WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблеми соціалізації особистості в сучасній психолого - педагогічній науці - Курсова робота

Проблеми соціалізації особистості в сучасній психолого - педагогічній науці - Курсова робота

неформальних групах. У процесі соціалізації індивід відіграє як пасивну так і активну роль. І хоча ця активність зосереджена лише на самовдосконаленні й не поширюється на середовище соціалізації, не можна не погодитися з твердженням автора, що соціалізація "неможлива без активної участі самої людини в процесі засвоєння соціального досвіду та культури".
Висновки
Проблема дослідження соціалізації особистості молодших завжди доповнюється новими аспектами: аналізом змін умов соціалізації особистості під впливом науково-технічної революції, міждисциплінарним дослідженням людського "Я". Триває розширення напрямків дослідження соціалізації, уточнюються її структура та функції, поглиблюється вивчення соціальних механізмів та інститутів соціалізації, уточнюються особливості взаємодії соціалізації та виховання в сучасних умовах.Для дослідження проблем особистості соціологія використовує ряд соціологічних категорій: структуру особистістю, адаптацією, соціалізацією, поведінкою та ін. Однією з найважливіших серед них є структура особистості, тобто сукупність найважливішихелементів особистості, взаємодії між якими реалізують її сутність. Особливе значення для досліджень педагогічних аспектів соціалізації має, розгляд її як процесу соціального учнівства і послідовного засвоєння ролей, місця в цьому процесі розуміння зразків і моделей, системи цінностей.Розуміння соціалізації різними дослідниками більшою чи меншою мірою присутня деяка однобічність цього процесу, спрямованість його від середовища до індивіда за деякої пасивності.Водночас для соціалізації індивіда залишається певна свобода від стандартизації, типізації, що особливо слід ураховувати при оцінюванні із сучасних позицій вітчизняних досліджень. Вона виражається в тому, що при формуванні особистостей у процесі їх інтеракції одна одною з'являється велика кількість варіантів впливу на цей процес сукупності основних сил у вигляді фізичних особливостей індивіда.Проблема виховання і розвитку є дуже важлива педагогічна проблема. Об'єктом виховання є розвиваюча людина. На протязі всього життя проходить процес його розвитку. Поняття "особистість", означає соціальну характеристику людини, всі його якості, які формуються під впливом його спілкування з іншими людьми, середовищем в цілому.Головною функцією виховання є допомога у виборі професії, підготовка до створення власної сім'ї, формування соціальної активності визначення громадянської позиції. Важливий індивідуальний підхід у вихованні, відображення його духовних потреб особистого інтересу. Індивідуальний підхід дуже важливий, як для здійснення кращих умов для розвитку індивідуальних задатків і здібностей, так і для допомоги тим, хто відчуває труднощі у використанні навчальних програм.Виховання, є ведучим і визначальним фактором розвитку і формування особистості в наших умовах, де основною метою всього суспільства є забезпечення умов для усестороннього розвитку людини.Навчаючи і виховуючи студентів, викладачі привчають їх до різних сфер загальної культури і на базі засвоєних знань, умінь і навичок, способів поведінки формують особисту спрямованість, світогляд, виявляють і розвивають творчу індивідуальність кожного студента. На практиці ці процеси проходять зовсім не злито і навіть неодноразово, бо вони різні по своїй суті і без спеціальної педагогічної настанови можуть бути ізольованими.Так, знання, уміння і навички у визначеній галузі культури можуть розглядатися студентами як власне, особисто придбане без всякої тенденції поділитися ними з іншими, збагатити ними свій колектив.
Список використаних джерел
1. Аза Л.Я. Воспитание как философско-социологическая проблема. - К.: Наук, думка, 1983. - с. 214
2. Андреєнкова Н.В. Проблема социализации личности-М., 1970.- с. 405
3. Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников. - М, 1980.- с. 190
4. Бабанский Ю.К. Педагогика - М., 1983.- с. 263
5. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М.:Прогресс.1989.-с. 315
6. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання - К., 1997.- с. 487
7. Бердяева Н.А. Новый мир.-1990-№1. с.256
8. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. - М., 1977. - с. 306
9. Гласе Дж., Статистические методы в педагогике и психологии. - М., 1976.-с. 357
10. Гордин Л.Ю. Воспитание и социализация. - М., 1997. №2.-с.243
11. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990.- с.236
12. Ильина Т.П. Педагогика - А., 1984.-С.378
13. Каптерев П.Ф. Педагогика. -1992.-№3-с.78
14. Коваль Л.Г. Социальная педагогика. - К.: 1997.-С.263
15. Кон И.С. Личность-М: 1997.-С.410
16. Кон И.С. Социология личности. - М.: 1967.-С.314
17. Крайг Г. Психология развития. С Петербург, 2000.-С.158
18. Леонтьев А.Н. Об историческом подходе в изучении психики человека. - М., 1983.-С.210
19. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977.-с. 160
20. Лукашевич М.П. "Соціалізація" - К., 1998.-С.210
21. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1974.-С.320
22. Мещерякова Л.И. Педагогика - М., 1974.-С.250
23. Мордвинцева Л.П. Японская школа: модели социализации. - М., 1991.-С.89.
24. Москаленко В.В. Социализация личности.-К.: Вища школа, 1986,-с. 167.
25. Иорданский Л. Основы и практика социального воспитания. - М., 1925. - С.212.
26. Олыпанський В.Б. Социализация - М., 1970.-С.162
27. Парыгина В.Д. Социальная психология как наука - Л., 1967.-С.342
28. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психололгия. - К., 1999.-С.230
29. Рувинский Л.И. Воспитание и самовоспитание школьников. - М., 1969. - С.158
30. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. - М., 1993.-С.96
31. Сорокин П.Л. Общедоступный учебник социологии - М.: Наука, 1994.-С.388.
32. Смелзер Н. Дж. Социология - М.: 1991.-с. 198
33. Стельмахович М.Г. Народная педагогика - К., 1985.-С.203
34. Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину-К.,1976.-с.194
35. Татенко В.А. Шляхи формування особистості учня. - К., 1985.-С.356
36. Українська національна система виховання. - К., 1991.-С.233
37. Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого "Я" - Тбилиси., 1991.-С.56
38. Фіцула М.М. Педагогічні проблеми виховання учнів. - К., 1981.-с.176
39. Фіцула М.М. Педагогіка - Тернопіль, 1997.-С.205
40. Шилова М.П. Изучение воспитанности школьников. - М., 1992.-с. 104
41. Шубинский В.С. Человек как цель воспитания - М., 1992.-С.258
42. Шепанский Я. Элементарные понятие социологии. - М.: Прогрес, 1969.-С.452
43. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. - Мюнхен-Тернопіль, 1992.-С.234

 
 

Цікаве

Загрузка...