WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання студентів - Курсова робота

Особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання студентів - Курсова робота

існує об'єктивно, незалежно від студента. Це означає, що не всі поняття, навіть логічно обґрунтовані, будуть ним сприйняті. Навчання, при якому нові отримані знання не стали особистим досвідом студентів, веде до формалізації знань. Кожен студент має свої способи засвоєння нових знань. Для продуктивного виконання одного й того ж завдання різні студенти застосовують різні способи й прийоми. Для викладача важливо виявити ці способи, застосовуючи різноманітний дидактичний матеріал, який дозволяє студенту самому обирати особистісно значущі для нього способи навчання .При такому підході кожен студент розглядається як окрема унікальна особистість.Необхідно іти за індивідуальністю студента, в зв'язку з цим будувати і реалізовувати в педагогічному процесі адаптивні навчальні програми і в цілому сприймати студента таким яким він є. Індивідуальний підхід у навчанні забезпечується диференційованим підходом. Це означає спочатку виявлення індивідуальних особливостей студента, а потім вибір для нього найбільш сприятливих умов розвитку шляхом застосування різних диференційованих форм. Особистісно-зорієнтоване навчання передбачає розвиток критичного мислення учнів, що потребує неодмінно діалогічної ситуації вільної, творчої діяльності.Школа повинна вчити мислити - така суть стратегії, що домінує в дослідженнях вчених різних країн. Тільки людина, яка вільно, активно і критично мислить, може об'єктивно оцінити події, зробити правильні висновки, досягти успіхів у різноманітних сферах діяльності. На жаль, проблемі розвитку критичного мислення студентів раніше не приділялось достатньої уваги. Освітні програми були традиційно спрямовані на те, щоб навчати студентів точно висловлювати свої думки і здійснювати різні види дедукції на підставі заданих посилань. Дуже часто, яквказує І.Якиманська, не сприйняття учнем інформації підручника може оцінюватися як незасвоєння ним навчального матеріалу, але ж у цьому може виявитися особистісна позиція, що спирається на суб'єктивний досвід.Таким чином, особистість - це соціокультурна форма існування психіки людини, цілісність, здатна до саморозвитку й самореалізації, свідомої поведінки та предметної діяльності, яка має свій унікальний та неповторний внутрішній світ Це визначення розкриває такі якості особистості як:- соціальність (вона є учасником суспільного життя);- своєрідність (зумовлена вродженими типологічними та індивідуальними особливостями);- автономність її соціального функціонування;- творчі внески у суспільне життя;- сталість та неперервність процесу її змінювання (не просто змінювання, а розвитку).Потребують уточнення погляди, зокрема, на місце у розвитку особистості найрізноманітніших кризових ситуаціях. Час відмовитися від ілюзій, що розвиток нібито може бути безкризовим. Особистісна криза, якщо людина здатна із нею справитися, є необхідним моментом її розвитку, знаменує перехід на якісно новий рівень самореалізації.Модернізація освіти а умовах перехідного суспільства як один з основоположних принципів передбачає її демократизацію. Це означає насамперед демократичну організацію самого навчально-виховного процесу, побудову стосунків студента і педагога на засадах взаємної поваги, визнання права на власну думку, творчої співпраці.До провідних принципів модернізації освіти, що має стосуватись всіх її рівнів, належить також її послідовна гуманізація. У психолого-педагогічному аспекті провідна ідея гуманізації визначається як орієнтація мети, змісту, форм і методів освіти на особистість того, хто навчається, на стимулювання й гармонізацію її розвитку. Отже, принцип гуманізації фактично доповнює особистісну орієнтацію освіти. Принцип гуманізації освіти перебуває в центрі уваги науковців, педагогів, психологів. Він передбачає надання тим, хто навчається, достатнього обсягу зовнішньої свободи й особистісного заохочення.Мета особистісно орієнтованої гуманної освіти - не сформувати й навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації особистості.Актуальною на сьогодні залишається проблема збереження психічного здоров'я студента як проблема психологічної безпеки особистості. Така концепція розробляється в Інституті психології Г.С. Костюка. Звернення до поняття психологічної безпеки продиктоване реаліями сьогодення. Це й епідемія Сніду, яка набирає темпів в Україні, і поширення наркоманії та інших форм залежності, і вплив соціально шкідливої інформації з елементами насильства, жахів, порнографії, що брудними потоками ллється на голови наших дітей.Для протидії цим соціальним патологіям треба формувати у дітей та молоді соціально-психологічні компетенції, що дасть змогу протистояти маніпулятивному впливу, відстояти свої погляди, зберегти свободу, психологічне благополуччя, перетворити стресові ситуації на додаткові можливості для власного розвитку.
Література
1. Берулава М.Н. Развитие творческих способностей личности в аспекте гуманизации образования // Гуманизация образования. - 1998. - №1. - С. 14.
2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник. К.: ІЗМН, 1998. 204с.
3. Брейтигам Э.К. Обучение математике в личностно ориентированной модели образования // Педагогика. -2000. - №10.
4. Вахнянская И.Л. Учебная деятельность сквозь зеркало двух парадигм //Мир психологии. - 1996. -№1. - С. 19.
5. Векслер С.І. Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання. - К.: Радянська школа, 1976. - 59 с.
6. Галузинський В.М. Євтух М.В. Основи педагогіки і вищої школи в Україні. - К., 1995р.
7. Грищенко О. Особистісно-зорієнтоване навчання на уроках української літератури //Українська мова та література в школі. -2001. -№11.
8. Гусинский Э.Н. Построение теории образования на основе междисциплинарного системного подхода. - М., 1994.
9. Давыдов В.В. Содержание и структура учебной деятельности школьников Формирование учебной деятельности школьников. - М.. 1982.-С. 10-21.
10. Державна національна програма "Освіта" (Україна - XXI століття). - К.: Райдуга, 1994.
11. Каплунович И.Я. Гуманизация обучения математике: некоторые подходы / Педагогика. - 1999. -245.
12. Коротов В.М. Воспитывающее обучение. - М., 1980.
13. Купцова В. Про особистісно-зорієнтовне навчання // Диво слово. - 2000. -№7.
14. Максименко С.Д. Індивідуальні особливості мислення дитини. - К.: Знання, 1977.-48 с.
15. Мистецтво життєтворчості особистості: Навч.- метод. посібник: У 2 ч. Ред. рада: В.М, Доній (голова), Г.М. Несен (заст. голови), Л.В. Совань, І.Г. Єрмаков (керівники авторського колективу) та ін. - К.: ІЗМН, 1997. - Ч. 2: Життєтворчий потенціал нової

 
 

Цікаве

Загрузка...