WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Комплекс професійних здібностей вузівського викладача - Курсова робота

Комплекс професійних здібностей вузівського викладача - Курсова робота

дослідження.
2.4 Комунікативний компонент.
Спілкування в діяльності викладача виступає не тільки засобом наукової й педагогічної комунікації, але й умовою вдосконалювання професіоналізму в діяльності й джерелом розвитку особистості викладача, а також засобом виховання студентів. До комунікативних відносяться здібності:
здатність всебічно й об'єктивно сприймати людину-партнера за спілкуванням;
здатність викликати в нього довіру, співпереживання в спільній діяльності;
здатність передбачати й ліквідувати конфлікти;
справедливо, конструктивно й тактовно критикувати свого товариша по спільній діяльності;
сприймати й враховувати критику, перебудовуючи відповідно своє поводження й діяльність.
Основний засіб спілкування - мова усна й письмова. У науковій діяльності, на відміну від педагогічної, відіграє головну роль у порівнянні з усною. Об'єктивація результатів наукового пізнання здійснюється, як правило, спочатку в письмовій формі - в процесі наукового спілкування. Усний виклад результатів дослідження в компетентній аудиторії є необхідним засобом перевірки цінності, об'єктивності й доказовості результатів дослідження.Цікаво відзначити, що комунікативний компонент здібностей - самі гнучкі, комунікативні вміння з віком переміщаються вбік регресу.
2.5. Перцептивно-рефлексивний компонент.
Даний компонент здібностей тісно пов'язаний з комунікативним, він звернений до суб'єкта педагогічного впливу. Рефлексія - усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається партнером по спілкуванню, припускає знання того, як інший розуміє того хто рефексує. Рефлексія - своєрідний подвоєний процес дзеркального відбиття індивідами один одного, при якому той, що рефлексує відтворює внутрішній світ співрозмовника й з відбиттям себе.Перцептивно-рефлексивні здібності включають три види чутливості.1. Почуття об'єкта. Воно являє собою особливу чутливість педагога до того, який відгук об'єкти реальної дійсності знаходять в учнів, якою мірою інтереси й потреби учнів виявляються при цьому, "збігаються" з вимогами педагогічної системи з одного боку, з тем, що їм пред'являє в навчально-виховному процесі сам педагог. Ця чутливість подібна з емпатією і проявляється у швидкому, легкому й глибокому проникненні в психологію учнів, в емоційної ідендифікаціями педагога з учнем і їх активної цілеспрямованої спільної діяльності.2. Почуття міри йтакту. Проявляється в особливій чутливості до міри змін, що відбуваються в особистості й діяльності учня під впливом різних засобів педагогічного впливу, які зміни відбуваються, чи є позитивними або негативними, за яких ознаках можна про їх судити.3. Почуття причетності. Воно характеризується чутливістю педагога до недоліків власної діяльності, критичністю й відповідальністю за педагогічний і науковий процес.Такі основні компоненти професійних здібностей викладача. Всі вони взаємозалежні й утворять єдине ціле, впливають на творчу індивідуальність і стиль викладача фахівця вищої школи. ВисновокУ даній роботі ми зробили спробу з'ясувати, які компоненти містить у собі комплекс професійних здібностей вузівського викладача. Для цього ми дали визначення здібностей, як індивідуально-обуовленого комплексу якостей особистості, на розвиток якого впливають вроджені (задатки) і соціальні (спрямованості) фактори. Здібності формуються поступово, розвиваються в діяльності, носять загальний і спеціальний характер. Оскільки здібності є відбиттям діяльності, ми показали, що професійна діяльність вузівського фахівця багатогранна й має кілька сторін - педагогічну, наукову, методичну, котрим відповідає комплекс компонентів здібностей - гносеологічний, конструктивно-проективний, організаційний, комунікативний і перцептивно-рефлексивний. Володіння сукупністю цих здібностей допомагає досягти викладачеві вищої школи високого рівня майстерності й впливати на формування особистості студента, його власних здібностей, що дають можливість самореалізації в нашому складному, суперечливому світі.
Список використаних першоджерел
1. Болотин И, Березовский А. Кадры современной высшей школы. - //Высшее образование в России. - 1998 - №2. - С. 22-27
2. Волгин В. Н. Молодежь в науке. М.; 1964. - 135 с.
3. Гоноболин Ф. Н. Психологический анализ педагогических способностей. В сб. Способности и интересы. М.; 1962. - 245 с.
4. Громкова М. О педагогической подготовке преподавателя высшей школы. - //Высшее образование в России. - 1994. -№4. - С. 105-108.
5. Добрускин М. Социально-психологический портрет вузовского педагога. - //СОЦИС - 1995. - №9. - С. 137-141.
6. Есарева З. Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. Л.; Изд-во Ленинградского университета, 1974. - 112 с.
7. Зиновкина М. Вузовский педагог XXI в. - //Высшее образование в России. - 1998. - №3. - С. 13-15.
8. Иванов В., Гурье Л. Проектная культура преподавателя вуза. - //Высшее образование в России. - 1998. - №3. - С. 23-26.
9. Иванов В., Гурье Л., Зерминов А. Педагогическая деятельность: проблемы, сложности. - //Высшее образование в России. - 1997. - №4. - С. 44-49.
10. Краткий психологический словарь. / Ред.-сост. Л. А. Карпенко. Под общей ред. А. Н. Петровского, М. Г. Ярошевского. - Ростов-на-Дону, Изд-во "Феникс". - 1998. - 512 с.
11. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. - М.; Высшая школа, 1990. - 119 с.
12. Кузьмина Н. В., Кухарев Н. В. Психологическая структура деятельности учителя: Гомель. - Изд-во Гомельского гос. университета, 1996. - 57 с.
13. Маркова А. Н. Психология труда учителя: Кн. для учителей. - М.; Просвещение, 1993. - 192 с.
14. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). - М.; "Дело", 1994. - 216 с.
15. Педагогическая энциклопедия. Т. 3. Н-СН. Изд-во "Советская энциклопедия". М.; 1996. - 879 с.
16. Платонов К. К. Проблемы способностей: М.; Изд-во "Наука". 1972. - 310 с.
17. Рубинштейн С. Л. Проблемы способностей и принципиальные вопросы психологической теории. Тезисы докладов на I съезде Общества психологов. Вып. 3. М.; 1959 - 316 с.
18. Скок Г. Б., Салкова О. В. Совершенствование коммуникативных умений преподавателя. - //Советская педагогика. - 1990. - №5. - С. 101-103.
19. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М.; 1961. - 536 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...