WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості засвоєння знань - Курсова робота

Особливості засвоєння знань - Курсова робота

матеріальної (матеріалізованої) дії остання виконується у зовнішній, матеріальній та розгорнутій формі. Це допомагає учнямзасвоювати зміст дії (склад її операцій, правила виконання), а вчителюздійснювати об'єктивний контроль за виконанням кожної операції. 3. На етапі зовнішнього мовлення всі елементи дії подаються у формі усної чи письмової мови. Відбувається подальше узагальнення дії, протевона ще не стає автоматизованою, "згорнутою". 4. На етапі "зовнішнього мовлення про себе дія виконується у формі проговорювання про себе. Далі дія змінюється у напрямку узагальнення ізгортання. 5. На етапі внутрішнього мовлення дія максимально згортається іавтоматизується. Внутрішній процес засвоєння знань включає три взаємопов'язані етапи (стадії). На першій стадії відбувається сприймання, осмислення і запам'ятовування матеріалу, що вивчається, або засвоєння теоретичних знань. На другій стадії засвоюються навички і вміння практичногозастосування знань, що вимагає проведення спеціальних тренувальних вправ. На третій стадії здійснюється повторення, поглиблення і закріпленнязнань, удосконалення практичних умінь і навичок. Тобто, для того, щоб оволодіти новим матеріалом учневі необхідноздійснити повний цикл навчально-пізнавальних дій: сприймання новогоматеріалу, його первинне і наступне осмислення, запам'ятовування,виправлення при застосуванні теорії на практиці, повторення з метоюпоглиблення і засвоєння знань, умінь, навичок. І етап. Засвоєння теоретичних знань. Засвоєнням знань називаєтьсянавчально-пізнавальна діяльність учнів, спрямована на свідоме і міцнеоволодіння знаннями, способами виконання навчальних дій. Процесзасвоєння знань починається зі сприймання матеріалу, що вивчається. Сутьданої дії полягає в тому, що учні за допомогою органів чуття сприймаютьзовнішні властивості, особливості й ознаки предметів і явищ, які вивчаються. Сприймання - це відображення в свідомості зовнішніх властивостей, якостей і ознак предметів та явищ, що безпосередньо впливають на органи чуття. Результатом сприймання є формування уявлень як нижчої форми знань : у свідомості людини зберігаються лише зовнішні образи сприйнятих предметів і явищ, проте не розкривається їх сутність. Діти можуть запам'ятати розмір, колір, особливості окремих частин. Проте ці уявлення не завжди чіткі і виразні, часто відображаються неістотні, змінні ознаки. В уявлення фіксуються лише зовнішні, властивості (образи предметів). А в навчанні необхідно розкрити сутність предметів і явищ. Цьому передує підготовка учнів до участі в процесінавчання формування активного позитивного ставлення до майбутньої пізнавальної діяльності; мотивізація; опора на попередні знання і досвід; зосередження уваги учнів на об'єкти пізнання. Тому новий матеріал потрібно викладати лаконічно, узагальнюючи й уніфікуючи його. Найважливіше на цьому етапі - перше враження. Вищим ступенем розуміння є осмислення. В загальному планіосмислення - це така розумова діяльність, в процесі якої людина розкриваєсутність предметів і явищ, що підлягають вивченню. Процес осмисленняскладається з таких розумових операцій (дій) : - аналіз сприйнятих, зафіксованих в уявленнях зовнішніх властивостей і ознак предметів та явищ, що підлягають вивченню; - логічне групування ознак і властивостей предметів та явищ, що вивчаються, і виділення з-поміж них найсуттєвіших, найбільш загальних; - розумовеве осягнення суті предметів і явищ, що підлягають вивченню,формування теоретичних понять, узагальнюючих висновків, правил; - перевірка обгрунтованості й достовірності зроблених теоретичних висновків. В процесі осмислення учитель не "вкладає" знання в голови учнів, не"передає" їх, а лише організовує їхню діяльність, допомагає осмислюватиматеріал, самостійно "відкривати" для себе нові теоретичні правила, законитощо, пізнаючи при цьому суть фактів та явищ, що вивчаються. Це відкриттяпов'язане з логічними операціями - аналізом і синтезом, порівнянням,абстрагуванням та осмисленням. Результатом осмислення є розуміння матеріалу, що вивчається,утворення відповідних понять. Розуміння - мислительний процес, спрямований на виявлення рис, властивостей і зв'язків предметів, явищ, і подій дійсності. Поняття - це форма наукового знання, в якому розкривається суть пізнаних предметів і явищ, що виражається у вигляді законів, правил, висновків та інших теоретичних узагальнень. Психологи виділяють два види осмислення - первинне і наступне. Якщо новий матеріал легкий, не має складних понять, достатньо одного первинного сприймання і осмислення для того, щоб добре його зрозуміти. Проте в більшості випадків учні повинні крім поверхового сприйняття здійснювати його наступне, глибше осмислення. Оволодіння новим матеріалом не зводиться лише до його розуміння іформування наукових понять. Виучуваний матеріал потрібно не лишерозуміти, а й зберігати в пам'яті, уміти вільно і логічно його відтворювати. Органічною частиною навчально-пізнавальної діяльності учнів єзапам'ятовування матеріалу. Воно базується на глибокому і всебічномурозумінні засвоєних знань. Запам'ятовування часто здійснюється шляхом повторення - відтвореннявивченого матеріалу. При цьому воно може бути пасивним, коли ученьсприймає те, що і сприймав раніше, чи активним, коли учень самостійновідтворює знання : переказує вголос чи про себе, дає усні відповіді на питанняпідручника, складає план прочитаного, тези тощо. З точки зору часу, який виділяється на запам'ятовування, виділяютьзапам'ятовування концентроване, яке здійснюється за одним присідом, ірозосереджене, коли засвоєння навчального матеріалу здійснюєтьсядекількома прийомами і розосереджується в часі. При концентрованомузапам'ятовуванні знання переходять оперативну, короткотривалупам'ять і швидко забуваються. Розосереджене запам'ятовування сприяєпереведенню знань у довготривалу пам'ять. Саме тому використання учнямиприйомів розосередженого запам'ятовування є результативнішим. Важливою умовою забезпечення знань учнів є запам'ятовування не лише як відтворюючої діяльності, а як діяльності, в якій розкриваються і осмислюються нові деталі виучуваного матеріалу - деталі, які за первинного сприймання не помічалися. Значимим при цьому є наведення власних прикладів і фактів, вироблення умінь передавати матеріал своїми словами, осмислення його світоглядної, моральної, естетичної, екологічної спрямованості. Суттєвою умовою успішного запам'ятовування є його довільність, щоспричиняє мобілізацію вольових зусиль учня з метою міцного засвоєннянавчального матеріалу. Правильна організація процесу запам'ятовування дозволяє домагатися засвоєння теоретичного матеріалу школярами, попереджає його механічне зазубрювання, сприяє глибшому осмисленню знань, розвиває мислення, пам'ять, морально-вольові якості. 2 етап.

 
 

Цікаве

Загрузка...