 12] про особистість як ідеальне "тіло", вміщене у трьохвимірний простір із площинами "смисли - діяльність - культура". Згідно нашої моделі розвиток студента як ідеального "тіла" відбувається шляхом розкручування спіралі у світлі Універсуму за трьома векторами: "особистісні смисли - професійний розвиток - культуротворчість". У проекції моделі особистісного і професійного розвитку майбутнього спеціаліста кожний рівень смислової вертикалі є завершеним циклом спіра-лі розвитку. Один смисловий рівень відповідає здвоєному обер-ту спіралі, кожний оберт (половина циклу) складається із двох фаз - кризової і стабільної. У фазах "стабільного розвитку" особистість виконує свою культуротворчу функцію.Напрям осі спіралі співпадає з напрямом осі координат "Особистісні смисли". Згідно шкали особистісних смислів, розробленої у традиціях гуманітарної психології Б.С.Братусем [5, 6] існує п'ять ієрархічних рівнів: майже не особистісний (відсутнє своє, особистісне ставлення до виконуваних дій), егоцентричний (смисловими устремліннями є власна вигода, успіх, престижність, зручність, всі інші люди, залежно від цього, "хороші" чи "зручні"), групоцентричний (людина ідентифікує себе з групою, головним стає успіх групи, людина цінна не сама по собі, а своєю належністю до групи), гуманістичний (смислові устремління загальнолюдської спрямованості; за кожною люди-ною визнаються рівні права, свободи й обов'язки, прагнення до результату, який передбачає благо для всіх людей, навіть їй незнайомих), есхатологічний або духовний (людина вирішує свої суб'єктивні стосунки з Богом, інша людина набуває для неї сакральну цінність як образ і подоба Бога).Особистісні смисли студента, крім ієрархії, характеризу-ються й інтенсивністю засвоєння кожного рівня. Хоч у кожного студента є декілька цих рівнів, і ситуаційно домінує якийсь о ачимих якостей на основі індиві-дуально-психологічних якостей, які обумовлюють цілісну струк-туру й особливості професійної діяльності. Усвідомлення про-фесійної ролі, осмислення можливих професійних рішень та їх наслідків, узагальнення своєї професійної діяльності й прогнозу-вання її перспектив, здатність до самоконтролю та самовдоско-налення утворюють вихідну базу розвитку майбутнього профе-сіонала.Об'єктом особистісного і професійного розвитку, формою реалізації творчого потенціалу студента в професійній діяльнос-ті є інтегральні характеристики його особистості: компетент-ність, емоційна та поведінкова гнучкість [13], Я-концепція, якості, необхідні для даної професії. Кожна інтегральна характеристика є певним поєднанням чи комбінацією значущих особистісних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності.Майбутній спеціаліст є одночасно носієм і провідником засвоєних ним професійно значимих якостей, як об'єкт впливу на нього соціальних умов і суб'єкт, який активно перетворює професійну діяльність та себе.У психології розроблені технології конструктивної зміни поведінки студента [14], які передбачають перетворення мотиваційної, інтелектуальної, афективної та поведінкової структур особистості, у результаті чого зовнішня детермінація життєдіяльності змінюється на внутрішню.Якості студента є транзитивними, які переходять з одного рівня професійного розвитку на інший. Інтегральні

 
 

Цікаве

Загрузка...