WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання студентів - Курсова робота

Особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання студентів - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання студентів
ЗМІСТ
1.Особистісно- розвивальне навчання як науковий пріоритет
2.1. Конкретно-дидактична основа розумового розвитку студента
2.2. Прагнення студентів у навчальній ситуації
2.3. Міжособистісна навчальна взаємодія
2. 4. Недиспаратність навчального змісту
2. Особистісно-орієнтоване навчання: сучасні підходи
ДОДАТОК №1
Додаток №2
Додаток №3
Додаток №4
Додаток №5
Література
1.Особистісно- розвивальне навчання як науковий пріоритет
Особистість з її індивідуальними рисами, потребами і проблемами - центральна фігура педагогічного прогресу.Сергій МаксименкоСтрижнем будь-якого суспільства є особистість з її потребами та прагненнями, злетами і падіннями. Саме тому у сучасному постіндустріальному інформаційному суспільстві особливо зростає попит на психологічні знання, адже інформаційне перенасичення суспільного простору та інші чинники негативно позначаються на розвитку особистості, що виявляється у формуванні так званої мозаїчної свідомості, виникненні емоційних перенапружень, а іноді призводить до втрати цілісності особистості.В умовах інтенсивного розвитку всіх суспільних процесів зміст освіти, освітні стандарти перебувають у постійній динаміці й тому потребують психологічного моніторингу та психологічного супроводу. Це й спонукає до пошуку нових шляхів і методів психологічної підтримки розвитку особистості. Одним із можливих і необхідних шляхів розв'язання цієї проблеми є створення незалежної психолого-педагогічної експертизи педагогічних систем та інновацій. Така експертиза має бути не тільки публічною, гласною, а й виявляти переваги та недоліки навчальних закладів, педагогічних інновацій. Лише тоді вибір і прийняття рішень будуть обґрунтованими.Актуальність теми полягає у тому, що немає більш цікавої для психології і більш важливої для роздумів проблеми, ніж проблеми особистісно-орієнтованого підходу у навчанні і вихованні студентів, оскільки це дає можливість не лише опанувати певною психологічною термінологією, а й замислитись над методологією вивчення особистості та зробити порівняльний аналіз традиційних методів навчання і виховання з інноваційними.Метою дослідження є спроба об'єднати досвід спеціалістів різних профілів для осмислення тих проблем, які поставлені сучасною наукою, а також вирішення такого питання як: "В чому полягає суть особистісно-орієнтованого підходу у навчанні та вихованні студентів?", "Як його досліджували в різні періоди?"; дібрати найбільш доцільні та ефективні методи і прийоми у вивченні цієї проблеми.Для досягнення мети потрібно розв'язати такі завдання:- визначити зміст і призначення особистісно-орієнтованого підходу у навчанні та вихованні;- розглянути праці науковців щодо цієї проблеми;- простежити історичну еволюцію вивчення особистості;- з'ясувати основні психологічні поняття науки.Методи дослідження. У дослідженні застосовано переважно описовий метод, який дає змогу узагальнити і класифікувати психологічні факти.Багато видатних психологів, педагогів, методистів приділяли увагу дослідженню особистісно-орієнтованого підходу у навчанні і вихованні, який вивчали за принципами ефективності модернізації освіти. Проблеми вивчення особистості знайшли глибоке висвітлення у працях Якиманської І.С., Максименко С. Д., Грищенко О., Векслера С.І., Купцової В., Беха І.Д., Берулави М.Н. та ін.2. Особистісно - розвивальне навчання як науковий пріоритетРеалізація сучасною загальноосвітньою школою державних освітніх стандартів вимагає творчих пошуків, пов'язаних з подальшим розвитком педагогічної науки. Нагальним у цьому, зв'язку стає завдання зменшення рівня її описовості, констатації лише емпіричних особливостей існуючої системи навчання, створення нових його проектів, розкриття внутрішніх зв'язків, які існують між навчанням і відповідним характером психічного розвитку студента.Йдеться про набуття студентами в першу чергу системи особистісних і розумових здібностей і якостей, які давали б їм змогу успішно вирішувати складні проблеми своєї життєдіяльності. Досягнення цієї стратегічної мети залежить безпосередньо від такого типу навчання, яке, окрім змістовно-методичної організації, моделює соціальні взаємодії студента з ровесниками і з викладачами у процесі учіння. Якраз ці взаємодії визначають співвідношення морального і розумового розвитку студентів, їхню духовну зрілість, що має виступати провідною метою навчання.Повноцінний інтелектуальний компонент - як орієнтована основа практичних дій - у набутті цієї універсальної якості особистості має суттєве значення. Дослідні дані свідчать, що не сформованість у студентів 1 курсу саме теоретичного ставлення до оточуючої дійсності як безпосереднього змісту навчальної діяльності й не перетворення її внаслідок цього у суб'єктивну цінність перешкоджає максимальній реалізації їхніх особистісних можливостей.Тому ми не можемо погодитися з думкою про те, що "якраз фетишизація ролі теоретичних знань, абстрактно-логічного інтелекту багато в чому привела до тієї соціальної ситуації, яку ми маємо на даний час. Вона характеризується масовою криміналізацією молодіжної культури, дегуманізацією міжгрупових і міжособистісних відносин, соціальною пасивністю молоді, вакуумом духовності, який заповнюється агресивним націоналізмом, екстремізмом, зверненням до містики, чисто прагматичною ідеологією" [1. с. 14]. Очевидно, що подібне явище - результат впливу комплексних негативних причин, які не обмежуються процесом навчання.Враховуючи нинішні освітні реалії, свою мету вбачаємо у формулюванні ряду принципових положень, на яких може створюватись одна з моделей гуманного за своєю суттю особистісно розвивального навчання, яке попереджувало б дисбаланс між розумовим і особистісним. становленням студента. Адже мають місце науково-практичні, ситуації, коли у гонитві, за достатнім пізнавальним розвитком студента різко зменшується його особистісний розвиток чи навпаки. Таким чином, нами утверджується діяльнісно-особистісний підхід щодо розвитку особистості в освітньому процесі.
2.1. Конкретно-дидактична основа розумового розвитку студента
Змістовою базою навчання виступає навчальний предмет як складна система впливів, що діють на студента. Це насамперед специфіка змісту навчального матеріалу і методи роботи педагога. У своїй ієрархічній єдності, ці дві складові утворюють навчальну програму, її розвивальна ефективність залежить, по-перше, від принципів побудови навчального матеріалу: "від часткового до загального" чи "від загального до часткового" стосовно оволодіння учнями науковими знаннями. По-друге,

 
 

Цікаве

Загрузка...