WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Комплекс професійних здібностей вузівського викладача - Курсова робота

Комплекс професійних здібностей вузівського викладача - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Комплекс професійних здібностей вузівського викладача
?
Зміст
Вступ.
1. Розуміння здібностей у діяльнісній концепції вітчизняної психології.
1.1. Здібності й діяльність.
1.2 Структура професійної діяльності вузівського викладача.
1.3 Типологія вчених
2. Структура професійних здібностей викладача вищої школи.
2.1 Гносеологічний компонент.
2.2 Конструктивно-проективний компонент.
2.3. Організаційний компонент
2.4 Комунікативний компонент.
2.5. Перцептивно-рефлексивний компонент.
Список використаних першоджерел
Вступ.
Історичні закономірності соціально-економічного, політичного, екологічного життя в Україні сприяли переходу до нової освітньої парадигми - особисто-орієнтованого підходу, змушують дослідників звернутися до особистості, індивідуальним властивостям викладача вищої школи. Перехідний стан суспільства, ринкова конкуренція, нестабільність не тільки спричинили зміну діяльнісних орієнтацій фахівців вищої школи (заняття бізнесом, наприклад), але й вимагають задуматися над комплексом професійних здібностей викладача - педагога, методиста, вченого. На дослідження проблеми здібностей найбільший вплив зробили праці видатних теоретиків психології Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова. Проблема педагогічних здібностей стала предметом спеціального розгляду в роботах Н. Д. Левитова, Ф. Н. Гоноболина, Н. Г. Куликова. Здібності, необхідні в науковій праці вивчали Н. В. Кузьміна, З. Ф. Есарева, К. К. Платонов та інші. Метою моєї роботи є розгляд педагогічних і наукових здібностей як комплексу, що включає гностичний, конструктивний, організаційний, комунікативний компоненти. У процесі написання необхідно вирішити наступні завдання:
дати визначення й структуру здібностей у рамках діяльнісної концепції психології;
показавши зв'язок здібностей з діяльністю, розкрити специфіку діяльності фахівця вищої школи у зв'язку між ними.
представити типологію вчених, дану закордонними й вітчизняними фахівцями;
більш повно розкрити й проаналізувати спеціальні здібності як комплекс: гностичні, конструктивно-проективні, організаційні, комунікативні, перцептивно-рефлекторні.
У першій частині розкриваються сутність розуміння здібностей вітчизняними психологами, зв'язок їх з діяльністю, у тому числі й професійною вузівською, у другій частині докладніше розглядаються здібності, необхідні для самореалізації педагога й вченого.
1. Розуміння здібностей у діяльнісній концепції вітчизняної психології.
1.1. Здібності й діяльність.
Рівень здібностей поряд зі спрямованістю особистості й структурою її компетентності є найважливішим суб'єктивним фактором досягнення вершин у професійно-педагогічній і науковій діяльності.Здібності визначаються як індивідуальні властивості особистості, що є умовою успішного виконання однієї або декількох видів діяльності . Поняття здібностей не зводиться тільки до тих знань, умінь і навичок, які вже вироблені в даної людини, а характеризують глибину, швидкість, міцність оволодіння тією або іншою діяльністю. Ф. Гальпан в XIX в. поклав початок експериментам і статистичному дослідженню в цій області індивідуальних відмінностей людей. Здібності виявляються в процесі оволодіння діяльністю й тісно пов'язані із загальною спрямованістю особистості, з тим, наскільки стійкі схильності людини до тієї або іншої діяльності. В основі однакових досягнень при виконанні якої-небудь діяльності можуть лежати різні здібності, у той же час та сама здібність може стати умовою успішності різних видів діяльності. Здібності мають свою структуру:Здібностіелементарні складнізагальні часткові загальні часткові
Структура здібностей Елементарними загальними здібностями є властиві всім індивідам властивості (здатність до суджень, уява, емоційна пам'ять). Ці здібності вважаються вродженими.Елементарними частковими називаються здібності, що становлять окремі властивості особистості на основі індивідуального своєрідного узагальнення відповідних психічних процесів елементарних, але не всім властиві (доброта, сміливість, кмітливість, емоційно-моторна стійкість).Складними загальними є соціально обумовлені здібності, що виникають на основі елементарних (здатність до праці, спілкування, мови, навчання й виховання). Вони властиві не всім людям рівною мірою.Складні часткові здібності - це здібності до конкретної спеціальної діяльності, професійні, у тому числі й педагогічні; здібності до наук (математичні, музичні, образотворчі й т.д.). Структура здібностей найвищою мірою динамічна й одні її компоненти в значній мірі компенсуються іншими. Формування здібностей походить від простого до складного, відбувається у вигляді руху по спіралі: реалізуючи можливості, які представляють здібності даного рівня, відкривають нові можливості для розвитку здібностей більше високого рівня. Оскільки здібності впливають на якісні показники формування вмінь, навичок, вони прямо пов'язані з оволодінням майстерністю при виконанні тієї або іншої діяльності.Схема етапів формування вмінь: 1. Первинні вміння.Усвідомлення мети дії й пошук способів її виконання, що опираються на раніше набуті знання й навички, діяльність методом "проб і помилок".2. Недостатньо вміла діяльність.Знання про способи виконання дії й використання раніше набутих, несистематичних для даної діяльності навичок.3. Окремі загальні вміння.Ряд окремих високорозвинених, але вузьких умінь, необхідних у різних видах діяльності, наприклад, уміння планувати свою діяльність.4. Високорозвинене вміння (навичка).Творче використання вмінь і навичок у даній діяльності з усвідомленням не тільки мети, але й мотивів вибору й способів її досягнення.5. МайстерністьТворче використання різних умінь. Потрібно відзначити, що педагогічні здібності відносяться до складних чаткових, спеціальних, вони формуються в педагогічній діяльності, так само як і наукові - у дослідницькій, тому необхідно розглянути структуру самої науково-педагогічної діяльності.
1.2 Структура професійної діяльності вузівського викладача.
Викладач у певному сенсі є ключовою фігурою, йому належить стратегічна роль у розвитку особистості студента в ході професійної підготовки."Педагогічна енциклопедія" дає таке визначення: "Викладач - у широкому розумінні слова - працівник вищої,

 
 

Цікаве

Загрузка...