WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Практична підготовка вчителя історії та правознавства у ВНЗ - Курсова робота

Практична підготовка вчителя історії та правознавства у ВНЗ - Курсова робота

вчителів суспільних предметів, як і вся робота педагогічних навчальних закладів, зазнавала впливу як зовнішніх факторів (політичних, соціальних, економічних, культурних), так і внутрішніх (елементи системи професійної підготовки в педагогічному вузі).Історико-аналітичний погляд на минуле функціонування вищої педагогічної школи засвідчує, що як і раніше, так і в майбутньому зовнішній фактор впливу на пріоритетні напрямки освіти буде домінуючим. Хоча і внутрішній фактор дії елементів освітньо-професійної системи матиме певний вплив.
Висновок
Педагогічна освіта в Україні є одним із важливих факторів соціалізації особистості. Дослідження проблем сутності і функціонування вищої педагогічної школи педагогами, істориками, філософами, політологами, соціологами дає певний зріз тих чи інших явищ і процесів, які відбуваються в вузах.XX століття - це період заперечення, пошуку, розбудови, перебудови філософських поглядів на освіту, в тому числі і на педагогічну.Так, американський філософ Джон Дьюї ще на початку століття пропагував ідею загальних знань і однорідного контексту в освітній системі. Середина століття - це період, коли ідея "людського капіталу" стала домінуючою в розвитку освітніх систем.Кінець XX століття - це теж період заперечення і кризи в галузі освіти. Соціологічне дослідження Кузя О.М., присвячене аналізу важливої підсистеми нашого суспільства - соціальному інституту вищої школи, засвідчує, що вища школа в Україні позначається зростаючимступенем її інституціоналізації. На думку дослідника, основними ознаками соціального інституту є: соціальні функції навчання і виховання, що підпорядковуються суспільним потребам; наявність суспільно-вироблених форм; присутність основних регуляторів функціонування відповідних форм:а) мета і завдання,б) нормативно-правова база,в) методи навчання і виховання,г) економічна база [ 10 с. 141 -142]Процес професіоналізації вищої педагогічної школи не тільки не обмежує всебічного розвитку особистості, а навпаки є основою універсалізації людської діяльності. У зв'язку з цим постає серйозна проблема, пов'язана із змістом професійної освіти і його прогнозуванням. Формування кваліфікаційних характеристик спеціальностей, побудова навчальних планів і програм, їх оперативне корегування - реальні проблеми вищої педагогічної школи.Досліджуючи теоретичні, методологічні і практичні основи формування в учнів наукового світогляду в період.Таким чином, проблема практичної підготовки майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної школи вподовж століття була однією з важливих тем педагогіки вищої школи, теорії навчання і професійної підготовки. На різних періодах розвитку педагогічної науки і суспільства в цілому ця проблема завжди була актуальною як в теоретичному, так і практичному плані. Аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчує різноманітність в підходах до даної теми, єдність теоретичного і практичного в процесі становлення вчителя, що є важливою умовою його підготовки до роботи в школі.
Література
1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования.- М.: Просвещение, 1990.-141с.
2. Абдулина О. А., Загрязнина Н. И. Педагогическая практика студентов: (Учеб пособие для пединститутов) М.: Просвещение, 1989.-173с.
3. Алексюк А. М. Модулі до навчального курсу "Педагогіка вищої школи".- К.: КДУ, 1992-172с.
4. Балл Г. О. Гуманістичні задачі педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія. - 1994: Вип. 2 - с.3-12.
5. Вовк Л. П. Генезис пріоритетних тенденцій освіти дорослих в Україні (2-га пол. ХІХ-20-ті роки XX ст.). дис. Д-ра пед. наук. 13.00.01.- К., 1996.-411с.
6. Гончаренко С. Український педагогічний словник К.:Либідь.-1997.-376 с.
7. Зязюн І. А. Сагач С. М., Краса педагогічної дії. К.: 1997.- 302с.
8. Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя. - К.: Либідь. - 1991.- 96с.
9. Кондратенко Л. И, Проблемы формирования педагогического мастерства учителя в теории педагогики и практике работы педагогического вуза и школы, (конец 50-х начало 80-х гг.). дис. Канд. Пед. наук: 13.00.01.К.: 1988.- 208с.
10. Кузь О. Н. Высшая школа Украины в преддверии XXI столетия: состояние и перспективы развития. Дис. Канд. Социол. Наук. Х.: 1995.- 156с.
11. Линенко А. Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї: Монографія ОКФА.- 1995.-80с.
12. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку. За ред. О. Г. Мороза. К. МАУП.-1994.-196с.
13. Луговий В. І.Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методологічний аспект). Дис. Д-ра пед. наук: 13.00.01.- К.-1995.-429с.
14. Луговий В. І. Управління освітою.-К.: УАДУ.-1997. -302с.
15. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.). -К.: Либідь. - 1992.- 196с.
16. Мороз А. Г. Профессиональная адаптация выпускника педагогического вуза. Дис. Д-ра пед. наук: 13.00.01.-К. 1983.-480с.
17. Мороз О. Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. -К.: Правда Ярославичів, 1997.-166с.
18. Нагорна Г. О. Формування у студентів педагогічних вузів професійного мислення. Автореф. Дис. Д-ра пед. наук: 13.00. 01К 1995.-41с.
19. Пехота О. М. Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки вчителя. Автореф. Дис. Д-ра пед. наук: 13.00.01.К.: 1997.-52с.
20. Руденко Ю. Д. Розвиток теорії і практики формування в учнів наукового світогляду в історії педагогіки України (1917-1941рр.) Дис. Д-ра пед. наук: 13.00.01.-К 1994.-392с.
21. Садчикова Т. В. Формирование готовности студентов педагогических институтов к решению воспитательных задач в процессе обучения. Дис. Канд. Пед. наук: 13.00.01 Волгоград, 1978.-195с.
22. Семиченко В. А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей. Автореф. Дис. Д-ра псих. Наук: 19.00.07/К.: 1992.-45с.
23. Сисоєва С. О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня. Дис. Д-ра пед. наук: 13.00.01.- К. 1997.-428с.
24. Сластенин В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки.- М.: Просвещение, 1976.- 160с.
25. Троцько Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах. Дис. Д-ра пед. наук: 13.00.01.-X. 1996. -421
26. Хмель Н. Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя .-дис. Д-ра пед. наук: 13.00.01 .-А.-1986.-346с.
27. Шкурко І. І. Соціально-гуманітарна і політична підготовка майбутніх учителів (історико-педагогічний аспект). Навчальний посібник. К.: КДПУ.-1992.-144с.

 
 

Цікаве

Загрузка...