WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі - Курсова робота

Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі - Курсова робота

сутності ергономіки як науки, на основі аналізу наукових праць Б.Ф.Ломова, О.М.Леонтьєва, В.П.Зінченка, В.М.Муніпова, О.А.Крилова, Г.М.Зараковського, К.Маррела, В.Сінглтона та ін., зроблено висновок, що ергономіка відноситьсядо тієї ж групи наук, що й інженерна психологія та психологія праці. Вона в значній мірі використовує схожі з ними методи дослідження. Проте принципова відмінність ергономіки полягає в тому, що ЇЇ цікавить передусім функціональна структура системи "людина - машина - середовище", яка визначає положення та роль людини в системі, внутрішні зв'язки системи, взаємодію із середовищем. Мета ергономіки - вивчити можливості й особливості людини в процесі трудової діяльності у певному робочому середовищі для створення таких умов, методів та форм роботи, які сприяють продуктивній, надійній, безпечній для здоров'я праці й разом із тим всебічному розвиткові особистості.Проведений аналіз дає підстави зробити висновок про статус ергономіки. Оперуючи результатами, які отримуються в інших науках, ергономіка трансформує їх, розробляючи свої вихідні уявлення й засоби.Конкретизація предмету ергономічних досліджень зумовила розгалуження цієї науки на окремі розділи: виробничу ергономіку, авіаційну, космічну, медичну, педагогічну ергономіку і т.д.Аналіз літературних джерел показав, що в педагогічній теорії й практиці вже є певні напрацювання в галузі педагогічної ергономіки (В.П.Нестеренко, В.М.Наумчик, К.Маррел), але вони мають фрагментарний характер і не пов'язані між собою. Ці дослідження не охоплюють проблему педагогічної ергономіки достатньо повно й системно, тим самим не створюють об'єктивної картини основ педагогічної ергономіки як одного з нових напрямів у педагогіці. Ми вважаємо, що становлення педагогічної ергономіки слід розуміти не як спробу заміни функцій педагогіки та психології, а як природний процес виникнення нового напряму в педагогічній науці.Доведено, що сутність ПЕ становить забезпечення функціонування систем.Особливість методології даного комплексного дослідження ПЕ полягає в тому, що вона вбирає й широко використовує комплекси різноманітних методів: психологічних, педагогічних, соціальних, математичних, статистичних, ергономічних та ін.Аналіз результатів досліджень дає змогу сформулювати базове визначення поняття системи "викладач - студент - навчальне середовище", яке створює об'єктну галузь педагогічної ергономіки. Під педагогічною ергономікою (ПЕ) ми розуміємо напрям у сучасній педагогіці, який займається комплексним вивченням і проектуванням педагогічної діяльності викладача і навчальної діяльності студента в системі "викладач - студент - навчальне середовище" з метою забезпечення її ефективності. Викладач і студент розглядаються як носії діяльності, а навчальне середовище має інтегральну функцію. Таким чином, найважливішою ознакою ПЕ є нерозривність людського фактора та факторів навчального середовища, а виявлення особливостей цього синтезу визначає сутність ПЕ як галузі педагогічної науки.Комплексні критерії оптимальності, якими керується виробнича ергономіка можуть бути застосовані у педагогічній ергономіці (ПЕ), бо вони враховують її сутність, відображають ступінь ефективності системи (точність, надійність, продуктивність) та відповідність психофізіології людини (безпека для здоров'я викладача й студента, рівень напруженості та втоми, емоційний вплив на процес діяльності викладача і студента). Інакше кажучи, критерії враховують взаємозв'язаний вплив на викладача і студента психофізіологічних, фізіологічних, антропометричних та гігієнічних факторів, котрі визначаються відповідними параметрами навчального середовища.Під основами ПЕ слід розуміти сукупність досягнень комплексу наук про педагогічну працю та діяльність студента, про навчальне середовище та передовий педагогічний досвід, про сучасні технічні засоби, які використовуються в навчальному процесі. Причому з позиції основ ПЕ будь-яке явище має свій зміст і оцінюється через функціональну структуру системи "викладач - студент - навчальне середовище".Таблиця 1Соціально-психологічні елементи
Елементи, що є складовими умов діяльності Параметри, які характеризують основні якості елемента Одиниці виміру елементаХарактер розподілу і ко-операції праці в колективі Рівень професійної відповідності й ступінь психологічної сумісності Соціометрична оцінка в балахЗгуртованість колективу навчального закладу, кафедри, групи Рівень взаєморозуміння, взаємодопомоги й дисципліни в процесі діяльності те ж самеХарактер міжгрупових (міжструктурних) відносин у навчальному закладі Рівень конфліктності (згуртованості) те ж самеЩоб досягти цілісності зазначеної системи, необхідно визначити її основні характеристики та функції: мету і завдання функціональної системи; місце учасників педагогічного процесу, канали їхньої взаємодії; якісні характеристики учасників педагогічного процесу; якість соціальних впливів на систему; розподіл функцій між учасниками педагогічного процесу; якість і кількість засобів діяльності й потоків інформації в системі; умови навчального середовища (робочі місця, ТЗН, навчальні посібники тощо); основні показники й критерії якості діяльності; організацію й управління системою, контроль; динаміку розвитку системи.ПЕ цікавить передусім функціональна структура системи "викладач-студент-навчальне середовище", яка визначається положенням і роллю викладача й студента в системі, їхньою взаємодією з навчальним середовищем, внутрішніми зв'язками системи. Під ефективністю системи ПЕ розуміється ЇЇ здатність досягти поставленої мети в даних умовах і з певною якістю. Оптимізація системи ПЕ передбачає вирішення цілого комплексу проблем: добір, підготовку й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; професійну орієнтацію, професійний добір і адаптацію студентського контингенту; розробку і впровадження раціональних форм і методів розподілу й кооперації праці у навчальному закладі; удосконалення педагогічної майстерності викладачів, активізація пізнавальної діяльності студентів; вдосконалення організації навчання та учіння, управління ними; вдосконалення ергономічних умов навчального середовища; нормування і контроль праці, а також інших компонентів чи аспектів навчального процесу у їхньому взаємозв'язку.Системне вирішення перелічених проблем забезпечить високу якість навчання, розвиток творчих здібностей студентів, оздоровлення праці.
2. Ергономічний аналіз навчального процесу
Ергономічний аналіз навчального процесу в сучасній вищій школі показав, що вивчення діяльності викладачів і студентів, а також навчального середовища, як єдиної функціональної системи з метою її оптимізації є раціональним та ефективним. Незважаючи на те, що елементи системи ПЕ розглядаються в єдності і взаємодії, це не виключає, а передбачає вивчення

 
 

Цікаве

Загрузка...