WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема особистості педагога та її формування в сучасній психології - Курсова робота

Проблема особистості педагога та її формування в сучасній психології - Курсова робота

"спеціаліст", "робітник", "людина". У відповідності до цього визначаються їх якісні характеристики. Наприклад, вчителеві, як спеціалісту, повинні бути притаманні-знання педагогічної теорії, володіння педагогічною майстерністю, знання психології, володіння технологією навчання і виховання, любов до справи, любов до учнів та інші. Вчитель, як робітник, характеризується - вмінням поставити мету і досягти її, умінням розподілити час, бажанням систематично і планомірно підвищувати кваліфікацію, здібністю до творчості, бажанням трудитися, відданістю справі тощо. Нарешті, вчителю, як людині, повинні бути притаманні високі моральні якості, активна життєва позиція, повага до законів держави, національна гордість, патріотизм, міцне здоров'я, гуманність, духовність, релігійність та інші.У наведених прикладах кваліфікаційних характеристик в першому випадку автори акцентують увагу не тільки на професійних вміннях, що, на наш погляд, обмежує можливості вирішення проблеми формування готовності вчителя до виконання функціональних обов'язків. В іншому прикладі запропоновані підструктури "спеціаліст" і "робітник" в значній мірі споріднені між собою і в наведеній моделі часто дублюють одна одну. Що стосується під структури "людина", то в її зміст включені особистісні і фізичні якості, які за своїм призначенням можуть бути віднесені до кожного виду діяльності, тобто вони не відтворюють специфіки педагогічного процесу.Нарешті, якщо вважати кваліфікаційну характеристику вчителя за зразок, необхідний для співставлення його з реальністю, на який власне орієнтується державне замовлення і відповідно до цього навчальні заклади, які готують майбутнього фахівця, вона, по-перше, повинна відтворювати ідеальну модель вчителя, відповідну вимогам педагогічної діяльності, по-друге, бути зручною для її практичного використання - в оцінці реальності, самооцінці. Адже в деяких із запропонованих варіантів кваліфікаційних характеристик кількість якостей вчителя коливається від 16 до 60, а то і більше, поодиноких компонентів, часто розміщених без певної послідовності, відповідних угрупувань. Зрозуміло, що їх громіздкий. Обтяжливий зміст створює відповідні труднощі при розв'язанні практичних завдань.У зв'язку із складністю педагогічної діяльності і наявністю відповідних вимог до функціональних обов'язків вчителя як суб'єкта діяльності не завжди створюється можливість передбачити всю сукупність структурних компонентів моделі фахівця. Разом із тим, це завдання в певній мірі може бути вирішеним, якщо готовність до виконання функціональних обов'язків вчителя буде розглядатися в контексті загальновизнаних психічних властивостей людини, притаманних їй як суб'єкту, особистості, індивідуальності. Розуміння і знання властивостей людини в зазначених характеристиках, на наш погляд, надасть можливості не тільки визначити і чітко побудувати структуру ідеальної моделі фахівця, але й практично застосувати її при необхідності як еталон для співставлення з реальністю.Суб'єкт у філософське-психологічній літературі визначається як носій предметно-практичної діяльності і пізнання, джерело активності, спрямованої на об'єкт. Стати суб'єктом певної діяльності означає засвоїти її, оволодіти нею, бути здатним до її здійснення.Отже, в зміст кваліфікаційної характеристики вчителя повинні увійти ті психічні утворення, які забезпечують його готовність до педагогічної діяльності, тобто дозволяють зорієнтуватися у тій чи іншій проблемній ситуації, визначити і при необхідності змінити умови діяльності, передбачити результати своїх і чужих дій, змінити свої дії таким чином, щоб пристосувати їх до обставини, запобігти при цьому невдач і забезпечити успіх у досягненні кінцевого результату тощо. До таких психічних утворень в першу чергу належать здібності, знання, віяння і навички, рівнем сформованості яких забезпечується і визначається готовність суб'єкта до діяльності.Суть людини як особистості виявляється при вивченні її позиції у взаємовідносинах з іншими людьми. Вона розкривається в життєвих цілях і мотивах, що стоять за ними, у способах поведінки і засобах дії відповідно загальним цілям і завданням. Поняття особистості тісно пов'язане з поняттями життєвої позиції і співвідносними з ними поняттями соціальної ролі і соціального статусу.Особистість виявляється через вчинки, тобто свідомі дії, акти морального самовизначення людини, в якому вона стверджує себе як особистість в своєму ставленні до іншої людини, до самої себе, до суспільства в цілому.Таким чином, особистість є особливе вимірювання, яке отримує людина як суб'єкт суспільних відносин і діяльності.Якщо мова йде про вчителя, то йому, як і кожній людині, необхідна наявність загальнолюдських моральних якостей. Провідними ж у здійсненні педагогічної діяльності є його ціннісні орієнтації, суть яких полягає в його світогляді, в політичних, філософських, моральних переконаннях, принципах поведінки, тобто таких, які забезпечують стійкість особистості, її визначеність і послідовність поведінки, постійність взаємовідносин із соціальним оточенням. У філософській і психологічній літературі із двох визначень людини - особистість і індивідуальність -"вершинним" вважають особистісне буття людини. Особистість розуміють як вишу, інтегральну форму організації людської реальності. За визначенням Б.Г. Ананьєва, якщо особистість -"вершина" всієї структури людських властивостей, то індивідуальність - це "глибина" особистості і суб'єкта діяльності. Індивідуальність визначається здебільшого як унікальна, самобутня особистість, яка реалізує себе в творчій діяльності, в педагогічній діяльності як "мистецтві виховання" (К.Д.Ушинський) зазначені якості індивідуальності і є найбільш необхідними.
3. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГА
3.1. Місце педагога в сучасному суспільстві
Успіхи в навчанні й вихованні дітей визначаються безліччю факторів, кожний з яких є досить вагомим, і зневага цими факторами неминуче веде до невдачі.Важливим фактором дитячого розвитку є сам педагог, що бере на себе роль учителя й вихователя.У сучасному цивілізованому суспільстві педагог є фігурою, що вимагає особливої уваги, і там, де його місце займають недостатньо професійно підготовлені люди, у першу чергу страждають діти, причому втрати, які тут виникають, звичайно непоправні. Цежадає від суспільства створення таких умов, щоб серед учителів і вихователів виявлялися люди, які найбільш підготовлені інтелектуально й морально до роботи з дітьми.
3.2. Психологічні вимоги до особистості педагога
До особистості майбутнього педагога пред'являється ряд самих серйозних вимог. Серед них можна виділити головні, без урахування яких неможливо стати висококваліфікованим учителем або вихователем, і другорядні, відповідність яким не обов'язково для педагога, але робить його особистістю, здатної щонайкраще навчити й виховати іншу особистість. Як головні, так і другорядні вимоги ставляться до психології діяльності й спілкування педагога, до його здібностей, знанням, умінням і навичкам, корисним для навчання й виховання дітей.; І серед головних, і серед додаткових психологічних властивостей, необхідних для кваліфікованого педагога, е стійкі, постійно властиві вчителеві й вихователеві всіх епох, часів і народів, і змінні, обумовлені особливостями даного етапу соціально-економічного розвитку, на якому перебуває суспільство, де живе й працює педагог.Головною й постійною вимогою до педагога, є

 
 

Цікаве

Загрузка...