WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання студентів - Курсова робота

Особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання студентів - Курсова робота

творців людської культури, що розвиваються і втілюються в їхній діяльності, в її продуктах - науці, літературі, мистецтві.Особистісна форма навчального змісту виступає альтернативною відчуженій, речово-об'єктній формі, за якої і її споживач" (студент) не проявляється у вираженому особистісному вимірі. Таким чином, виникає проблема психолого-педагогічного розпредмечування людських сутнісних сил, які криються в предметах культури, з метою залучення до них студента як підростаючої особистості. На сьогодні відомі два варіанти створення особистісної форми навчального змісту.Перший варіант - це конструювання спеціальних текстів (письмових і усних), моделей життєвих ситуацій, де ті чи інші положення, ідеї, закономірності, поняття, уявлення подаються не у формально-абстрактному вигляді, а через життя, долю особистостей-творців цих культурних здобутків. Класичним прикладом може бути виклад Гегелем у його "Лекціях з історії філософії" цілого періоду історії Афін через особистість Сократа, над яким був учинений суд. Тут всі події подаються в контексті його особистості, його життєвої драми. Хоча вона розкрита як необхідна, все ж виявляється особистісною, виступає моральною колізією цієї людини.Другий варіант полягає у залученні студента до символічної діяльності, спрямованої на виявлення в навчальному предметі особистісного змісту, з плавним переходом її в діяльність із засвоєння мови культури.Щодо функціїпедагога за особистісної форми навчального змісту, то він не повинен бути транслятором готової інформації, а має здійснювати особистісне спілкування засобами морального компонента знання, попередньо виростивши особистісний зміст знання в безпосередній взаємодії зі студентами. У таких умовах особистісна форма навчального змісту стає ціннісно-смисловою системою педагога і не може бути відчуженою від нього.Основними психологічними механізмами морально розвивального впливу на студента особистісної форми змісту виступає співпереживання та ідентифікація. Зрозуміло, що вони не можуть бути самодостатніми в морально-духовному розвитку студента. Це лише складові у загальній багаторівневій виховній системі. Та й предметні знання і мислительні здібності, надбані у такий спосіб, не відповідають науковим критеріям: рефлексивності, діалектичності, теоретичності. Це повинно бути враховано в експериментально-пошуковій і практично-перетворювальній роботі.Намагання ж підмінити унормовані навчальні курси і доцільно організований навчальний процес освітнім середовищем у найширшому розумінні цього поняття, покласти в основу навчальної діяльності тільки особистісну форму навчального змісту і цим звести її до життєдіяльності студента в культурі через механізм спонтанного розвитку, а особистісне зростання - до самоактуалізації і засвоєння досвіду ми вважаємо неперспективним [4., 8].Гуманізація освіти, переорієнтація й" цілей з позиції соціальної ролі людини в площину всебічного розвитку особистості потребує цілеспрямованих педагогічних пошуків і науковців, і практиків. Особистісно розвивальне навчання як науковий напрям і сучасна практика і спрямовані на вирішення цієї проблеми.
2. Особистісно-орієнтоване навчання: сучасні підходи
Одним з принципів реалізації Державної національної програми "Освіта" (Україна - XXI ст.) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб.Згідно з цим принципом на сучасному етапі розвитку системи освіти відбувається перехід до особистісно-зорієнтованого навчання, мета якого - створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку особистості студента, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.Особистісно-зорієнтоване навчання - ще організації навчання на засадах глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального суб'єкта навчально-виховної взаємодії передбачає формування цілісної особистості, яка усвідомлює свою гідність і поважає інших людей.Які ж ознаки особистісно-зорієнтованого навчання?? Це перш за все діагностична основа навчання.? По-друге, зосередження на потребах студентів.? По-третє, гуманізація навчального спілкування.? По-четверте, співпраця, співтворчість між студентами і викладачем.? П'яте, переважання навчального діалогу.? Шосте, турбота про фізичне та емоційне благополуччя студентів.? Сьоме, пристосування методики до навчальних можливостей студентів. ? Восьме, стимулювання розвитку, саморозвитку і відповідальності студентів.Мета навчально-зорієнтованого навчання полягає у створенні максимально сприятливих умов для розвитку особистості студента, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.Сучасне розуміння особистісного підходу визначили у 60-х роках минулого століття відомі зарубіжні вчені К.Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл.Вони вважали, що повноцінне виховання можливе лише в тому випадку, коли школа служитиме лабораторією для відкриття унікального "я" кожної дитини, допомагатиме їй в становленні самосвідомості, в здійсненні особистісно-значущого і суспільне прийнятого самовизначення, самореалізації та самоствердження.Особистісний підхід передбачає послідовне ставлення сучасного педагога до вихованця як до особистості, самосвідомого і відповідального суб'єкта власного розвитку, до суб'єкта виховної взаємодії.Це повинно бути базовою орієнтацією педагога, яка визначає його позицію у взаємодії з кожним студентом. Кожен студент дивиться на світ, спираючись на суб'єктивний досвід. Він, пізнаючи світ, користується "перед знаннями", сформованими культурою, що її оточує.Важливо погоджувати нові поняття із суб'єктивним досвідом студента. За традиційної системи навчання досвід студента сприймається як такий, що не відповідає вимогам шкільного навчання, тоді як за гуманізованої освіти він розглядається як контекст учіння. Наприклад: повинні заохочуватись ініціативність, фантазія, вираження почуттів життєвих уявлень, нагромаджених поза навчальним закладом.Кожен студент прагне розкрити свій особистісний потенціал, що дала йому природа і треба лише допомагати йому, створивши необхідні умови.Активність студента проявляється;1. у адаптованості до вимог дорослих, які створюють для неї нормативні ситуації;2. у креативності, що дозволяє постійно шукати ї знаходити вихід із ситуації долати її та будувати нову, але на знання і способи дій, що вже є в її індивідуальному досвіді.Особистісно-зорієнтоване навчання спирається на положення про те, що тільки особистісно-значущі поняття засвоюються студентом. Картина світу, створена в наукових поняттях

 
 

Цікаве

Загрузка...