WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості засвоєння знань - Курсова робота

Особливості засвоєння знань - Курсова робота

релевантної вихідній меті повідомлення; - самостійне обґрунтування теорем і теорій; - складання планів, конспектів, тез, що представляють собою змістове угруповання змісту тексту у визначеній послідовності; - систематизація, класифікація, об'єднання об'єктів; - варіативність бачення того самого об'єкта; - складання схем, графіків, діаграм, замальовок як способи перекладу змісту тексту в образні уявлення; - зіставлення, порівняння отриманої інформації з вже відомою; - представлення об'єкта в разних кодах; - формулювання питань по змісту тексту; - перекомпонування матеріалів і включення його в новий контекст; - письмове (реферат) або усне (переказ) власний виклад прочитаного, самостійне приведення прикладів; - критична оцінка (відношення) прочитаного й обґрунтування власної точки зору; - вирішення нестандартних задач і рішення задач нестандартними способами; - перенос знань в нові ситуації. А.И.Юр'єв підкреслює, що будь-який текстможна розглядати як один з елементів інформаційної взаємодії в системі людина - людина, учень - учитель [9, 313]. Головним критерієм якості тексту є досягнення його користувачем цілей, заради яких цей текст складений. При цьому текст може бути описаний з використанням чотирьох ознак: хибності, труднощі, читабельності й функціональності. Складність тексту - це відношення складності об'єкта і компетентності укладача тексту в питаннях пов'язаних з цим об'єктом. Труднощі тексту виражаються відношенням виду тексту і мовної компетентності укладача. Читабельність трактуєте" А.И.Юрьевим як відношення доступності тексту і рівня читацької і професійної підготовленості. У функціональності знаходить свій вираз відношення повноти тексту, його змісту і реальних дій користувача тексту. Ефекти труднощі і читабельності відносяться до проблеми взаємодії людини з текстом і є предметом вивчення лінгвістики і психолінгвістики. Ефекти складності і функціональності пов'язані з проблемами взаємодії укладача і користувача з об'єктом управління. Робота з текстами ( навчальними, науковими, інструктивними) пов'язана з трьома функціями: складання тексту, контроль тексту, виконання розпорядження. Інструктивні тексти, є типовими сфери навчання, відрізняються від всіх інших тим, що вони містять розпорядження, які передбачають виконання реальних дій з об'єктом. Помилки. пропуски, порушення послідовності дій можуть привести до аварій, травмам і інших негативних наслідків на виробництві або в іншій професійній діяльності. Відомо, що прагматичне призначення повідомлення полягає в тому, щоб воно викликало потрібний відгук в одержувача повідомлення. Якщо останній виконує дії з об'єктом, предбачені відправником повідомлення, тоді можна говорити про адекватність розуміння тексту. Адекватність будь-якого тексту своєму призначенню означає відповідність цілі, засобів і результати роботи укладача і користувача тексту. Часто адекватність розуміння тексту визначається не по тому, як і що робиться відповідно до тексту, а як він відтворюється. Потрібно відмітити, що в практиці навчання нерідко має розбіжність з тим, як насправді користувач розуміє текст. Це значить, що студенти (учні) не будуть робити те, що хочуть їх вчителі. Проблема адекватного сприйняття й розуміння письмових текстів особливо важлива для самостійної роботи студентів.
ВИСНОВОК
Навчальна діяльність здійснюється учнем, студентом самостійно (планування або конкретизація завдань, своєї навчальної діяльності; планування її методів, засобів і форм; самоорганізація навчальної діяльності; саморегулювання навчання; самоаналіз результатів навчальної діяльності. Внутрішній процес засвоєння знань складається з таких ланок:сприймання - осмислення і розуміння - узагальнення - закріплення - застосування на практиці. Сприймання відображення предметів і явищ навколишнього світу, що діють у даний момент на органи чуття людини. Цьому передує підготовка учнів до участі в процесі навчання формування активного позитивного ставлення до майбутньої пізнавальної діяльності; мотивація; опора на попередні знання і досвід; зосередження уваги учнів на об'єкти пізнання. Тому новий матеріал потрібно викладати лаконічно, узагальнюючи й уніфікуючи його. Найважливіше на цьому етапі - перше враження. Осмислення навчального матеріалу - процес розумової діяльності спрямований на розкриття істотних ознак, якостей предметів, явищ і процесів та формування теоретичних понять, ідей, законів. Розуміння розумовий процес, спрямований на виявлення істотних рис,властивостей і зв'язків предметів, явищ і подій дійсності. Узагальнення - логічний процес переходу від одиничного до загального або від менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей явищ дійсності. Повноцінне осмислення і узагальнення можливе за умови, що воно базується на достатніх наукових знаннях, які забезпечують широке використання порівняння аналогії та доведення. На цьому етапі відбувається систематизація навчального матеріалу, в основі якої класифікація фактів, явищ, процесів. Закріплення знань умінь і навичок - спеціальна робота вчителя щодо реалізації дидактичного принципу міцності засвоєння учнем навчального матеріалу. Важливе значення має первинне, поточне і узагальнене повторення. Повторення повинно бути цілеспрямованим, мати певну мотивацію, бути правильно розподіленим у часі. Застосування знань умінь і навичок - перехід від абстрактного до конкретного воно реалізується у виконанні різноманітних вправ, самостійних робіт, на лабораторних і практичних зайняттях, різних видів повторення, творах. Важливе значення має засвоєння знань наукових і навчальних текстів, особливо в сучасних умовах коли більша частина навчального матеріалу виноситься на самостійне опрацювання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологи и педагогики: Курс лекций.- К.: МАУП, 2001.
2. Заброцький М. М. Педагогічна психологія: Курс лекций.- К.: МАУП, 2000.
3. Лозова В. І., Москаленко П. Г., Троцько Г. В. Педагогіка: Навч.- метод. посібник. - К., 1993.
4. Мартиненко С. М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002.
5. Педагогика / Под. ред. Ю. К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1983.
6. Педагогічна психологія: Навч. посібник / За ред.. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколієнка.- К.: Вища школа, 1991.
7. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. -М., 1982.
8. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти.-К.: Видавничий центр "Академія", 2001.
9. Якунин В. А. Педагогическая психологія: Учеб. Пособие.- СПб: Издательство Михайлова В. А., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...