WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі - Курсова робота

Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі - Курсова робота

її складових компонентів окремо для виявлення їхнього змісту, функціональних зв'язків.Структура педагогічної діяльності охоплює п'ять основних видів діяльності: педагогічну, наукову, кваліфікаційну, громадську й нерегламентовану. Звісно, в реальному житті ці види являють собою єдине ціле, тому рівномірність в оволодінні й цілісному поєднанні різних видів діяльності - одна з найважливіших умов продуктивної творчості викладачів (С.І.Архангельський). Протез метою наукового аналізу вони розглядалися автономно.Ми погоджуємося з висновками М.М.Молдованова щодо шляхів удосконалення організації викладацької діяльності, які вважаємо завданнями ПЕ: нормування праці; чітка регламентація структури педагогічної діяльності; розподіл і кооперація праці; зміцнення матеріально-технічної бази кафедр; поліпшення інформаційного обслуговування викладачів; створення сприятливих умов для різнобічного підвищення кваліфікації викладачів; створення резерву викладачів на кафедрі. Системне вирішення названих проблем веде до інтенсифікації навчального процесу, створює передумови для оздоровлення праці викладачів.Доведено, що в діяльності викладача як елемента системи ПЕ найважливішими є вирішення таких завдань:розвиток у студентів інтересу до навчання, потреби у знаннях;впровадження навчання, що розвиває;впровадження виховного навчання;формування у студентів умінь і навичок навчальної праці;планування і проектування навчального заняття і практичне вирішення їх;підтримка активної працездатності студентів протягом заняття;аналіз і самооцінка викладачем своєї роботи на занятті.Перед ПЕ стоїть суттєве завдання (Д.П.Чупрунов) - розробка норм викладацької праці. Параметрами трудових норм і нормативів є норми часу, пов'язані з виконанням функціональних обов'язків працівниками професорсько-викладацького, навчально-виховного й адміністративно-господарського складу; нормативи кількості студентів на одного викладача; нормативи чисельності тих чи інших працівників за категоріями; норми й нормативи завантаженості та зайнятості працівників у навчальному процесі та в структурі інших видів діяльності.Аналіз структури діяльності студентів - друга не менш важлива проблема ПЕ. Ключове питання в цьому плані - удосконалення структури їхньої діяльності, котра, з огляду на її цілі й завдання, складається з численних елементів, які мають певну форму і зміст, функціонують у певний час і спрямовані на здобування, обробку, осмислення і зберігання певної інформації.У педагогічній літературі є немало публікацій, в яких за допомогою соціологічних методів дослідження отримані різні функціональні схеми діяльності студентів (Ю.І.Леонавичус, І.О.Ігошев та ін.). Розроблена в літературі структурно-функціональна схема праці студентів базується на чотирьох основних видах діяльності: учбовій, аутогогічній, громадській та нерегламентованій. В основу запропонованої схеми увійшли чотири передумови: місце, час, форма, методи й способи перевірки результатів діяльності. Такий підхід дав змогу конкретизувати зміст елементів системи, чіткіше дослідити функціональні зв'язки в системі, без чого неможливо розглядати навчання та виховання як цілісний процес.Доведено, що, з ергономічного погляду в підході до структури загальнолюдської діяльності, діяльність студента характеризується такими показниками:1) антропометричними та біомеханічними (відповідність предметів праці й навчального устаткування розмірам, формі, вазі тіла, силі й спрямуванню рухів) ;2) кінетичними (відповідність поз і рухів швидкісним, енергетичним, зоровим та іншим можливостям людини);3) естетичними (оформлення робочих місць і предметів праці у відповідності з естетичними потребами людини).У літературі обґрунтовано, що з позицій ПЕ інтегральна характеристика нормування студентської діяльності виражається через показники її продуктивності, якості її результатів, енергозатрат для здійснення цієї роботи і психофізіологічного стану організму після виконання певної роботи. Оптимальним для студента як елемента системи ПЕ ми вважаємо такий його стан, який найкращим чином забезпечує обробку інформації протягом заданого відрізку часу за обов'язкового виконання таких умов: здійснення роботи не спричинює прихованих форм утоми, здатних до акумуляції; всі небажані функціональні зрушення стану, які виникають унаслідок здійснюваної діяльності, сповна усуваються під час регламентованих перерв; задана діяльність не викликає у її суб'єкта негативного ставлення до неї. Такі базові умови ПЕ було закладено нами в основу комплексного формуючого експерименту в процесі дослідження теоретичної моделі ергономізації процесу навчання у вищій школі.Людина, зайнята певним видом діяльності, перебуває під складним впливом середовища. В загальне поняття середовища входять як соціальні, культурні, економічні, ергономічні фактори, так і природні умови.Педагогічне розуміння соціального середовища використовується у двох аспектах:1) у значенні широкої соціальної дійсності, суспільства, держави в цілому;2) у значенні середовища, яке безпосередньо оточує педагога й студента і впливає на їхнє формування й розвиток.Навчальне середовище слід розглядати у двох планах: зовнішнє (фізичне середовище, що оточує людину) і внутрішнє (яке виховує людину - психологічний клімат, спілкування тощо). Предметно-матеріальну частину навчального середовища становлять: вузівська територія, будівлі, навчальні приміщення та робочі місця, де розташовані ТЗН, ЕОМ, навчально-виробниче устаткування, меблі, наочні прилади, освітлювальна апаратура й т.п.Одним із ключових чинників досягнення стабільного і динамічного функціонування системи НЕ є реалізація на практиці принципу надійності використання ТЗН на основі ергономічних критеріїв. З метою оцінювання такої надійності у навчальному процесі розроблено і запропоновано систему, в основу якої закладено такі критерії:а) пов'язані з технічними показниками ТЗН (1-технічна досконалість; 2- часові показники; 3- відповідність антропометричним даним; 4- економічні характеристики);б) пов'язані з впливом ТЗН на людину (1- естетичний рівень; 2- відповідність психофізіологічним характеристикам людини; 3- відповідність психологічним характеристикам людини; 4- гігієнічні вимоги).Ергономічний аналіз навчального процесу сучасного вузу засвідчив, що вузівська практика загалом характеризується низьким рівнем ергономізації. Це вказує на доцільність і перспективність дослідження педагогічної ергономіки.
3. Ергономічні основи організації та управління педагогічним процесом
Всі методи, за допомогою яких продуктивно досліджується педагогічна ергономіка, доцільно поділити на три групи: системно-структурний метод, загальні методи комплексу наук про навчальну діяльність у системі освіти і зокрема методи, притаманні педагогічній ергономіці. Дві перші групи методів

 
 

Цікаве

Загрузка...