WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Математичне моделювання у структурі навчання - Курсова робота

Математичне моделювання у структурі навчання - Курсова робота

конструйованих об'єктів.Відштовхуючись від вище описаних означень, сформулюємо визначення математичної моделі.Математична модель - цей наближений опис якого-небудь класу явищ або об'єктів реального миру мовою математики. Основна мета моделювання - дослідити ці об'єкти і передбачитирезультати майбутніх спостережень.Під математичним моделюванням, у вузькому значенні слова, розуміють опис у вигляді рівнянь і нерівностей реальних фізичних, хімічних, технологічних, біологічних, економічних і інших процесів. Для того, щоб використовувати математичні методи для аналізу і синтезу різних процесів, необхідно вміти описати ці процеси мовою математики, тобто описати у вигляді системи рівнянь і нерівностей.Як методологія наукових досліджень, математичне моделювання, поєднує в собі досвід різних галузей науки про природу і суспільство, прикладну математику, інформатику і системне програмування для розв'язання фундаментальних проблем. Математичне моделювання об'єктів складної природи - єдиний цілісний цикл розробок від фундаментального дослідження проблеми до конкретних розрахунків показників ефективності об'єкту. Результатом розробок буває система математичних моделей, які якісно описують різноманітні закономірності функціонування об'єкту і його еволюцію в цілому як складної системи, в різних умовах. Експерименти з математичними моделями дають початкові дані для оцінки показників ефективності об'єкту.Системний підхід до створення моделі передбачає: визначення межі об'єкту та оточуючого його світу (розмежування); визначення та систематизацію всіх зв'язків об'єкту з оточуючим світом, а також структури об'єкту; формалізацію цих зв'язків та структуру об'єкту, описання їх математичною мовою; створення моделі; дослідження моделі; уточнення її структури та властивостей з метою подальшої її апроксимації до об'єкту-оригіналу.Для того, щоб використовувати системний підхід, необхідно зробити декілька припущень і формалізувати деякі поняття що стосуються моделей (структура, зв'язки, властивості моделі), а також пояснити деякі процеси, які відбуваються при математичному моделюванні. Для цього розглянемо процеси, які входять в основні етапи побудови моделей.Вище було вже вказано, що першим кроком до усвідомленої побудови моделі у всіх випадках є з'ясування і чітке формулювання дослідницької або іншої задачі, заради розв'язання якої здійснюється моделювання. Цей крок базується на змістовному аналізі початкової проблеми, передбачає збір і осмислення всіх уже наявних даних, що відносяться до задачі, і, таким чином, є зовнішнім відносно формульованої моделі.Другий крок, з якого власне починається процедура моделювання, полягає у визначенні меж об'єкту, що підлягає модельному опису і дослідженню з метою розв'язання задачі. Тут можливий дуже широкий діапазон різних ситуацій, залежних, з одного боку, від характеру задачі, з іншого - від ступеня складності вивченої тієї матеріальної або ідеальної сфери дійсності, до якої ця задача відноситься. Тому результати, одержані після такого аналізу на перших етапах формування моделі, неминуче носятьне цілком достовірний, гіпотетичний характер і, як правило, уточнюються і корегуються в процесі подальшої роботи над моделлю.Відомий операціоніст і системний аналітик Р. Акоф виділяє такі основні етапи модельного дослідження: постановка задачі, побудова моделі, відшукання розв'язку, перевірка моделі і оцінка розв'язання, запровадження моделі і контроль її правильності.Ми спробуємо розглянути логіку процесу модельного дослідження (під дослідженням тут і надалі мається на увазі створення моделі і подальший її аналіз з послідовною апроксимацією до оригіналу), дещо більш детально, як це зроблено в книзі Неуйміна Я. Г. "Моделі в науці і техніці". Скористаємося графічним уявленням цього дослідження у формі блок-схеми (рис 2.2).
рис 2.2Умовно дану методику створення математичної моделі можна поділити на чотири основні частини (етапи): підготовка умов для побудови моделі,формування першої моделі (моделі першого умовного наближення), перевірка моделі (аналіз моделі, відповідність об'єкту і т.д.), використання моделі.Вище були розглянуті основні етапи процесу математичного моделювання, з метою узагальнення і систематизації методу побудови моделей стосовно різних класів задач, різних об'єктів.
3. Концепції структури навчання до початку XX століття
Історично однієї з перших більш менш повних і цілісних концепцій, структури навчання була, мабуть, концепція Я. А. Коменського [5].У роботах Я. А. Коменського вслід за античними і навіть середньовічними авторами навчання розглядалося як придбання знань в різних науках і умінь розв'язувати різні задачі і виконувати дії з використанням знань. Знання трактувалися частково як чуттєві уявлення, а головним чином як поняття і їх системи, що описують об'єкти і процеси дійсності в їх загальних зовнішніх властивостях, зв'язках і таких що пояснюють сутність, причини зовнішніх проявів об'єктів і процесів. Основними компонентами структури навчання, по Я. А. Коменському, є розуміння, заучування на пам'ять спомин, мовна і зовнішня маніпулятивно-ручна дія.Уявлення Я. А. Коменського про структуру розуміння полягають в зведенні його до структури пізнання [5].У пізнанні виділяються ступені чуттєвого (відчуття, сприйняття, уявлення) і раціонального (мислення) пізнання. Чуттєве пізнання є початковим ступенем пізнання і його джерелом. Мислення розглядається у дусі філософського емпіризму Ф. Бекона лише як проста обробка чуттєвих даних, їх узагальнення, класифікація і т. п., без виходу за межі чуттєвого досвіду.Структура розуміння включає такі компоненти, як сприйняття предметів, представлення їх (в образах пам'яті, мові, рухах руки), мислення, що здійснює порівняння, аналіз, узагальнення, оцінку і даючи знання причин і підстав речей. [4]Вже у Я. А. Коменського ми бачимо присутність, так званих, концептуальних або мислених моделей у навчанні. Мова йде про "представлення предметів через образи в пам'яті" це модель реального предмета переведена на мову зручну для даного конкретного індивідууму.І. Ф. Гербарт розрізняв навчання як засвоєння знань і умінь і розвиток як вдосконалення загальних пізнавальних процесів (увага, пам'ять, мислення) [1]У процесі навчання І. Ф. Гербарт розрізняв чотири ступені: виділення і поглиблення при розгляді матеріалу, що вивчається (ступінь ясності), зв'язок, нового матеріалу з минулим досвідом, "апперцептивною масою" (ступінь асоціації); пошук висновків, визначень, законів на основі нових знань, пов'язаних із старими уявленнями (ступінь системи); вживання одержаних знань до нових фактів, явищ, подій (ступінь методу). Два перші ступені складають фазу поглиблення, третя і четверта

 
 

Цікаве

Загрузка...