WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості розвитку самооцінки в юнацькому віці під час навчання у вищому навчальному закладі - Реферат

Особливості розвитку самооцінки в юнацькому віці під час навчання у вищому навчальному закладі - Реферат

діяльності, а не лише тому, що навчається та оперує теоретичними знаннями і пізнавальними вміннями.Науково-психологічне розуміння природи особистості учня за інноваційної оргмоделі освіти вимагає аргументо-ваного доведення ще однієї відомої тези. Особистість визнача-ється як набір особливих властивостей (моральність, відпові-дальність, самостійність, гідність і т. Ін.) людини, котрий утворюється під впливом соціокультурного середовища з допомогою спільної діяльності та спілкування. Тому проблема формоз'яви особистості як синтетичної якісної характеристики передбачає дослідження її позиції, ролі і статусу у вищезазначеній реальності.Особистість учня чи студента як представника соціокультурної модульно-розвивальної організації стає реальною завдяки: а) новій громадянській позиції у системі педаго-гічних взаємостосунків - партнера, добувача, носія і творця кращого етнонаціонального досвіду; б) конструктивній соціальній ролі співучасника-освітянина, який утверджує пріоритет гуманності, демократичності, загальнолюдських духовних цінностей суспільного життя; в) високому статусу студента як громадянина-патріота, котрий задіяний у систему духовного виробництва нації і примножує її кращі історичні та культурні здобутки. За умов повноцінного експериментального втілення зазначених соціально-психологічних параметрів особистість студента безпосередньо підходить до здійснення вчинкової дії через освітню мотивацію і в оптимальному варіанті - полімотивацію.Отже, становлення високої самооцінки в особистості студента на другому періоді інноваційного оргпроцесу ґрунтується на: а) розвивально-регуляційній технології освітнього нормотворення, б) мотиваційному механізмові вчинку культурного самоздійснення, в) ієрархічній системі соціальних уста-новок, г) багатомодальності та взаємодсповненні самоустановок організаційно задіяної особистості.
Висновки
Висновки з проведеного дослідження можна розділити на дві категорії:теоретичні та методичні. Теоретичні висновки: 1. Категорію самооцінки найбільшдоцільно вивчати в контексті науково-психологічного дослідження організаційно-освітньої діяльності в вищих навальних закладах як емоційно-оціночний компонент Я-концепції студента. 2. Специфіка зв'язку самооцінки як емоційно-оціночного компоненту Я-концепції з іншими елементами цієї системи визначається її змістоутворюючим характером щодо навчальної діяльності суб'єкта. 3. Змістоутворюючий характер самооцінки щодо навчальної діяльності зумовлює необхідність реалізації її функції нормобудування.Методичні висновки: 1. Найбільш ефективним з методичної точки зору є дослідження розвитку самооцінки в юнацькому віці саме у контексті навчальної діяльності.2. Найбільш методично адекватним з міркувань доцільності в плані формування нормативно-регулятивної самооцінки є створення таких умов навчально-виховного процесу, що передбачають посилення акценту на функціонуванні таких компонентів психічної активності студента як самодисципліна та самоконтроль.3. Оптимальною формою реалізації функції самооцінки в умовах організаційно-освітньої діяльності є базоване на почутті самоповаги детермінація усвідомленої нормотворчої діяльності. Резюмуючи проведене дослідження вважаємо, що здійснення наукового аналізу психологічного змісту поняття самооцінки та емпіричних аспектів його реалізації в юнацькому віці в умовах навчання в вищій школі, є необхідним базисом для моделювання і практичної реалізації формодосконалого механізму розвитку самооцінки в юнацькому віці в умовах самосійної організаційно-навчальної діяльності суб'єкта.
Література
1. Алексеева В.А. Развитие самосознания на рубеже подросткового и юношеского возрастов.: автореф. дис. кандидата психологических наук.- М. 1983. - 19 с.
2. Алексеева М.І. Психологія ранньої юності. - К.: Т-во "Знання" УРСР, - 1971.- 48 с.
3. Анисимова О.М. Самооценка в структуре личности студента: автореф. дис. кандидата психологических наук.: 19.00.05./ Ленинградский государственный университет. - Л. 1984.- 17 с.
4. Бернс Р. Развитие Я- концепции и воспитание: пер. с англ. - М.: Прогрес .- 1986. - 421с.
5. Боришевский М.И. Теоретические вопросы самосознания личности / Психологические особенности самосознания подростка.- К. Вища школа, 1980 - с. 5-38.
6. Гуменюк О. Психологія Я- концепції. - Т. Економічна думка, 2002- 186 с.
7. Дмитрова Т.В. Образ "Я" як регулятор міжособистісних стосунків у ранній юності: дис. кандидата психологічних наук.: 19.00.01.- К., 1993. - 187с.
8. Захарова А. В. Генезис самооценки: автореф. дис. доктора психологических наук .: 19.00.07./ АПН СССР инст. общей и педагогической психологии .- М., 1980.- 44с.
9. Келеси М. Развитие самопознания личности в раннем юношеском воздасте. / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка фак. соціології і психології.- К., 1996.- 26с.
10. Кузьмина З. В. Исследование особенностей самооценки личности в условиях успеха и неудачи: автореф. дис. кандидата психологических наук.: 19.00.01.- М., 1973. - 17с.
11. Кон И.С. Открытие "Я" - М.: Политиздат, 1978. - 352 с.
12. Липкина А. И. Психология самооценки школьника: автореф. дис. доктора психологических наук.: 19.00.07. - М., 1974.
13. Меднікова Г. І. Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система: дис. кандидата психологічних наук .: 19.00.01./ Харківський державний педагогічний університет ім.. Г.С. Сковороди. - Х., 2002. - 194 арк.
14. Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально- оценочная система: (спецкурс) / МГУ им. Ломоносова М.В., фак. психологии .- М.: изд. МГУ, - 1991. - 108 с.
15. Петрулите А.Р. Когнитивный и эмоциональный компоненты в структире образа Я у студентов.: автореф. кандидата психологических наук.: 19.00.01.- Л. , 1984.- 16с.
16. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становлення личности.: пер. с нем. - М.: Мир, 1994 - 320с.
17. Самооцінка учня / С. Максименко та інш. - К. : Главник, 2004 - 112 с.
18. Столин В.В. Познание себя и отношение к себе в структуре самоосознания личности: автореф. дис. кандидата психологических наук. 19.00.01. - М., 1985. - 37 с.
19. Столин В.В. Самоосознание личности. - М. МГУ, 1983. - 284 с.
20. Федоришин А.Б. Динамика самооценки старшеклассников в коллективе сверстников : автореф. дис. кандидата психологических наук.: 19.00.07.- К. 1985. - 24с.
21. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе.- М.: Педагогика, 1989. - 208 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...