WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Математичне моделювання у структурі навчання - Курсова робота

Математичне моделювання у структурі навчання - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Математичне моделювання у структурі навчання
?
ЗМІСТ
1. Моделі і пізнавальні процеси
2. Математичні моделі і методи їх створення
3. Концепції структури навчання до початку XX століття
4. Закордонні концепції структури навчання XX століття
5. Концепції структури навчання країн СНД у минулому столітті
6. Найновіші концепції структур навчання
Література
1. Моделі і пізнавальні процеси
Метою розвитку людства і людини зокрема є пізнання навколишнього світу з метою його розуміння та контролю. З самого свого народження людина починає пізнавати факти необхідні для її існування. Так на початку вона пізнає світ навколо себе на відстані витягнутої руки, потім ця відстань збільшується, і вона розпочинає пізнавати планету, на якій живе, сонячну систему і т. д. Кожне покоління залишає наступному вже накопичені знання, таким чином, немає необхідності пізнавати все знову. Та кожне нове покоління стикається з проблемою вивчення невідомого, чогось такого, що не може бути вивчене без контексту тих подій, в якому воно існує, але вивчати його так не виявляється можливим через технологічні, часові та інші труднощі. Також людство стикається з проблемою доповнення і уточнення вже відомих знань. Одним з основних підходів у вивченні і пізнанні дійсності є аналіз моделей створених за реальними явищами . Модель є грубим зліпком дійсності, однак таким, який ми можемо вивчати на підставі тих знань, які накопичені попередніми поколіннями. Ідею використання моделей підказує основна невідповідність між людським розумом (скінченність людського розуму) і дійсністю (нескінченна багатовимірюваність). Ця невідповідність випливає з матеріалістичної теорії пізнання.1. Кожний матеріальний об'єкт нескінченно вимірюваний: цілком в абсолютному значенні він може бути охарактеризований лише нескінченною безліччю ознак, властивостей і характеристик. 2. Наші знання про матеріальний світ і об'єкти що входять до його складу на кожному етапі свого розвитку відносні і скінченні; кожний реальний об'єкт завжди володіє низкою ще непізнаних ознак, властивостей і характеристик. 3. Безпосереднім результатом пізнавального процесу пов'язаного з будь яким об'єктом матеріального світу, є формування у свідомості суб'єкта, ідеального образу який об'єктивно відбиває деякі іманентно властиві об'єктуриси, властивості і характеристики. У формуванні цього образу поряд із безпосереднім або опосередкованим чуттєвим сприйняттям беруть активну участь теоретичні уявлення, раніше накопичений досвід і взагалі весь багаж знань і практичних навичок, які має в своєму розпорядженні суб'єкт.4. Пізнавальний процес, як, втім, і будь-який інший вид активноївзаємодії між суб'єктом і об'єктом носить цілеспрямований характер. В його основі у всіх без винятку випадках лежить деяка задача, яку вирішує суб'єкт заради досягнення своїх (необов'язково усвідомлених) цілей.Керуючись цими положеннями, для створення моделей необхідно пройти через такі основні етапи або фази:1. Усвідомлення (відчуття) суб'єктом потреби до зміни існуючого або очікуваного в майбутньому стану речей матеріальної або ідеальної сфери і визначення мети як бажаного результату майбутніх дій. 2. Вибір об'єкту, оперуючи яким у принципі можна досягти наміченої цілі (як правило, при цьому доводиться розглядати низку альтернатив); уточнення і деталізація цілі з врахуванням відомих властивостей об'єкту, власних можливостей і ресурсів, тобто формування задачі, що підлягає розв'язанню. 3. Вибір з безлічі відомих (вже пізнаних) властивостей і характеристик, властивих вибраному об'єкту, ймовірно суттєвих для вирішуваної задачі і абстрагування від інших, ймовірно несуттєвих.4. Перевірка відповідності обсягу сукупності суттєвих властивостей і характеристик об'єкту операціональним можливостям суб'єкта і у разі потребиподальше обмеження цієї сукупності, що спричиняє за собою певну "втрату якості", але забезпечуючи таким чином практичну спроможність розв'язання поставленої задачі.5. Формування конкретного ідеального образу, або операціональної схеми об'єкту, призначеної для вирішення даної задачі (класу задач), і розробка плану практичних дій, пов'язаних з об'єктом, який розглядається тепер і надалі лише у рамках даної схеми.6. Практична реалізація плану, що забезпечує розв'язання задачі і досягнення поставлених цілей. Коректування відповідно до одержаних при цьому нових даних рішень, прийнятих на попередніх етапах, з метою досягнення за допомогою послідовних наближень (ітерацій) якнайкращих в тому або іншому значенні кінцевих результатів.Як ми бачимо всі етапи, крім першого, являють собою не що інше, як пізнавальну діяльність. Тобто фактично ці етапи можна назвати етапами звичайного дослідження, але в той же час це і є основні фази моделювання. З цього напрошується дуже цікавий висновок, що вся сучасна наука буквально просочена моделями, і що наука не лише використовує модель, але і в буквальному розумінні сама є величезною моделлю навколишнього світу. Яку ми, у свою чергу, нескінченно апроксимуємо до реальної дійсності, за допомогою більш простих моделей (складових частин загальної моделі). Фактично у нас в руках є інструмент для пізнання навколишнього світу, причому мова цього інструменту універсальна і формалізована - цим інструментом є математика. Але пізнання реальності цілком, одразу, не піддається вивченню за допомогою цього "інструменту" тому ми "відрізаємо по шматочку" і вивчаємо, ці "шматочки" і є моделі.
2. Математичні моделі і методи їх створення
З середини XX ст. в найрізноманітніших галузях людської діяльності широко застосовують математичні методи і ЕОМ. Виникли такі нові дисципліни, як "математична економіка", "математична хімія", "математична лінгвістика" і т. д., що вивчають математичні моделі відповідних об'єктів і явищ, а також методи дослідження цих моделей. Пройдемо шлях від визначення математичної моделі, вживання системного підходу при її створенні до загальної схеми створення математичної моделі. Спершу спробуємо на підставі визначення моделі і моделювання дати визначення математичному моделюванню.Модель у загальному розумінні (узагальнена модель) є специфічний об'єкт створюваний з метою здобуття і (або) зберігання інформації (у формі уявного образу, описи знаковими засобами або матеріальної системи), який відображає властивості характеристики і зв'язки об'єкта-оригінала довільної природи, істотні для задачі, вирішуваної суб'єктом. [6]Моделювання - це дослідження, якого-небудь об'єкту або системи об'єктів шляхом побудови і вивчення їх моделей. Це використовування моделей для визначення або уточнення характеристик і раціоналізації способів побудови знову

 
 

Цікаве

Загрузка...