WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні аспекти індивідуалізації навчання - Реферат

Психологічні аспекти індивідуалізації навчання - Реферат

навчальної діяльності. Також, автор переконує, що не можна не враховувати індивідуальну своєрідність кожного учня і орієнтуватися на середнього учня, не звертати увагу на труднощі, які виникають під час навчання. Але разом з тим наголошується на тому, що не можна індивідуальний підхід зводити до пристосування навчання до індивідуальних особливостей учнів, відповідно їх скеровувати, забезпечувати максимальний розвиток нахилів, здібностей [7].Аналізуючи сказане, ми можемо із впевненістю сказати те ж саме стосується і вищої школи. Тобто, під час організації навчального процесу у вищій школі, викладач повинен враховувати індивідуальну своєрідність кожного студента, але не пристосовувати навчання до індивідуальних особливостей студентів. Викладач так повинен організувати навчальну діяльність, щоб досягти поставлених результатів кожним студентом, розвивати його здібності і нахили, спонукати його до творчої пізнавальної самостійної діяльності у здобутті необхідних знань.У сучасному тлумаченні індивідуальний підхід розглядається психолого-педагогічний принцип, що передбачає таку організацію педагогічного впливу у навчальному процесі, яка б враховувала індивідуальні особливості учня чи студента.На думку В.У.Кузьменко, "індивідуальний підхід - це більш вузьке поняття, аніж індивідуалізація, один з провідних (але не єдиний) принципів педагогічної діяльності, які забезпечують стратегію індивідуалізації. Індивідуальний підхід полягає у гнучкому використанні педагогами інтегрованої та різноманітної системи засобів, форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи, яка враховує цілісну картину індивідуального розвитку кожної дитини" [9].Індивідуальний підхід у навчанні розглядається як вибір викладачем різних форм, методів, засобів і прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності кожного студента.Під індивідуалізацією розуміють вдосконалення самостійної навчальної діяльності у відповідності до індивідуальних здібностей студента, яка обов'язково контролюється, корегується викладачем. Використовуючи індивідуальний підхід, викладач має більше можливостей враховувати індивідуальні особливості студентів, що сприятиме ефективному підбору та використанню таких методів, засобів і прийомів навчальної діяльності, які забезпечили б високий рівень засвоєння навчального матеріалу та розвиток студента, як особистості.
Висновки
Навчальний процес у вищій школі повинен організовуватися з урахуванням таких якостей, що дасть можливість забезпечити високий рівень пізнавальної активності студентів, досягти намічених результатів унавчанні. Педагог має створити оптимальні умови для розкриття можливостей особистості студента, зокрема шляхом довірливих стосунків між самими студентами та викладачем, що мобілізує їх творчий потенціал, формує впевненість у своїх силах і, таким чином, зумовить процес інтенсивного засвоєння матеріалу, викличе стійкий інтерес до вивчення навчальної дисципліни.Студенти працюючи індивідуально, постійно зустрічатимуться з інформацією, яка має безпосереднє відношення до їх майбутньої спеціальності, то відповідно будуть достатньою мірою вмотивованими і матимуть досить міцний стимул до виконання поставлених завдань. Але дуже важливим є і характер самого завдання. Коли студенти впевнені, що виконують не просто звичайну навчальну роботу, а таку, якою вони будуть займатися в майбутньому, від якості виконання якої залежатиме рівень їх кваліфікації, професіоналізм, - підвищуватиметься їх зацікавленість, мотивація, відзначатиметься більш серйозне й відповідальне ставлення до самостійного навчання.Ні вибір вправ, ні засобів і форм не забезпечить успіху, якщо не буде враховано, у яких стимулюючих формах педагогічного спілкування будуть викладатися студентам знання і як буде організований процес вироблення умінь і навичок.Провідним принципом розвитку індивідуальності вважається принцип індивідуального підходу, сутність якого полягає у врахуванні та вивченні індивідуальних відмінностей студентів.
Література
1. Ананьев Б.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. - М.: Просвещение, 1968. - 334с.
2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 1977. - 339с.
3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: Изд. Ленинградского университета, 1968. - 339с.
4. Батищева И.Р., Александров Д.Н. Мотивация и интеллектуальная самостоятельность студентов в процессе обучения иностранному языку во втузе // Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам в вузе: Межвуз. сб. научн. тр. - Пермь: Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького, 1983. - С. 124.
5. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков. - М., 1972.
6. Володько В.М. Індивідуалізація процесу навчання як принцип неперервної педагогічної освіти /Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції у 6-ти книгах. - Чернівці: Митець, 1996.- кн.. 5. - с. 85-87.
7. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості / Заг. Ред.. Л.М. Проколієнко. - К.: Рад. школа, 1989. - 608с.
8. Крутецький В.А. Психология: Ученик для учащихся педучилищ. - М.: Просвещение, 1980.- 352с.
9. Кузьменко В.У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - 354с.
10. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. - Пермь, 1971.
11. Немов Р.С. Психология: Учеб. Пособие для уч. Педучилищ, студентов пед. ин-тов и работников си-мы подготовки, повышения квалификации и переподготовки пед. кадров. - М.: Просвещение, 1990. - 301с.
12. Общая психология / под ред. А.В.Петровского. - М.: Просвещение, 1977. - 431с.
13. Онучак Л.В. Педагогічні умови організації самостійної поза аудиторної роботи студентів економічних спеціальностей. Автореф. дис. канд. пед. наук, 13.00.04. - К., 2002.
14. Педагогічний словник / За ред. Ярмаченка М.Д. - К.: Педагогічна думка, 2001. - 516с.
15. Пойа Д.М. Математическое открытие. - М.: Наука, 1970. - 452с.
16. Семенов И.М. Индивидуальность. Большая советская єнциклопедия. Т. 10. - М.: Изд. Сов. Энциклопедия, 1972. - 188с.
17. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования от деятельности к личности. - К., 1994.
18. Фридман Н.Л., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М., 1993. - 376с.

 
 

Цікаве

Загрузка...