WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особистісне зростання студентів у процесі професійного навчання - Курсова робота

Особистісне зростання студентів у процесі професійного навчання - Курсова робота

універсалію, уявлення, яке кристалізувалось в результаті узагальнення типових ситуацій, з якими людині, або суспільству довелось стикатись в історії. Це дозволяє узагальнити можливі шляхи, засобами яких людина може зробити своє життя більш усвідомленим: по-перше, за допомогою того, що ми даємо життю (в контексті нашої творчої роботи); по друге за допомогою того, що ми беремо від світу (переживання цінностей, наприкладнасолоджуючись творами мистецтва, коханням), і, по-третє, через ту позицію, яку ми займаємо по відношенню до долі, яку ми не в змозі змінити. Відповідно до цього розподілу, виділяють цінності творчості, цінності переживання і цінності відношення. Прикладом ноогенного (пов'язаного із втратою сенсу) неврозу є невроз безробіття. Можна припустити, що в професійній діяльності реалізуються і цінності творчості і цінності переживання. Можна також припустити, що ноогенний невроз може стати наслідком не тільки втрати роботи, але і невірного професійного вибору, через якій не реалізуються смисложиттєві цінності людини.Таким чином, професійне становлення і особистісне зростання суттєво пов'язані між собою. Хоча, безумовно існують певні протиріччя, що іноді розводять ці процеси, роблять їх не сумісними.Перелічити їх можна багато, але головними є такі (В.Сластьонін, А.Шутенко І.Зубкова [3, с.4]):- між динамікою професійних завдань, вимог до вчительської професії і внутрішньою готовністю до їх здійснення;- між невизначеністю виховної політики, морально-ідеологічними установками у суспільстві і прагненням вчителя займати чітку і визначену педагогічну позицію;- між природною особистою потребою вчителя у самореалізації і можливостями її досягнення в сучасних умовах педагогічної роботи в школі.Розмірковуючи про методологічні засади вузівської підготовки практичного психолога Н.Л.Коломінський висловлює думку, що основними функціями вузівського навчання, спрямованими на професійне становлення особистості є такі:- формування професійних (цільових, смислових, операційних) установок- формування системи професійно важливих знань, науково-культурного кругозору;- формування професійно важливих умінь, навичок;- виявлення, розвиток професійно важливих здібностей (інтелектуальних, перцептивних, комунікативних, експресивних, організаторських, мовних та ін.);- розвиток духовних потреб майбутнього психолога, морально-етичне вдосконалення його особистості;- сприяння самоактуалізації кожної особистості, культивування розвитку індивідуальності, як передумова індивідуального стилю праці. [5, с.13]На наш погляд, сказане про особливості становлення особистості майбутнього практичного психолога стосується і особистості майбутніх професіоналів інших професій типу "Людина- людина", і, в першу чергу, педагогів.Н.Л.Коломінський вважає, що розроблений ним "методологічний принцип особистісно - діяльнісного підходу у його застосуванні під час професійної підготовки ПП може допомогти подолати суперечність між професіоналізмом і спрямованістю особистості. У змісті особистісно-діяльнісного підходу здійснено ідею врахування та поєднання в процесі професійної підготовки П особливостей і вимог професійної діяльності й особистості, яка повинна оволодівати цією діяльністю. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом, навчальна діяльність майбутнього ПП розглядається як особистісно- орієнтована праця. Саме тому, ми вважаємо за необхідне з першого заняття показати їх майбутню професійну діяльність і як місію, спрямовану на надання людині психологічної допомоги, і, як на роботу, що потребує не тільки альтруїстичної спрямованості, але й конкретних професійних знань, навичок, умінь.Згідно з концепцією особистісно-діяльнісного підходу ПП створює свою професійну діяльність і, водночас, формується й визначається взаємопроникнення особистості в діяльність і діяльності в особистість.Що робиться в межах особистісно-діяльнісного підходу з метою виконання цих завдань?Протягом викладання кожної теми з кожної дисципліни відбувається пошук можливості пов'язати її з майбутньою практичною діяльністю, відбувається моделювання професійних функцій. При розв'язанні конкретних проблемних ситуацій, що можуть мати місце в професійній діяльності, робиться наголос не стільки на тому, щоб знайти правильний спосіб дії, скільки на визначенні того, за якими алгоритмами відбувається цей пошук.В навчальному процесі все центровано на майбутній професійній діяльності: "Згідно з концепцією особистісно-діяльнісного підходу, кожна форма і метод навчання можуть давати свій внесок у формування професійних установок. Умовно кажучи, лекція і семінар сприяють переважно формуванню цільових і смислових установок, практичні заняття, ділова і рольова гра мають більше можливостей для формування і закріплення операційних установок, тобто готовності ПП діяти саме таким способом, який є з точки зору професійної майстерності найкращим."[5, с.11 ] і далі: " Наша концепція збігається в цьому відношенні із концепцією контекстного навчання (А.Вербицький), в якому за допомогою всієї системи дидактичних форм, методів та засобів моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності фахівця, а засвоєння ним абстрактних знань як знакових систем накладено на канву цієї діяльності [1, с.32]. Таке навчання наповнюється особистісним смислом (О.Леонтьєв), забезпечує рух від навчання до праці.Успіх професійного становлення особистості практичного психолога залежить від здійснення концептуальної єдності змісту, форм, методів навчання, що передбачає тісний теоретико-методологічний зв'язок між практичним заняттям, семінаром, лекцією. Таким чином, поєднання ідеальних моделей діяльності зі спонтанними рішеннями студентів, зв'язок матеріалу практичного заняття з матеріалом лекції (семінару), практична значущість проблем, що вирішуються на занятті, індивідуалізація завдань, усвідомлення та рефлексія студентами структури і результатів заняття, поопераційний контроль і корекція в ситуаціях, які є віддзеркаленням реальної праці практичного психолога, створення соціально - психологічної атмосфери невимушеності, суб'єкт-суб'єктного спілкування (діалогу) [5, с.13]Отже, психолого-педагогічними резервами позитивного впливу навчання у ВНЗ на професійне становлення особистості майбутнього професіонала є:- особистісно-діяльнісна спрямованість змісту, методики, організації навчально-виховного процесу формування професійних установок;- концептуальна єдність і наступність змісту, форм і методів навчання;- проблемно-методологічний, розвивальний характер викладання;- теоретично обґрунтований прагматизм,- індивідуалізація та диференціація навчального процесу;- співробітництво викладачів зі студентами як колегами, суб'єкт суб'єктні стосунки (діалог) [5, с.13]Подібні до ідей Н.Л.Коломінського висловлює професор В.Я.Ляудіс, що розробила "Концепцію спільної продуктивної діяльності викладача зі студентами і студентів один з одним" (СПД). За одиницю проектування навчальної ситуації

 
 

Цікаве

Загрузка...