WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді - Курсова робота

парою.При формуванні першого враження, в умовах дефіциту інформації студенти починають приписувати один одному як причини поведінки, так і самі зразки поведінки чи якісь більш загальні характеристики.Це здійснюється або на підставі подібності поведінки об'єкта до певного зразка, який мав місце у попередньому досвіді спостерігача, або на підставі аналізу власних мотивів, які могли б мати місце в аналогічній ситуації. Цей феномен у соціальній психології має назву "каузальної атрибуції" [3].При вирішенні завдань хлопці схильні приписувати причини успіху своїм здібностям, тоді як дівчата пояснюють свої успіхи частіше випадковими факторами, наприклад, везінням. І навпаки, у випадку провалу хлопці частіше посилаються на обставини, які від них не залежать, а дівчата, навпаки, схильні свої невдачі відносити на рахунок нестачі здібностей або складності завдання. Чоловіки вважаються, як правило, більш компетентними в рішенні групової задачі, також вони прагнуть домінувати, зокрема під дією певного культурного стандарту поведінки. Подібні стандарти впливають і на настанови індивідуумів, що в свою чергу справляє вплив на оцінку ними успішності дій осіб різної статі [30].Один з найбільш вивчених механізмів міжособистісного сприймання - це ідентифікація. Виділений та описаний ще 3. Фрейдом [27], цей механізм привертав увагу дослідників і в наступні десятиліття. І хоча у всіх випадках йдеться про спосіб пізнання іншої людини, при якому припущення про внутрішній стан базується на основі спроби поставити себе на місце партнера по спілкуванню, однак у сучасній літературі це поняття має неоднозначне тлумачення. Вітчизняні автори підкреслюють емоційні компоненти ідентифікації. Андрєєва вважає, що даний механізм проявляється у встановленні в процесі відображення зовнішнього світу "специфічного емоційного зв'язку між суб'єктом і об'єктом, змістом якого є безпосереднє переживання суб'єктом того чи іншого ступеню своєї тотожності з об'єктом" [3].Кожна людина здатна так або інакше приймати роль іншої, але існують істотні відмінності в здатності особи до ідентифікації з іншими людьми. Ідентифікація відбувається легше, коли партнер по спілкуванню - особа власної статі.На особливому місці стоїть ще один механізм сприйняття і оцінки іншої людини студентами - емпатія. Емпатія - це "вміння увійти в середину особистого світу значень іншої людини і побачити чи правильне моє розуміння" [11], тобто в цьому випадку домінує не раціональне, а емоційне пізнання іншої людини. Характеристики емпатії залежать від таких факторів як психологічна дистанція до об'єкта емпатії , ступінь схожості з ним, тип конфлікту, який викликають його переживання.Було встановлено, що високий рівень емпатії, як правило, пов'язаний з такими якостями особистості - чуйністю, пасивністю, невпевненістю в собі, емоційністю, сердечністю. Люди з високим емпатійним потенціалом відрізняються більшою пластичністю. Ті ж, хто показав низький рівень емпатії, були зосереджені на собі, ригідні, егоїстичні, інтровертовані, вимогливі, схильні до інтелектуального підходу до життя.В чутливості у спілкуванні або розумінні почуттів інших, які знаходять своє відображення в міміці, і хлопці, і дівчата володіють приблизно однаковими здібностями. Але у ефективності виразу почуттів або співпереживанні, незважаючи на однакове розуміння, дівчата, як правило, перевершують хлопців.Оскільки емпатія має велике значення для співрозмовника, то особи жіночої статі, які слухають людину, що говорить, здаються більш емпатичними, ніж чоловіки.Не менш важливий для розуміння студентами інших людей і такий механізм міжособистісного сприймання як рефлексія, особливо соціально-перцептивна (осмислення і перевірка суб'єктом власних уявлень і понять про людину, яка сприймається) та комунікативна (усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається партнером по спілкуванню) [5].Значущим механізмом для побудови образу іншої людини виступає децентрація (на противагу егоцентризму). В дослідженнях дії цього механізму показано, що умови соціалізації в маскулінно-орієнтованій культурі сприяють розвитку егоцентризму у чоловіків.Отже, адекватність першого враження у студентів залежить від таких індивідуально-психологічних характеристик перцепієнта як вік, стать, соціальний статус, професія, емоційний стан, рівень інтелекту, минулий досвід спілкування, спрямованості і ціннісно-мотиваційної орієнтації, рівня загального та соціального інтелекту. Важливим чинником виступає рівень розвитку соціально-перцептивних механізмів: фізіогномічної редукції, інгрупового фаворитизму, каузальної атрибуції, стереотипізації, ідентифікації, емпатії, рефлексії, децентрації тощо. Виявлено, що прояви їх дії мають свою специфіку залежно від статі перцепієнта. Зокрема, особи жіночої статі більш емпатичні, ніж чоловічої, у них, в середньому, вищий рівень соціального інтелекту (хоча рівень загального інтелекту співрозмовника чоловіки визначають краще). Однак усі вище перераховані закономірності мають свою специфіку прояву залежно від того, хто виступає суб'єктом сприймання - особа тієї ж статі, що і перцепієнт, чи протилежної.
Розділ 2. Вплив тендерних характеристик об'єкта сприймання на побудову першого враження у студентів
Формування першого враження у студентів проходить в рамках декількох визначних категорій, однією з них виступає соціально-психологічний конструкт маскулінності/ фемінінності, який реалізується через певні поведінкові моделі, стратегії взаємодії, способи інтерпретації оточуючого світу. В даному розділі ми розглянемо особливості репрезентації маскулінності/ фемінінності (як тендерної ідентичності суб'єкта) в зовнішньому вигляді людини. З одного боку, вона виступає засобом діагностики тендерної ідентичності людини, з іншого, відображає культурно задані еталони зовнішності маскулінного і фемінінного типів. Як вже зазначалося, досліджуючи людину в якості об'єкта пізнання вчені зауважують статеві відмінності осіб, які сприймаються і пізнаються. Тому накопичено чимало фактів про прояви тендерних відмінностей у поведінці людей [18; 13].Біологічна стать - це перша категорія, яка визначається в ході побудови першого враження, оскільки вона виступає одним з головних факторів при віднесенні об'єкта сприймання до певних соціальних категорій [6]. Несвідомі механізми тендерного розпізнавання за зовнішніми ознаками дозволяють протягом 0,01 сек. визначити стать партнера по взаємодії. При чому представники своєї статі розпізнаються швидше, ніж протилежної, а категоризація жінок відбувається швидше, ніж віднесення до певної категорії чоловіків. Ідентифікація статі відбувається в першу чергу по обличчю, а також на основі таких характеристик як розмір і форма тіла, патерн ходи, голос. Додатковими ознаками, які полегшують статеве розпізнавання і підкріплюються соціальними стереотипами, виступають одяг і косметика. Обличчя сприймається не компонентно, коли кодифікуються окремі його елементи, а прототипово, де

 
 

Цікаве

Загрузка...