WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Комплекс професійних здібностей вузівського викладача - Курсова робота

Комплекс професійних здібностей вузівського викладача - Курсова робота

середньої спеціальної або загальноосвітньої школи, що викладає який-небудь навчальний предмет, у вузькому розумінні слова - штатна посада у вузах і середніх спеціальних навчальних закладах. Педагогічну роботу у вузах ведуть професори, доценти, асистенти, старші викладачі... Старший викладач у вузі (звичайно кандидат наук) виконує роботу, що доручається доцентові.Викладач проводить практичні й семінарські заняття. У вузах і спеціальних навчальних закладах на викладача покладається навчальна й методична робота зі своєї спеціальності, керівництво навчальною й виробничою практикою, самостійнимизаняттями й науково-дослідною роботою студентів". Основний зміст діяльності викладача містить у собі виконання декількох функцій - навчальної, що виховує, організуючої й дослідницької. Найбільше специфічно для викладача вищої школи сполучення педагогічної й наукової діяльності; дослідницька робота збагачує його внутрішній світ, розвиває творчий потенціал, підвищує науковий рівень знань.Педагогічні цілі часто спонукають до глибоких узагальнень і систематизації матеріалу, більш ретельного формулювання основних ідей і висновків, до постановки уточнюючих питань і навіть до породження гіпотез.Всіх вузівських викладачів можна умовно розділити на три групи:1. Викладачі з переважною педагогічною спрямованістю (~2/5 від загального числа).2. Викладачі з перевагою дослідницької спрямованості (приблизно 1/5)3. Викладачі з однаково можливою педагогічною й дослідницькою спрямованістю (не більше 1/3). Якщо педагогічна діяльність не підкріплена науковою працею, швидко згасає професійна педагогічна майстерність. Професіоналізм саме й виражається в умінні бачити й формулювати педагогічні завдання на основі аналізу педагогічних ситуацій і знаходити оптимальні способи їхнього рішення.Як і в будь-якому виді творчості, у педагогічній діяльності своєрідно сполучаються діючі нормативи й евристично знайдені самостійно. Творча індивідуальність педагога - це вища характеристика його діяльності, як і всяка творчість, вона тісно пов'язана з його особистістю. Діяльність викладача включає три компоненти: педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, особистість. Особистість - стрижневий фактор праці, визначає його професійну позицію в педагогічній діяльності й у педагогічному спілкуванні. Педагогічна діяльність - це технологія праці, педагогічне спілкування - його клімат і атмосфера, а особистість - ціннісні орієнтації, ідеали, внутрішній зміст роботи викладача. Сучасність пред'являє все більш жорсткі й різнобічні вимоги до педагогічної діяльності. Вони незмірно зростають при неминучому виникненні ринку молодих фахівців, розвитку багаторівневого утворення, внутрішньодержавної й міжнародної акредитації вузів і фахівців.Педагогічна діяльність - це професійна активність педагога, за допомогою різних дій вирішального завдання навчання й розвитку студентів (навчальна, що виховує, організаторська, управлінська, конструктивно-діагностична). Така активність містить у собі п'ять компонентів: гностичний, вирішальне завдання одержання й передача нових знань про закони й механізми функціонування педагогічної системи, проектувальний, пов'язаний із проектуванням цілей викладання курсу й шляхів їхнього досягнення; конструктивний включає дії по відборі й композиційній побудові змісту курсу, форм і методів проведення занять; організаційний вирішує завдання реалізації запланованого; комунікативний містить у собі дії, пов'язані із установленням педагогічно доцільних взаємин між суб'єктами педагогічного процесу. Сьогодні відбувається зниження ролі викладача як єдиного "власника" наукових знань і росте його роль як експерта й консультанта, що допомагає студентові орієнтуватися у світі наукової інформації.У процесі реалізації функцій педагогічної діяльності вирішуються наступні групи завдань:1. Проектування.
формування й конкретизація цілей навчального курсу з урахуванням вимог, пропонованих педагогічною діяльністю;
планування навчального курсу з урахуванням поставлених завдань;
облік етапів формування розумових цілей;
передбачення можливих ускладнень у студентів при вивченні курсу й шляхів їхнього подолання.
2. Конструювання.
відбір матеріалу для даного заняття з урахуванням здібностей студентської аудиторії до його сприйняття;
підбор і розробка системи завдань і завдань, виходячи з поставлених цілей;
вибір раціональної структури занять залежно від мети, змісту й рівня розвитку студентів;
планування змісту занять із обліком міжпредметних зв'язків;
розробка завдань для самостійної роботи студентів;
вибір системи оцінювання й контролю знань студентів.
3. Організація
організація активних форм навчання: дискусій, ділових ігор, тренінгів;
використання педагогічних методів, адекватних даної ситуації;
організація самостійного вивчення навчального предмета студентами;
застосування ТЗН при передачі інформації;
ясний виклад матеріалу, виділення ключових понять, закономірностей, побудова узагальнюючих висновків;
створення тестів за курсом, що викладається;
виклад відібраного матеріалу у вигляді проблемної лекції.
4. Соціально-психологічне регулювання.
стимулювання студентів до постановки питань, проведення дискусій;
введення дисципліни серед студентів;
встановлення обстановки співробітництва;
оцінка рівня розвитку групи, визначення її лідерів і неформальної структури;
конструктивне рішення конфліктів;
керування психологічним станом суб'єктів педагогічного впливу;
активізація пізнавальної діяльності студентів;
саморегуляція своїх психічних станів;
встановлення й підтримка ділових відносин з колегами, студентами, адміністрацією.
У науковому дослідженні:
використання методик психолого-педагогічного дослідження способів узагальнення й оформлення результатів;
формулювання висновків і вимог до викладу власних методик викладання;
аналіз діяльності колег на підставі досягнень психолого-педагогічної науки.
Використання комп'ютера:
підготовка доповідей і статей за допомогою персонального комп'ютера;
обробка результатів психолого-педагогічних і природно-технічних вимірів за допомогою комп'ютера;
розробка сценаріїв навчальних комп'ютерних програм;
розробка сценаріїв контролюючих комп'ютерних програм.
Таким чином, діяльність викладача вузу різноманітніша, чим робота вчителя

 
 

Цікаве

Загрузка...