WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості засвоєння студентами матеріалу курсу вищої математики - Реферат

Особливості засвоєння студентами матеріалу курсу вищої математики - Реферат

вивченні курсу вищої математики. Тому, якщо вони не усвідомлюють їх значення, необхідно наголосити на цьому. Потрібно також звернути увагу на терміни теорема-властивість та теорема-ознака.У вузівському курсі, враховуючи шкільний досвід студентів та їх рівень знань, можна назвати таку поетапність вивчення теорем:o актуалізація опорних знань;o мотивація вивчення теореми;o формулювання теореми;o виконання малюнку, скороченого запису умови теореми;o доведення;o скорочена назва;o використання.Вивчення доведення теореми може проводитись на чотирьох рівнях навчання:1. вивчається готове доведення;2. доведення проводиться за наперед вказаним методом або прийомом;3. самостійно проводиться доведення по аналогії;4. самостійний пошук доведення.При проведенні лекції викладачу варто навести один спосіб доведення, але повідомити про існування інших і запропонувати розібрати їх самостійно. Можна вказати на прийом доведення або дати літературу. Обов'язково треба зважити на новизну, складність прийому, методу доведення І повідомити про це студентів.До самостійної роботи над теоремою, що вивчається, доцільно відносити заповнення прогалин в доведенні з аргументацією якихось кроків доведення. Можна пропонувати доводити самостійнотеореми-наслідки.При підготовці до лекції, яка містить ряд теорем, лектору необхідно:1. проаналізувати зміст різних альтернативних курсів з метою ознайомлення, якими способами може доводитись одна і та ж теорема та з'ясування різниці між ними;2. вибрати один спосіб доведення за основу (при виборі звертати увагу на використану систему аксіом, порядок вивчення тем і на те, чи не порушується логіка слідування).На лекції варто викладачу навести один спосіб доведення теореми, але обов'язково повідомити про існування інших. На практичному занятті можна навести прийом або вказати літературу для відшукання іншого способу доведення. Якщо у когось уже є ідеї щодо доведення, обов'язково надати йому слово.При вивченні теорем, необхідно з'ясовувати і характеризувати метод або прийом доведення, навчати проводити пошук доведення.
2.4. Формування у студентів умінь розв'язання задач при вивченні курсу вищої математики
У курсі вищої математики студенти зустрічаються із задачами на лекціях, на практичних заняттях, на наукових гуртках, при виконанні контрольних, розрахункових, самостійних робіт, на колоквіумах, екзаменах тощо.У структурі задачі виділяють вимогу та умову. За змістом вимоги їх поділяють на задачі:- на обчислення;- на доведення;- на побудову;- на дослідження.Останній вид задач дуже рідко зустрічається в шкільному курсі математики, але є широко розповсюдженим у курсі вищої математики. За дидактичним призначенням задачі класифікують на:- задачі для мотивації;- задачі для створення проблемних ситуацій;- задачі для підведення під поняття;- задачі для здійснення алгоритмічного підходу;- задачі для опанування певним методом, прийомом;- задачі для контролю, корекції та оцінки знань, умінь. За ступенем складності задачі поділяють на:- репродуктивні;- реконструктивні;- задачі евристичного характеру, тобто творчі;- напівалгоритмічні.Викладачу варто звернути увагу студентів на те, що розв'язання задачі будь-якої складності базується на використанні формул, ознак, правил, аксіом, теорем, властивостей, на основі яких створюється алгоритм розв'язання.Викладач, який має справу із задачами, повинен пам'ятати про етапи їх розв'язування та проводити ці етапи. Етапи розв'язування задач:1. Аналіз тексту задачі (відокремлення умови від вимоги; створення моделі задачі).2. Пошук плану розв'язання задачі (з'ясування виду задачі та саме пошук плану розв'язання).3. Здійснення знайденого плану.4. Перевірка розв'язання, дослідження.5. Аналіз проведеного розв'язання задачіo Чи немає іншого способу розв'язання?o Який з наведених способів раціональніший, за рахунок чого?o Що нового вивчили при розв'язанні цієї задачі?
Висновки
У час новітніх технологій, які має людство у XXI столітті, їхнє ефективне використання, не кажучи вже про створення і вдосконалення нового, можливе лише за наявності працівників із такими якостями, як інтелектуальний і творчий потенціал, винахідливість, ініціативність, чуття нового, здатність адаптуватися до умов, що змінюються.Саме це і є завданням викладача - сформувати здорову з психологічної точки зору особистість із зазначеними вище якостями. Це є дуже важливим завданням і потребує немало зусиль. Праця педагога, без перебільшення, є одним із найскладніших та найвідповідальніших різновидів людської діяльності. Вона вимагає від нього не лише досконалого володіння тим чи іншим предметом, а й, що очевидно є основним, відповідних умінь та здібностей, які б дозволили донести до молоді разом із знаннями необхідний для повноцінного життя накопичений людством протягом тисячоліть культурний досвід.Виходячи із усього попередньо зазначеного, як висновок, наведемо декілька важливих порад викладачу математики.1. Викладачу не потрібно намагатись наводити якомога більше фактів, пов'язаних з вивченням тої чи іншої теми. Треба наводити лише те, що передбачено поставленою метою, а також з врахуванням профілю вищого навчального закладу.2. Навчати предмету треба, не обмежуючись рамками науки, обов'язково треба показувати можливість використання того, що вивчається, за межами цієї науки, зокрема при вивченні інших дисциплін, інших тем.3. Вивчення дисципліни не повинно ані повторювати, ані наздоганяти ту науку, яка лежить в основі цієї дисципліни.4. Треба висловлювати факти під тим кутом зору, який відповідає сучасному стану науки.5. При вивченні тої чи іншої теми треба виходити із вимог профілю Вузу, враховувати рівень навчання та навченості студентів, а також особливості розвитку їх психічних процесів.
Література
1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб./О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.-К.:Просвіта,2001.-416с.
2. Крутецкий В.А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ. - М. :Просвещение, 1980.-352с.
3. Слєпкань 3.1. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів.-К.: Зодіак-ЕКОДООО.-З^с.
4. Слєпкань 3.1. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. - К.:НПУ,2000.-210с.
5. Слєпкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике: Метод. пособие.-К.:Рад.школа,1983.-192с.
6. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук 3. та інші. Загальна психологія: Навч. посібник.-К.: "АПН",2002.-462с.
7. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе. - М. :Просвещение, 1983.-160с.

 
 

Цікаве

Загрузка...