WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів англійської мови початкової школи - Курсова робота

Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів англійської мови початкової школи - Курсова робота

здійснення взаємодії у площині "суб'єкт-суб'єкт". Комунікативні уміння як феномен особистості відносяться до продувної діяльності, формуються й розвиваються в ній.Здатність студентів спілкуватися іноземною мовою забезпечується формуванням у них іншомовної комунікативної компетенції, зміст якої зумовлений такими видами компетенції: мовною, мовленнєвою та соціокультурною.Мовна компетенція включає мовні знання (лексичні, граматичні), мовленнєві вміння (фонетичні та орфографічні) і відповідні соціокультурні знання (країнознавчі талінгвокраїнознавчі).Мовленнєва компетенція включає чотири види комунікацій: аудіювання, говоріння, читання і письмо.Компетенція у говорінні - це компетенція в діалогічному та монологічному мовленні. Отже, у студентів необхідно формувати вміння користуватися обома формами мовлення. Лексична компетенція складається з лексичних знань і мовленнєвих лексичних навичок, граматична - з граматичних знань і мовленнєвих граматичних навичок; фонологічна - фонетичних знань та мовленнєво-слухових навичок тощо. Досягнення комунікативної компетенції неможливе без оволодіння певним обсягом культурної інформації, без ознайомлення студентів з культурою народу, мову якого вивчають. У зв'язку з цим компонентом змісту навчання поряд з комунікативною компетенцією виступає також і соціокультурна, що складається з країнознавчої та лінгвокраїнознавчої.
Список використаних джерел
1. Алхазишвили А. А. Психологические основы обучения устной речи. - Тбилиси. Ганатлеба, 1974. - 158 с.
2. Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам. - М.: Просвещение, 1969.-279с.
3. Баев Б.Ф. Психология внутренней речи: Автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.02 /ЛГПИ.- Л., 1967.-32 с.
4. Баташов Н.А. Совершенствование устной монологической речи студентов 3-го курса языкового факультета на основе системно-функциональной организации учебно-речевого материала/английский язык/: Дис... канд.пед.наук: 13.00.02. - Л., 1988. - 203 с.
5. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. - М., 1965. - изд. 2. - 227 с.
6. Беляев Б.В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка: Пособие для преподавателей и студентов. - М.: Просвещение, 1964. -136 с.
7. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 271с.
8. Бодалев А.А. и др. Общение как предмет теоретических и прикладных исследований: Избранные психологические труды. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 326 с.
9. Верещагин Е.М. Порождение речи: латентный процесс. - М., 1968. - 91 с.
10. Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований // Иностранные языки в школе. -1985. -№2. -С.17-24.
11. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. - М.: Высшая школа, 1980. - 224 с.
12. Жинкин Н.И. Психологические особенности спонтанной речи // Иностр. языки в школе. - 1965. - №4. - С.2-11.
13. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. - М.: Наука, 1982. -159 с.
14. 3апорожченко А.П. Обучение устной подготовленной монологической речи на 1 курсе факультета английского языка: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02. - К.,1971.-212 с.
15. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. -М.: Просвещение, 1978. -159с.
16. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М.:Просвещение, 1991. - 220 с.
17. Зимняя И.А. Психологические особенности восприятия лекции в аудитории. - М.: Знание, 1970.-30с.
18. Инханян Н.Б. Лингвистические основы формирования в языковом педагогическом вузе лингвосоциокультурной компетенции // Іноземні мови. -1995.-№3-4.-С.69-74.
19. Квинн В. Прикладная психология. - СПб: Питер, 2000. - 560 с.
20. Колшанский Г.В. Вопросы обучения иностранным языкам в аспекте коммуникативной лингвистики // Методы интенсивного обучения иностранным языкам. - М.: МІ1ІИИЯ им. М.Тореза, 1982. - С.62-69.
21. Комунікативні метода та матеріали для викладання англійської мови: Ознайомлювальна брошура для українських вчителів англійської мови. -Oxford: Oxford University Press, 1998. - 48 с.
22. Коростелев B.C., Пассов Е.И. Принципы создания системы коммуникативного обучения иноязычной культуре // Иностранные языки в школе. - 1988. - № 2. -С.40-45.
23. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. - Минск: Харвест,1999.-384с.
24. Леонтьев А.А. Внеязыковая обусловленность речевого акта и некоторые вопросы обучения иностранному языку // Иностр. языки в школе. - 1968. - №2.-С. 29-35.
25. Леонтъев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1977. -304с
26. Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному. - М.: Изд-во МГУ, 1970. - 80 с.
27. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. - М.: Смысл, 1999. - 287 с.
28. Леонтьев А.А. Психология общения: Пособие для дополнительного образования. -М.: Смысл, 1997. -365 с.
29. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М.: Просвещение, 1969. -214с.(2)
30. Лурия А.Р. Язык и сознание. - М.: Изд-во МГУ. - 1979. - 320 с.
31. Лытаева А.П. Обучение устным монологическим высказываниям на основе материалов средств массовой информации в техническом вузе: Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. -К, 1993.-219 с.
32. Людина в сфері гуманітарного пізнання. - К.: Український Центр духовної культури, 1998. - 408 с.
33. Мотива Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. - М.: Русский язык, 1988. -176 с.
34. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 1999. - 320 с.
35. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах / Кер. автор, кол. С.Ю.Ніколаєва // Бібліотечка журналу "Іноземні мови". - К.: Ленвіт, 1997. - Вил. 2(4).
36. Общение, текст, высказывание. - М.: Наука, 1989. -175 с.
37. Очерки методики обучения устной речи на иностранном языке /Под ред. В.А.Бухбиндера. -К: 1980. -С. 146-177.
38. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. - СПб.: ИГУП, 1999. - 592 с. 38.Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. - Липецк: Изд-во Липецк, гос. пед. ин-та, 1998. - 159 с.
39. Топалова В.М. Формирование социокультурной компетенции студентов технического вуза (на материале английского языка): Дис... канд. пед. наук. -К., 1998. -168 с.
40. Хомский Н. Язык и мышление. - М.: Прогресс, 1972. - 164 с.
41. Halliday M.A.K., Mclntosh A., Strevens P. The users and use of language. Readings in the sociology of language / Edited by J.Fishman. - The Hague: Mouton, 1970. -P. 136-169.
42. Hymes D.H. On communicative competence. - Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971. -213 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...