WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Конфлікти у студентів у період навчання у ВНЗ - Реферат

Конфлікти у студентів у період навчання у ВНЗ - Реферат

іншими групами. Тому в ній можуть мати місце різноманітні види конфліктів. Найбільш характерним з них є конфлікт між групою та членом групи.В основі подібних конфліктів, як правило, лежать виявлені зміни (спроби змін) у групі та поза нею.Зміни групових норм - це процес для групи складний та пов'язаний з внутрішньогруповими протиріччями і конфліктами. Навіть якщо більшість членів групи розуміють необхідність цих змін та погоджуються з ними, окремі члени групи з тих чи інших причин можуть опинитися в опозиції і навіть вийти зі складу групи. Якщо норми намагається змінити один член групи, без погодження його діяльності іншими членами, то до нього будутьзалучені відповідні санкції, навіть до виключення з групи.Членство індивідуума у групі є конфліктним. З одного боку, людина потребує інших для реалізації своїх особистісних цілей та інтересів, а з іншого - вона повинна підкорятися груповим нормам та вимогам, які не завжди відповідають її особистим планам та бажанням. Тому порушення групових норм є найбільш характерною причиною внутрішньо групових конфліктів.Основні причини з яких член групи порушує групові норми та вимоги:індивідуум спеціально порушує групові норми, переслідуючи (захищаючий свої особисті цілі, інтереси, цінності;індивідуум порушує групові норми випадково або в зв'язку з тим, що ще не засвоїв ці норми (наприклад, новий член групи);індивідуум не в змозі з тих чи інших причин виконувати вимоги групи;очікування особистості протирічать очікуванням групи, наприклад, якісні характеристики особистості, її поведінка не відповідають груповим очікуванням. Або сама група невідповідає очікуванням особистості;протиріччя між особистістю та групою у цілях, цінностях, інтересах, позиціях та ін.;боротьба за підвищення свого статусу у групі, у тому числі і за місце лідера;конфлікт між особистістю та групою;конфлікт між керівними органами та неформальною групою;пошук та знаходження реального та міфічного винуватця ("козла відпущення") будь-яких невдач в діяльності групи.Кожний член групи ніби - то" закріплюється" на відповідному місці у груповій структурі зі своєю роллю, статусом і ресурсами.Спроба змінити своє місце у групі породжує структурні або статусно-рольові зміни.Структурні і статусно-рольові зміни також можуть бути пов'язані із змінами групових цілей та видів діяльності, які зумовлюють перерозподіл ролей, функцій, засобів, прав, обов'язків, відповідальності і влади.Міжгрупові конфлікти являють собою зіткнення окремих груп з приводу виникнення між ними конфліктних протиріч. Ці протиріччя можуть бути зумовлені різними причинами (боротьба за обмежені ресурси, прагнення домінувати, протилежні (взаємовиключаючі) цілі, інтереси, цінності та ін.).В ринкових умовах стратегія і тактика індивідуального і групового виживання об'єктивно передбачає міжгрупову конкуренцію і боротьбу за різні види ресурсів. Особливо ця боротьба загострюється в періоди соціально-політичних, економічних і соціокультурних змін, коли змінюються норми, цінності, відношення до влади, привітності та моральним принципам. У такі періоди міжгрупова боротьба за розподіл та перерозподіл ресурсів переходить у відкриту "війну всіх проти всіх" без правил і моралі. [4, с. 13-14]
ВИСНОВКИ
Отже, проблеми різних видів конфліктів мають складний характер, охоплюють усі сторони буття людини. Опираючись на існуючі в сучасній психології уявлення про конфлікти, виявлено ряд його характерних психологічних особливостей, а саме: в якості суперечливих тенденцій, що стикаються у різних видах конфліктів, виступають цінності. Наявність конфлікту в системі цінностей особистості є обов'язковою умовою людської життєдіяльності: найбільш важливі життєві цінності виявляються найменш доступними.Умовою перетворення тієї чи іншої сфери життєдіяльності людини в ціннісну є її об'єктивне включення в коло основних детермінант її буття.Шляхом використання низки методик провідні фахівці визначили психологічні особливості внутрішньо особистісної конфліктності студентів. Результати проведеного аналізу свідчать про конфліктність в ціннісній сфері сучасної студентської молоді, що виражається в недоступності найбільш важливих життєвих цінностей.Всі види конфліктів у студентів протягом навчання у вузі охоплюють ряд життєвих сфер особистості, це є невід'ємною частиною життя та важливим фактором для подолання життєвим труднощів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вопросы психологии личности и деятельности студентов //Отв. Ред. В.Г.Асеев / Иркутск, 1976
2. Высоцкий С.Е. Формирование социально-психологического климата студенческой группы как средство становления профессионально-педагогических качеств будущего учителя. - Волгоград, 1993
3. Гусева Т.И. Психологія особистості. - Ростов-на-Дону "Фенікс", 2004
4. Дубчак Г.М. Внутрішньо особистісні конфлікти студентів у період навчання у вузі. - Чернівці, 2000
5. Дубчак Г.М. Психоаналітичне трактування сутності внутрішніх конфліктів особистості // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - К.: Вид-во "Любіть Україну", 2000.
6. Дубчак Г.М. Моделі внутрішнього конфлікту в зарубіжній психології// Проблеми загальної та психологічної психології: збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - Рівне "Волинські обереги", 2000
7. Завьялова В.С. Педагогическое влияние на психологический климат студенческой группы.- Казань, 1985
8. Конфлікти в педагогічних системах: зб. Доп. Наук. -практ. Конф. 20-21 травня 1997 р. /АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти. Вінниця, 1997
9. Котляр Л.І. Вплив внутрішньо групових відносин на вольовий розвиток особистості. - Одеса, 1996
10. Кушнірюк В.М. Гуманізація міжособистісних стосунків як умова запобігання конфліктів у педагогічному процесі. - К., 2000
11. Левко Г.М. Вивчення внутрішньо особистісних конфліктів у радянській та вітчизняній психології // Збірник наукових праць КВГІ.- 1999
12. Левко Г.М. Аналіз внутрішніх конфліктів у концепції К.Хорні // Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Творче розв'язання конфліктів у педагогічному процесі". - Чернівці: "Прут", 1999
13. Совершенствование психолого-педагогической подготовки студентов педвуза под ред. П.А. Просецкого - М.: МГПИ, 1985
14. Технології розв'язання конфліктів у педагогічній взаємодії: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.В. Ложкін, М.О.Коць та ін.; Інститут психології АПН України, Волинський держ. Ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000
15. Якунин В.А. Психология управления учебно-познавательной деятельностью студентов: Учеб пособие / ЛГУ им. А. А.Жданова. - Л.: ЛГУ. 1986

 
 

Цікаве

Загрузка...