WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання студентів - Реферат

Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання студентів - Реферат

спілкуванні.Якщо в вищому учбовому закладі буде переважати співробітництво, педагоги будуть особистісно-орієнтованими, то безумовно студент буде відноситися позитивно до Вузу, до самого процесу навчання.Ю.З.Гільбух запропонував: для відношення співробітництва між викладачем та студентом характерно те, що викладач - не тільки об'єкт, але і суб'єкт взаємодії. Такій взаємодії притаманні наступні характеристики: діалогічний тип спілкування, наявність елементів між особового спілкування. Відношення до студента як до індивідуальності, довірливість,емоційний контакт. В навчанні студентом двинуть внутрішні мотиви, пізнавальні інтереси.
Гуманістичні положення міжособистісної взаємодії в системі "викладач-студент".
Один із суттєвих аспектів вузівського життя - постійна взаємодія викладача та студентського колективу, у процесі якої відбувається особистісне зростання, духовно-творче збагачення обох сторін.У межах цього процесу провідна роль належить викладачу, функції якого від курсу до курсу змінюються, набувають специфічних якостей та ознак. Особливі функції виконує наставник групи, який повинен бути не опікуном, а саме наставником.В кожній групі завжди є студенти зовсім непідготовлені до вузівського навчання, причому мова йде не про прогалини в знаннях, а про моральну, соціальну непідготовленість до навчання. Ці студенти потребують підтримки збоку куратора.На сучасному етапі виховні технології ставлять нові вимоги до розвитку форм , в яких будуть здійснюватися контакти між викладачем і студентами.Специфічність як творчості так і продуктивної позиції викладача вузу-особливість його статусного положення як вихователя.Кожен викладач:1. прагне втілити і довести вихованцям значущість знань для майбутньої педагогічної діяльності з своєї дисципліни і виконуючи тим самим свою офіційну функцію представника вузу;2. суміщає формальні і неформальні функції, виступаючи в ролі посередника, який не примушує, а створює такі умови взаємодії, при яких у студентів виникають особистісні мотиви до пізнання і навчання. Викладач може виступати в ролі довіреної особи, порадника, співбесідника.Володіння власними ціннісними орієнтирами, такими як педагогічний такт, творчість, відповідальність, свобода, чесність і чуйність є необхідною умовою становлення продуктивних і гуманних відносин зі студентами.Викладач установлює взаємостосунки зі студентами в межах вузу і бачить їх в цих уміннях, а також визначає ті фактори, які недоступні спостереженню батьків. Контактні взаємодії охоплюють не тільки навчальний процес, але й індивідуальні заняття, консультації, безпосередні спостереження за спілкуванням студентів у групах, індивідуальні контакти студентів один з одним та різними викладачами.
ВИСНОВКИ
Взаємне нерозуміння може перетворитися в явище необоротне. Благополуччя в особистих відносинах батьків і дітей, студентів і викладачів, контакт і розуміння між ними зовсім необхідно. Аналіз літературних даних дозволив зробити нам наступні висновки: у студентів найбільш значимими є відносини з однолітками; самовизначення себе як професіонала. Однак, при всій тязі до самостійності, юнаки і дівчата гостро мають потребу в життєвому досвіді і допомозі старших.Продуктивність виховної дії викладача, її творчий внесок в особистість студента - складний і сумлінний процес, що вимагає гармонійного контакту вихователя (викладача) й вихованця (студента). Лише поєднані і погодженні зусилля обох сторін приведуть до психологічного клімату, який забезпечить готовність однієї сторони прийняти вимоги, прагнення, почуття іншої.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андреев А.Н., Мдивани М.О., Рыжонкин Ю.Я. Методика измерения коммуникативной дистанции // Вопросы психологии. - 1987. - №1.
2. Беличева С. А. Сложный мир подростка -Свердловск, Сред.-Урал. Кн. Издательство, 1984.
3. Бодалев А. А. Личность и общение: Избр. тр. - М.: Педагогика, 1983.
4. Божович Л.И. Избранные психологические труды. - М., 1995.
5. Брудный А. А. Понимание и общение. - М.: Знание, 1989.
6. Выготский Л. С. Педология подростка: проблема возраста // Собр.соч.: В 6 т. - М., 1984. - т. 3, 4.
7. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения, - М.: Просвещение, 1987.
8. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. - М., 1995.
9. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. - Изд. 2-е, дополненное, исправленное и переработанное. - М.:Логос, 2000. - 384 с.
10. Каминская М.В. Педагогический диалог в деятельности современного учителя. - М.: Смысл, 2003. - 284 с.
11. Кон И.С. Психология старшеклассника. - М.: Просвещение, 1982.
12. Коломинский Я. Л. Психология общения. - М.: "Знание", 1974.
13. Кроник А.А., Кроник Е.А. Диагностика удовлетворенности в отношениях // Вопр. псих. - 1989 г. - №5.
14. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы: Психологические возможности улучшения общения // Пер. с польского Е.Н. Новиковой; Вступ. Ст. и общ. Ред. А.А. Бодалева, А.Б. Добровича. - М. : Прогресс, 1986.
15. Мнацанакан Л. И. Личность и оценочные способности старшеклассников: Кн. для учителя. -М: Просвещение, 1991.
16. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих. М., 1989.
17. Мудрик А.В. Самые трудные годы. - М.: Знание, 1990.
18. Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. №2 (6) / АПН СССР; Редкол: Петровский А.В. (отв. ред.) и др. - М. : Педагогика, 1991.
19. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навчально-методичний посібник// С.Булах, Л.В.Долинська, М-во освіти і науки України. НПУ ім.. М.П.Драгоманова. - К.,2002. -114с.
20. Психология и педагогіка: Учебное пособие/В.М.Николаенко, Г.М. Залесов, Т.М.Андрющенко и др. - М,Новосибирск: ИНФРА - М, 2000. -175с.
21. Психология современного подростка / под ред. Д.И. Фельдштейна. -М.,1989.
22. Психологические проблемы юности. (Сборник статей). Под ред. Чл. кор. АПН СССР проф. А.В. Петровского. М, 1985.
23. Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Подросток в учебнике и в жизни. - М.: знание, 1990. - (Новое в жизни, науке и технике. Педагогика и психол., №5).
24. Проблемы психологии современного подростка: Сб. науч. тр. АПН СССР; (Редкол.: Д.И. Фельдштейн (отв. ред.) и др.), М: АПН СССР, 1982.
25. Развитие личности учащегося в процессе общения. / (Подго. М.И. Боришевский и др.). Киев: Высшая шк., 1985.
26. Толстых А. В. Подросток в неформальной группе. - М.: Знание, 1991. - (Новое в жизни, науке, технике. Педагогика и психология; №2).
27. Формирование личности старшеклассника / ( А.Д. Дубровина, И.И. Туткина, И.В. Дубровина и др.); под ред. И.В. Дубровиной, НИИ общ. И пед. Психологии АПН СССР - М: Педагогика, 1989.
28. Хрестоматия по истории психологии, по редакцией П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. - М.: Издательство МГУ, 1980.

 
 

Цікаве

Загрузка...