WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Комунікативна підготовка майбутнього педагога в організації навчально-виховного процесу - Реферат

Комунікативна підготовка майбутнього педагога в організації навчально-виховного процесу - Реферат

Петровський, Т.С. Яценко) можна сказати, що основним шляхом удосконалення групової соціально-психологічної реальності виступає перебудова спільної діяльності в групі.Головна мета активного соціально-психологічного навчання вбачається в набутті знань, вмінь і навичок ефективної соціальної поведінки. Для організації повноцінної і успішної взаємодії з іншими людьми необхідно розвивати комунікативні і соціально-перцептивні здібності особистості.Також тут ставляться завдання щодо оптимізації педагогічного потенціалу вчителя. Тобто в центрі уваги виступає не зміст педагогічної діяльності, а той суб'єкт, що її виконує. Підкреслюється важливість розвитку самодіагностики і самовиховання що має бути позитивною передумовою підвищення якості виконання своїх професійних зв'язків.За допомогою активних методів соціального навчання, на думку А.П. Коняєвої, можна вирішити такі задачі, які спрямовані на:а) орієнтування у розвитку спеціальних вмінь (вести дискусію, вирішувати міжособистісні конфлікти);б) поглиблення досвіду аналізу спілкування, партнерів по взаємодії, самоаналізу.Основними прийомами тут виступають групові дискусії, соціально-рольові ігри.Далі автор у своєму дослідженні вказує на те, що традиційне навчання у педагогічних вузах не забезпечує у певній мірі можливостей підвищення адекватності сприймання дитини майбутнім вчителем у зв'язку із відсутністю спеціальної роботи у цьому напрямку і говорить про доцільність тренінгової роботи. Вона вважає, що за допомогою техніки формування міжособистісного сприймання (навчання в групі соціально- перцептивного тренінгу) можлива корекція когнітивної структури особистості (це система знань через призму яких відбувається категоризаціяоб'єктів соціальної перцепції) за рахунок її розширення - збільшення активного репертуару категоріальних опозицій, і змістовно - за рахунок переакцентуацій уваги на поведінкові характеристики, що притаманні професійно-педагогічній діяльності. Також вказує і на те, що знання і використання більш адекватних педагогічній діяльності механізмів сприймання, усвідомлення їхньої оптимізуючої сприяє набуванню мотивуючого статусу в педагогічній діяльності і цим сприяє більш успішній взаємодії майбутнього вчителя з учнями.Дослідник Коць М.А. підкреслює, що дійсно у тренінгових групах ведучий має змогу проводити корекційну роботу із спілкування, по набуванню соціально-перцептивних вмінь, формувати систему ціннісних орієнтацій, стиль поведінки та ін. Але якщо говорити про реальні групи (учнівські колективи, студентські академічні групи), то під час такої роботи можуть виникати певні труднощі. Так, у тренінгових групах її учасники можуть бути зовсім незнайомі один з одним і, можливо, у майбутньому у них не буде міжособистісних контактів. А члени реальних груп вже довгий час взаємодіяли під час навчального процесу і поза ним, і крім цього їм ще доведеться у майбутньому разом співпрацювати в одному колективі. Залежно від індивідуально-психологічних особливостей учасників тренінгу вся інформація, яка виголошена під час експериментальних занять може негативно вплинути на стосунки у колективі.Аналізуючи сказане вище, можна стверджувати те, що соціально-психологічна взаємодія і перцепція посідають чільне місце серед структур компонентів у комунікативній підготовці майбутнього вчителя. Важливими аспектами тут виступають готовність майбутніх педагогів до цих процесів у навчально-виховній роботі, розвиток соціально-психологічних умінь, міжособистісної взаємодії, нерозривність педагогічного процесу з педагогічним спілкуванням. Багато вчених на сучасному етапі розробляють програми активного соціально-психологічного навчання, вказують на поліпшення комунікативної підготовки майбутніх вчителів.
Висновки
Процес навчання і виховання є певною системою соціально-психологічної взаємодії. Спілкування відіграє значну роль при вирішенні дидактичних завдань педагогічної діяльності. Необхідною умовою успішного протікання процесу спілкування є комунікативна компетентність його учасників, до якої входить певний набір комунікативних технік.У комунікативній підготовці майбутніх вчителів серед важливих структур компонентів виступає соціально-психологічна взаємодія і перцепція. При цьому вагомими аспектами виступають готовність майбутніх педагогів до цих процесів у навчально-виховній роботі, розвиток соціально-психологічних умінь, міжособистісної взаємодії, нерозривність педагогічного процесу із педагогічним спілкуванням.Великої уваги заслуговують і розробки програм активного соціально-психологічного навчання, що в кінцевому результаті буде позитивно впливати на комунікативну підготовку випускників педагогічних учбових закладів.
Перелік літератури
1. Березовик Н.А., Коломинский Я.Л. Учитель и детский коллектив. Психолого-педагогическое исследование. - Минск: Изд. Белорус. Гос. Ун-та, 1975
2. Бодалев А.А. Личность и общение. - М.: Педагогика, 1983
3. Бодалев А.А., Ломов Б.Ф., Матюшкин А.М. Психологическая наука - реформе школы // Вопросы психологии. - 1984. - № 6.
4. Волков Е.С. Общение как фактор адаптации личности студента к профессии учителя // Студенческий коллектив и формирование личности будущего учителя. - М., 1981
5. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: Пути достижения вершин профессионализма. -М.: РАУ, 1993
6. Кан-Калик В.А. Проблемы профессионального педагогического общения // Советская педагогика. - 1979. - № 6.
7. Кондратьева С.В. Социально-перцептивные умения и особенности у учителя // Тез. Докл. Научи. Практ. Конф. "Исследования ученых на службу пятилетке" ч. 3. - Гродно, 1980.
8. Ковалев Г.А. Механизмы и эффекты процесса активного социального обучения // Вопросы психологии межличностного познания и общение. - Краснодар: Изд. Кубанск. ун-та, 1983.
9. Кузьмина Н.В. Уровни педагогических способностей и проблемы социальной перцепции // Теоретические и практические проблемы психологии познания людьми друг друга. - Краснодар: Изд. Кубанск. Ун-та, 1975.
10. Леонтьев А.А. Психология общения. - Гарту: Изд. Гартус. Ун-та, 1974
11. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М.: Знание, 1979.
12. Лисовский В.Т. Современный студент // Социальная психология личности. - Л., 1974.
13. Ломов Б.Ф. Проблемы общения в психологии // Проблема общения в психологии. - М.: Наука, 1981.
14. Петровский А.В. Опыт построения социально-психологической концепции групповой активности

 
 

Цікаве

Загрузка...