WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелектуального потенціалу практичних психологів - Курсова робота

Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелектуального потенціалу практичних психологів - Курсова робота

вербальний компонент(В.Панок, Н.Чепелєва та ін.) Саме інтелект забезпечує ефективний аналіз рис та якостей особистості, дає змогу долати стереотипи (як особисті так і професійні), є центральним механізмом розуміння поведінки іншої людини. Важливим компонентом інтелекту є соціальний інтелект. Соціальний інтелект пов'язується із здатністю урівноважувати психологом власної поведінки, що сприяє добрим стосункам із людьми. Для того, щоб тактовно говорити і діяти, необхідно прогнозувати більш вірогідні реакції іншої людини. Соціальний інтелект пов'язаний зі здатністю виголошувати швидкі, майже автоматичні судження про людей. Разом з тим соціальний інтелект має більше стосунку до поведінки, ніж до оперування поняттями, його продукт - соціальне пристосування, а не глибина розуміння (Г.Олпорт)Оперування інформацією визначається способами та прийомами роботи з нею. Для позначення даної особливості когнітивна психологія має у своєму понятійному апараті відповідний термін - когнітивний стиль. Когнітивні стилі - індивідуально-своєрідні особливості сприйняття, мислення та дій(Клаус).Таким чином, розвинений інтелект і сформовані продуктивні способи і прийоми роботи з інформацією(когнітивні стилі) визначають успішність професійної діяльності психологів. Можна зробити припущення, що ефективність обробки інформації практичним психологом можна досягнути за рахунок розвитку у нього - інтелектуального потенціалу, до складу якого входять такі особливості інтелектуальної діяльності як інтелект та когнітивні стилі. Розвиваючи когнітивні стилі особистості практичного психолога, одночасно впливатимемо і на його інтелект. А добре розвинені дані психологічні феномени будуть визначати інтелектуальний потенціал професіонала.На даному етапі дослідження слід взяти до уваги, що до цього часу дослідження когнітивних стилів базувалися лише на одній із його функцій -регулюючій, в той час, як друга функція - участь у побудові ментального образу ситуації, нівелювалася. Необхідно проаналізувати описані когнітивні стилі у психологічній літературі і вичленити серед них такі, що складають основу для діяльності практичних психологів. Наступним етапом буде розробка відповідного спецкурсу по розвитку когнітивних стилів під час вузівської підготовки студентів до майбутньої професії.
Висновок
Проблема когнітивного стилю тісно пов'язана із проблемою індивідуального стилю діяльностіІндивідуально-психологічні відмінності у пізнавальній діяльності людини зводяться до переважаючих у неї тих чи інших перцептивних стратегій, які є вираженням когнітивних стилів.Когнітивні стилі - це гіпотетичні конструкти для позначення переваги використання людиною способів сприйняття, мислення, та дій. (9)Розуміння когнітивного стилю як конструкта дає змогу зрозуміти, по-перше, взаємодію пізнавального (когнітивного) і особистісного компонентів при вирішенні ситуацій невизначеності і, по-друге, інтерпретації особистісного фактора як включеність пізнавальних структур, як індивідуальної стійкості когнітивних стилів у якості шляхів пізнання та дій суб'єкта (12)Параметри когнітивного стилю були введені для описання та розрізнення індивідуальних відмінностей переробки інформації. Також вони виявились умисними для пояснення між індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.Проблему стилю слід розглядати у контексті проблеми професійної підготовки фахівців у системі Людина - Людина.Передумовою формування індивідуального стилю можна вважати вступ суб'єкта до спеціальної діяльності. Відразу ж відбувається процес самовизначення суб'єкта у сукупності умов діяльності - щось більше відповідає його індивідуальності, щось менше відповідає.Оволодіння діяльністю і пристосування до її вимог відбувається поетапно. Спочатку її забезпечує "структура" стилю, потім підтримує тип організації діяльності (найбільш доцільні стратегії і тактики).На формування індивідуального стилю паралельно впливає і інший зовнішній фактор - суб'єктивний (інтерперсональний).Отже, кожного хто вступає на шлях професійної діяльності, вона зустрічає вихідною структурованістю своїх компонентів і структурно-функціональними відношеннями між ними(компонентами). Простір діяльності також структурована "розподілено" між її учасниками (суб'єктом і педагогом, наставником, керівником), що передбачає симбіоз їх конкуренції - співробітництва.Стиль професійної діяльності мало змінюваний. Різні ієрархічні рівні індивідуального стилю змінні у різному ступені.У феномені "суб'єктивно зручні умови діяльності" наявні усвідомлене та неусвідомлене відображення фізіологічних та психофізіологічних адекватних режимів діяльності, характеру взаємодії з партнерами.Когнітивні компоненти ( тип організації діяльності ) найбільш гнучкі і змінні. Але їх змінність обмежується виконавчим органом (мислительними стратегіями та тактиками ), індивідуальними схильностями суб'єкта, рівнем професіоналізму.Результат професійної діяльності залежить від "індивідуальних особливостей суб'єктів, від адекватності когнітивних стилів, індивідуального стилю , його відповідності умовам і завданням діяльності."[17,172]
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бологова Е. И., Либин А. В. О проявлении когнитивного стиля в проектировочной деятельности будущего учителя// Психологические условия формирования личности будущего учителя. М., 1988
2. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.
3. Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. М. , 1982
4. Вопросы психологии познавательной деятельности: [ Сб. научи, тр.]. М., 1980
5. Зарубежные исследования по психологии познания. М., 1977
6. Егорова М. С. Природа межиндивидуальной вариативности показателей когнитивного стиля. - Автореф. канд. дис. - М., 1983
7. Келле А. Гуманистическая психология - третий путь психологии? // Психологические исследования познавательных процессов и личности. М., 1983
8. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности от типологических свойств нервной системы. - Казань. 1969
9. Когнитивные стили: Тезисы научного - практического семинара. Таллин, 1986
10. Корнилова Т. В., Парамей Т. В. Подходы к изучению когнитивных стилей// Вопросы психологии, 1984 - №4
11. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 1986
12. Найссер У. Познание и реальность: Смысл и истоки когнитивной психологии. М., 1981
13. Познавательные процессы и способности в обучении. М., 1990
14. Психология. Словарь//Под ред. А. В. Петровского. М., 1989.
15. Развитие и диагностика способностей. М.,1991.
16. Стиль человека: психологический анализ /Под. Ред. А. В. Либина. - М.: Смысл, 1998.
17. Тихомирова И.В. Стилевые и продуктивные характеристики способностей: типологический подход // Вопросыпсихологии. -1988. - №3.-С.106-114
18. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. -М. - Томск. - М.: Барс, Томск: Изд-во Томского ун-та, 1997.
19. Шкуратова И.П. Исследование особенностей общения в связи с когнитивным стилем личности: Дис... канд. психол. наук: 19.00.04 // ЛГУ. - Л., 1983.

 
 

Цікаве

Загрузка...