WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісне зростання студентів у процесі професійного навчання - Курсова робота

Особистісне зростання студентів у процесі професійного навчання - Курсова робота

стани, що виникають під впливом непередбачуваних життєвих обставин, а іноді є наслідком непродуктивного перебігу адаптації студента в внз.Психологічні проблеми такого роду можуть накопичуватись і призводити до такого перебігу подій, коли а) студент при наявності задатків не може реалізувати їх і відраховується, б) отримавши знання і навички виходить з ВНЗ з особистісним профілем, що не відповідає вимогам обраної професії. Допомогу в розв'язанні такого роду проблем мають надавати спеціалісти - психологи, працівники психологічної служби ВНЗ. Зауважимо, що процес надання психологічної допомоги, що іноді виглядаєяк вимушений захід, при успішному подоланні заявленої проблеми, може сприяти в особистісному зростанні студента настільки, що за своєю динамікою особистісне зростання такого студента може навіть бути більш інтенсивним в порівнянні з тими студентами, які не звертались по допомогу. Психологічна допомога може здійснюватись не тільки через індивідуальні психологічні консультації, але і в формі групової корекційної роботи.Запровадження групових тренінгових форм роботи з усіма майбутніми професіоналами (що відносяться до професій типу Людина-Людина) є на наш погляд нагальною необхідністю. Корисним для студентів може стати участь в роботі як психологічних тренінгів так і тренінгів просвітницьких.Власний досвід проведення тренінгів за курсом "Тренінг спілкування та саморозвитку" зі студентами І, II, III курсів свідчить, що при правильній організації роботи досягається одразу декілька цілей: закріплюється інтерес до практичної психології, продуктивно розвиваються стосунки в студентських групах, набуваються спеціальні професійні навички і риси (наприклад ассертивність, сенситивність), інтенсифікується особистісне зростання окремих студентів.Особистісне зростання в групі досягається за рахунок таких чинників. Група створює можливість моделювати соціальну реальність і власну поведінку, експериментувати з різними варіантами поведінки в безпечному середовищі. Група надає зворотній зв'язок і уточнює сприйняття реальності окремими членами групи, надає емоційну підтримку сприяючи саморозкриттю. В групі відбувається обмін інформацією, досвідом, що надає можливість запозичити ефективні поведінкові паттерни. Механізми впливу тренінгової (терапевтичної) групи на особистість описані К. Левіним, К.Рудестамом, І.Яломом, С.Кратохвілом, Т.Яценко, А.Андрєєвою та ін.Не останню роль в особистісному зростанні студентів відіграють і спосіб організації їх позанавчальної діяльності (цим опікується виховний відділ ВНЗ), залучення їх до творчої самореалізації через організацію змістовного дозвілля.
ВИСНОВКИ
Професійне становлення в юнацькому віці і в період ранньої дорослості є значущою складовою особистісного зростання. Попри всі суперечності в розвитку вищої школи на сучасному етапі і проблеми, які на сьогодні характеризують педагогічну діяльність, особистісне зростання студентів в професійному навчанні можливе при створенні певних умов та дотриманні певних принципів.Попередніми, і дуже важливими, передумовами є наявність професійної спрямованості на професію, серйозної довузівської підготовки абітурієнтів.Головними ж психолого-педагогічними детермінантами особистісного зростання майбутнього професіонала у ВНЗ є:особистісно-діяльнісна (за Н.Л.Коломінським) спрямованість змісту, методики, організації навчально-виховного процесу формування професійних установок;концептуальна єдність і наступність змісту, форм і методів навчання;проблемно-орієнтований, розвивальний характер викладання, зв'язок між теорією і практикою;відкритість освітнього процесу і змісту навчального матеріалу до інновацій;індивідуалізація та диференціація навчального процесу; співробітництво викладачів зі студентами в навчальному процесі, суб'єкт - суб'єктні стосунки (діалог);всебічне застосування можливостей гуманітарних предметів з метою розвитку професійного і особистісного світогляду;зв'язок між всіма ланками вузівської "вертикалі" з метою забезпечення більш конструктивної адаптації студентів до умов навчання;залучення психологічної служби ВНЗ до цілеспрямованої роботи з розвитку особистості студентів, надання їм своєчасної психологічної (коригуючої, консультативної) допомоги за необхідності.Саме при забезпеченні цих передумов, стає можливим реалізація сутнісних сил молодої людини спочатку в навчальному процесі, а потім в професійній діяльності, реалізація її смисло-життєвих цінностей.
Література
1. Асмолов А. Деятельность и установка. - М.: Изд-во МГУ,1979.-276с.
2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. Посіб./О.В.Скрипченко,Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.К.:Просвіта, 2001.-416с.
3. Зубкова І.Ю. Психологічні особливості Я-образу вчителя-професіонала за структурними компонентами цілісної моделі.//Практична психологія та соціальна робота.- 2003.- №5. - с.4-11
4. Казміренко В.П. Програма дослідження психо-соціальнихчинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ тамайбутньої професії. - //Практична психологія та соціальнаробота. - 2004.- №6. - с.76-78
5. Коломінський Н.Л.. Методологічні засади професійноїпідготовки практичного психолога. //Практична психологія тасоціальна робота. - 2003.- №4. - с. 12-13
6. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2000. - 992 с.
7. Локалова Н.П. Психологическое развитие, как составляющаяобразования //Вопросы психологии. - 2003.-№1.- с.27-40
8. Немов Р.С.Психология: Учебник для студентов вузов: в 3 кн.М..: Владос, 2001. - т.1: Общие основы психологии. - 686 с.
9. Нестеренко Г. Можливості самореалізації особистості вконтексті синергетичної моделі вищої освіти// Вища освітаУкраїни. - 2004. - с.20-26
10. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. Пособие для студентов и аспирантов высш.уч.зав. /М.В.Буланова-Топоркова, А.В.Духавнева, Л.Д.Столяренко и др. Ростов на Дону: Феникс, 2003. - 544 с.
11. Порус В. Про кризу філософії як навчальної дисципліни // Вища школа. - 2003. - №2-3. - с.84-90
12. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д.Карвасарского. - СПб.: Питер, 2002. - 1024 с.
13. Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування. -К.: Главник, 2004. - 96 с.
14. Федунина Н.Ю. Проблема личности в трудах Пьера Жане // Вопросы психологии. - 2003.-№1. -с. 117-128
15. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. -368с.
16. Фрейд 3. Неудовлетворённость культурой/Избранное. -Кн.2. - М.:"Московский рабочий", "Вся Москва". -1990. -176 с.
17. Фрейджер Р. Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. - СПб.: Проймеврознак, 2001. - 864 с.
18. Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика, 1992. - 430 с.
19. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). - СПб.: Питер Ком, 1999. - 608с.
20. Штепа О.С. Пропріум зрілої особистості //Практична психологія та соціальна робота.- 2004.- №2. - с.26-32

 
 

Цікаве

Загрузка...