WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні аспекти індивідуалізації навчання - Реферат

Психологічні аспекти індивідуалізації навчання - Реферат


Реферат на тему:
Психологічні аспекти індивідуалізації навчання
Зміст
Вступ
1. Поняття особистості і індивідуальності як невід'ємні складові індивідуалізації навчання у вищій школі.
2. Мотивація як одна з важливих умов підвищення ефективності індивідуальної роботи студентів
3.Індивідуальний підхід як принцип психолого-педагогічної діяльності
Висновки
Вступ
Модернізація національної освіти України, перебудова середньої та вищої школи, спрямовані на забезпечення кожній молодій людині можливостей для всебічного розвитку, підвищення загальнокультурного і професійного рівня самоосвіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, вимагають суттєвого піднесення якості навчання молоді, підготовки її до самостійного професійного життя. Підготовка сучасної високоосвіченої і конкурентноздатної людини, здатної до творчості, є одним із першочергових державних завдань. Для його розв'язання слід докорінно змінити зміст, форми та методи навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів, щоб ця діяльність якнайкраще розвивала і формувала творчі здібності студентів. Сучасна вища освіта повинна забезпечувати різнобічний розвиток студента як особистості, сприяти виявленню та розвитку здібностей, враховувати індивідуальні відмінності, розвивати самостійність, творчість, наполегливість та відповідальність.Видатні вітчизняні та зарубіжні філософи і педагоги минулого М.О.Бердяєв, В.Г.Белінський, М.Монтессорі, Ж.Піаже, Й.Г.Песталоцці, С.Ф.Русова, Ж.П.Сарт, Г.С.Сковорода, Л.М.Толстой, К.Д.Ушинський, В.Франкла, Ф.Фребель, С.Френе наголошували на необхідності цінування кожної людини, глибокому знанні її індивідуальних відмінностей, розвиткові у педагогів необхідних для цього педагогічних якостей, повазі до виключних особливостей та створенні найбільш комфортних умов для навчання та виховання кожної дитини.Індивідуальна форма навчання - одна із форм організації навчального процесу, яка спрямована на організацію навчального процесу із урахуванням індивідуальних відмінностей та особливостей кожного з учнів чи студентів, для їх становлення як особистості. Визначальними для осмислення аспекту особистісного становлення можна вважати концепції І.Д.Беха, М.Й.Боришевської, І.В.Дубровіної, О.Л.Кононко, В.К.Котирло, М.В.Крулехт, В.Т.Кудрявцевої, О.А.Шаграєвої та багато інших. Мета індивідуального навчання у вищій школі, зокрема у педагогічних університетах - це не лише досягнення високих результатів у засвоєнні знань студентами, а розвиток індивідуальних якостей, становлення майбутнього вчителя як особистості. На сьогоднішній день проблема індивідуалізації є недостатньо розробленою і обґрунтованою як в основній так і особливо в вищій школі. Ряд важливих аспектів даної проблеми залишається не висвітленими. Не розроблено інтегрованої теорії розвитку індивідуальності, яка б поєднувала теорію індивідуального та особистісного розвитку; не чітко пояснюється сутність та відмінність понять "індивідуалізація освіти", "індивідуальний підхід", "індивідуалізація особистості".
1. Поняття особистості і індивідуальності як невід'ємні складові індивідуалізації навчання у вищій школі.
У сучасній дидактиці для розкриття змісту індивідуальної форми навчання вживаються поняття "індивідуалізація навчання", "індивідуалізоване навчання", "індивідуальний підхід" та інші. У педагогічній енциклопедії поняття "індивідуалізація навчання" визначається як "організація навчального процесу, коли вибір засобів, заходів, темпу навчання ураховує індивідуальні особливості у навчанні".В.Володько так визначає поняття "індивідуалізація навчання": " це організація такої системи взаємодії між учасниками процесу навчання, коли якомога повніше враховуються і використовуються індивідуальні можливості кожного, визначаються перспективи подальшого розумового розвитку та гармонійного вдосконалення особистісної структури, відбувається пошук засобів, що компенсували б наявність недоліків і сприяли формуванню індивідуальної особистості". [6, с.86].В дослідженнях В.А.Крутецького, М.В. Ляховицького, С.Ю.Ніколаєва "індивідуалізація навчання" трактується як максимальне наближення процесу навчання до оптимальної моделі, коли кожен студент працює у зручному для нього темпі, манері що відповідають його загальній підготовці, здібностям, обсягу оперативної пам'яті, рисам характеру та емоційному стану [8].З точки зору психології, мабуть, можна сказати, що індивідуальна форма навчання у вищій школі - це форма організації навчальної діяльності, яка повністю ґрунтується: на вивченні студента як індивідуальності; на врахуванні його індивідуальних здібностей, нахилів і відмінностей; на розвитку його як особистості.Щоб підготувати сучасного вчителя як самостійну особистість, яка б відповідала всім вимогам нашого сьогодення, яка була б здатна до самовдосконалення, самоосвіти, самореалізації відповідно до вимог розвитку суспільства, освіти, не можна не враховувати індивідуальні особливості студента, створення умов для розвитку і вдосконалення його психолого-фізіологічних задатків. Тому, все це ще раз наголошує на необхідності індивідуалізації навчального процесу у вищій школі який забезпечить реалізацію всіх цих вимог.Говорячи про індивідуалізацію навчання у вищій школі , ми постійно звертаємося до понять індивідуальності та особистості, які не є тотожними. З філософської точки зору поняття особистості пов'язане з більш глибокою суттю людського роду і в той же час з найбільш суттєвими індивідуальними особливостями конкретної людини. Індивід лише тоді стає особистістю, коли включається в систему існуючих суспільних відносин, набуваючи нову якість, стаючи елементом суспільства [4].В психології термін "особистість" використовується у різному розумінні, в залежності які понятті в себе включає.Г.Оллпорт визначає поняття особистості як " життєво формуюча, індивідуально своєрідна сукупність психофізіологічних систем - рис особистості, якими визначається своєрідність для даної людини мислення і поведінка" [17].З точки зору прихильників діяльнісного підходу в психології, особистість розглядається як найбільш повне вираження суб'єктивного полюсу діяльності, яка породжується діяльністю і системою відношень з іншими людьми [ 17].Основними властивостями особистості є :
Здібності;
Темперамент;
Характер;
Емоції і

 
 

Цікаве

Загрузка...