WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблеми збереження психічного здоров'я особистості - Реферат

Проблеми збереження психічного здоров'я особистості - Реферат

рік збільшується число суїцидів. [40; 3-7]. Потапчук Є.М. у своїй роботі наводить дані, що були зафіксовані військовою прокуратурою протягом попередніх років на всіх мілітаризованих об'єктах держави. Так, протягом 2000 року серед військовослужбовців зафіксовано 73 випадки самогубства та 84 випадки скоєння злочинів у стані алкогольного сп'яніння, протягом 2001 року - відповідно 48 і 60, протягом 2002 року - 43 і 56, протягом 2003 - 46 і 58. [22; 4].
Висновок
Однією з найголовніших умов збереження психічного здоров'я школярів є дотримання науково обґрунтованих психогігієнічних норм організації навчання школярів з урахуванням індивідуальних норм навантаження, здатність витримувати навчальне навантаження, не тільки зберігаючи стан повного душевного, тілесного та соціального добробуту, а й збільшуючи при цьому якість власного психічного здоров'я, а також принципів гуманізації освіти. Ці принципи передбачають застосування особистісно орієнтованих технологій навчання, ставлення до учнів як до рівноправних партнерів у спільній діяльності, виявлення поваги і любові до них, створення сприятливих умов для активності учнів.
Отже, головною умовою збереження психічного здоров'я школярів є така організація навчально-виховного процесу, яка сприяє розвиткові особистості школяра[18; 5-6].
Література
1. Амосов Н.И. Страна детства. - Москва: Знание, 1991. - 288с.
2. Андрос М.Є. Психічне здоров'я особистості: психологічне консультування керівників шкіл // Освіта і управління. - Том 2. - 1998. - Число 2. - С.64
3. Бачерников Н.Е., Петленко В.П., Щербина Е.А. Философские вопросы психиатрии. - К., 1985. - С.35-36.
4. Белов В.П. Шмаков А.В. Реабилитация больных как целостная система // Вестник АМН СССР. - 1987. - 34. - С.60-67].
5. Бланков А.С. Социальная дезадаптация нарушения поведения у детей и подростков: Материалы Российской научно-практической конференции. - М., 1996. - С.15-21.
6. Большой психологический словарь / Сост. И общ. Ред. В.Мерещяков, В.Зинченко. - Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 672 с.].
7. Всемирная декларация по здравоохранению ВОЗ. Копенгаген, 1998; Загальна декларація прав людини. - К., 1998. - С.3-8.
8. Волошин В.П. Подкорытов В.С. Современное состояние и перспективы научных исследований по детской психоневрологии в Украине // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 1998. - №1 (4). - с.11-14.
9. Дербенев Д.П. Состояние психического здоровья городских подростков с неделинквентным и деликвентным поведением. // Журн. Неврологии и психиатрии им. Корсакова. - 1997. - №8. - С.48-52.
10. Дмитриева Т.Н. Формирование алкогольной зависимости у подростков с личностью аффективно-возбудимого типа // Журн. Неврологии и психиатрии им. Корсакова. - 1998. - 33. - С.11-14.
11. Жузжаков О.Т. Катков А.Л. Развитие общества, ментальное здоровье и реформа здравоохранения. - Алматы, 1996. - 193с
12. Иовчук Н.М., Батыгина Г.З. Распространенность и клинические проявления депрессии в школьной подростковой популяции // Журн. Неврологии и психиатрии. - 1998. - №9. - С.34].
13. Катков Л. Теория и практика формирования психического здоровья населения. Кастанай, 1998.. - 267с.
14. Кочерга О., Васильєв О. Психічне здоров'я молодшого школяра. // Психолог на батьківських зборах / Упоряд. О.Главник. - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 112с. - С.20.
15. Крижанівська Л.О. Психічні розлади непсихотичного рівня у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи (клініка, діагностика, лікування). Автореферат дис... д-ра мед. наук: 14.01.16. - Київ, 1998. - 40с. - С.37]
16. Крузе В. Психосоматичні розлади в дитячому віці // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №2. - С.27
17. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. - Ленинград: Медицина, 1985. - 416с.
18. Максименко С.Д. Психічне здоров'я дітей // Психолог. - січень1(1) 2002. - С.4.
19. Няголова М. Принцип единства сознания и деятельности С.Л.Рубинштейна в контексте европейской гуманистики // Психолог. журнал. - 1999. - т.20, №5. - С.20-26.
20. Педагогическая психология: Учебное пособие /В.Казанская. - СПб.: Питер, 2003. - 366с. - С.186-188.
21. Петраков Б.Д., Петракова Л.Б. Психическое здоровье народов мира в ХХ веке // Медицина и здравоохранение. Серия : социальная гигиена и организация здравоохранения. - М., 1984. - 69с.
22. Потапчук Є.М. Теорія та практика збереження психічного здоров'я військовослужбовців: Монографія. - Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2004. - 323с. - С.4.
23. Поташнюк Р.З. Психогігієна: Навч.посібн. / Волин.держ. ун-т ім.. Л.Українки. - Луцьк: Надстря , 2000. - 62с.].
24. Практическая психология образования / под ред. И.В.Дубровиной: Учебник для студентов высших и средних специальных заведений. - М.: ТЦ "Сфера". - 2000.- С.34.
25. Проселкова М.Е. Особенности психического здоровья детей-сирот (возрастной и педагогический аспекты): Автореф. дис… канд. мед. наук. - Москва, 1996. - 24с. - с.20.
26. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С.Никифорова. - Спб.: Питер, 2003. - 305с].
27. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В Петровского, М.Г.Ярошевского. - 2-е изд. - М.: Политиздат. 1990. - С.301.
28. Ребер А. Большой толковый психологический словарь. - М.: Вече-Аст., 2000. - Т.1. - С.141.
29. Ротенберг В.С. Бондаренко С.Н. Мозг. Обучение. Здоровье: Книга для учителей. - М., Просвещение, 1989. - 329с.
30. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - Москва: ВЛАДОС, 1996. - 529с
31. Северный А.А. Иовчук Н.М. Социальная дезадаптация поведения у детей и подростков: Материалы Российской научно-практической конференции. - 1996. - С.15-21.
32. Семке В.Я. Психическое здоровье и общество // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 1996. - №1. - С.5-7].
33. Технологія моніторингу психічного здоров'я школярів / О.А.Бесєдіна, Г.М.Даниленко, Н.М.Колотій та ін //Метод. рек. - Харків, 1998. - 22с.
34. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. - Мн.: Харвест, 2001. - 640с
35. Фресс П., Пиаже Ж.Экспериментальная психология / Под ред. А.Н.Леонтьева. - М.: Прогресс, 1975. - 283с. - С.241
36. Холл К.С. Собрание статей по педологии и педагогике/ Под ред. Н.Д.Виноградова. - М., 1912. - С.83.
37. Хрестоматия. Дети с нарушениями развития. Учебное пособие для студентов и слушателей спецфакультетов./ Составитель В.Астапов. -Москва: Международная педагогическая академия, 1995. - 264с.
38. Чуркин А. Психическое здоровье населения России // Врач. - 1995. - №6. - С.22.
39. Школа и психическое здоровье учащихся / Под ред. С.И.Громбаха. - М., медицина, 1988. - 272с. - С.29.
40. Щепин О.П. Современные тенденции состояния здоровья подрастающего поколения страны. // Вопросы охраны материнства и детства. - 1990. - Т.35. - №2. - С.3-7
41. Angermayer M.C. (ed). From Social Class to Social Stress. Berlin Springer. 1987; 314.
42. Blumberg I. Mental "health" and mental "illness" // Hosp Commun. Psychiatry. - 1997. - Vol. 130, № 3. - P.229-239

 
 

Цікаве

Загрузка...