WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Атракція в структурі міжособистісних відносин - Курсова робота

Атракція в структурі міжособистісних відносин - Курсова робота

вражень про людину. Та інформація, яка в пам'яті відклалась останньою, також здатна сильніше впливати на оцінку даної людини, ніж попередня (за виключенням самого першого враження).Навіть деякі з наведених типових помилок у сприйнятті і оцінюванні однієї людини іншою в достатній мірі ілюструють процес формування хибних знань про людей [34] .Для того, щоб правильно сприйняти і оцінити людину, необхідно уважно спостерігати за її поведінкою в тих ситуаціях, де вона якомога більше і різноманітніше розкриває себе як особистість.Це можуть бути ситуації, пов'язані з направленістю на досягнення цілей, які відповідають її найбільш важливим життєвим мотивам і потребам; ситуації пов'язані з подоланням серйозних перепон. Відповідні ситуації повинні включати в себе три сфери людської діяльності: навчання, спілкування і працю. Бажано в процесі спілкування і в процесі спостереження звернути особливу увагу на те, що людина говорить, як говорить, яким чином реагує на дії і вчинки інших людей [12].
Висновки
Кожна людина потребує того,- розуміння, співчуття.Згадаймо слова героя фільму "Доживемо до понеділка": "Щастя - це коли тебе розуміють". Щоб бути зрозумілим, треба самому хоча б намагатись зрозуміти інших. Закони ефективного спілкування вимагають від людей взаємності, визнання, уваги, толерантності, дотримання загальноприйнятих норм взаємодії. Стійкими й визначеними стосунки між індивідами бувають тоді, коли досягається їх взаємність. Людям властиво відповідати на симпатію симпатією, на антипатію антипатією. Між ними виникає сумісність або несумісність саме в процесі спілкування.Можна з впевненістю сказати, що такі цінності, як людська доброта, чуйність, доброзичливість не тільки не втратили свого гуманістичного змісту, але й набули нового звучання за більш сприятливих умов, що склалися у різноманітних колективах, у суспільстві в цілому. Цьому всебічно сприяють демократизація, гласність, укріплення правових та моральних норм.Психологічні наслідки нововведень, швидкий розвиток методів групової комунікації, важке економічне становище у країні, політична криза влади - усі ці фактори, які впливають на розвиток нових форм спілкування, потребують постійної уваги. На даному історичному етапі зростає роль людського фактора, більше уваги приділяється вмінню спілкуватися та розуміти одне одного.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 367с.
2. Андреева Г.М. Психология социального познания: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - Издание 2- е, переработанное и дополненное. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 288с.
3. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Перевод с англ. М.А. Ковальчука под ред. В.С. Магуна. - М.: Аспект Пресс, 1988. - 517с.
4. Богословский А.А. Как возникает симпатия? // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №4, с 30-33.
5. Бодалев А.А. Личность в общении. Избранные труды. М.: Педагогика, 1983. - 271с.
6. Бодалев А.А. Психология о личности. - М.: Издательство Московского университета, 1988. - 188с.
7. Волкова А.Н. Социально- психологические факторы супружеской совместимости: Автореф. канд. дис. - Л., 1979. - 17с.
8. Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим: Очерки о человеческом общении. - 2-е издание доработанное и дополненное. - М.: Знание, 1990. - 240с.
9. Гозман Л.Я., Ажгихина Н.Н. Психология симпатий - М., Знание, 1998 - 96с. /Нар. университет, Пед. фак.. - № 9.
10. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М.: Издательство Московского университета, - 1987, - 174с.
11. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989, - 198с.
12. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - М.: Политиздат, 1978. - 272с.
13. Додонов Б.И. В мире эмоций. - К.: Политиздат Украины, 1987. - 140с.
14. Зацепин В.И. Счастье как проблема социальной психологии. - Львов: Вища школа. Издательство при Львовском университете, 1981.-175с.
15. Изард К. Эмоции Человека / Под ред. Л.Я. Гозман - М.: Издательство МГУ, 1980. - 440с.
16. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить. - Самара: Самарский дом печати, 1995. - 528с.
17. Кемеров В.Е. Взаимоотношения: Некоторые философские и психологические проблемы. - М.: Политиздат, 1984. - 109с.
18. Коган М.С. Мир общения: Проблема межсубъективных отношений. - М.: Политиздат, 1988. - 319с.
19. Колектив. Личность. Общение: Словарь социально- психологических понятий / Под ред. Е.С. Кузьмина. - Л.: Лениздат, 1987.-114с.
20. Кон И.С. Дружба: Этико-психологический очерк. - 3-е издание. - М.: Политиздат, 1989. - 35с.: ил. /Личность. Мораль. Воспитание/.
21. Кошелева Ю.П. Самопредьявление одиноких людей. В тексте газетных объявлений// Вопросы психологии 1998, №2 с 107 - 118.
22. Кроник А.А., Кроник Е.А. В главных ролях Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых отношений. - М.: Мысль, 1989. - 204с.
23. Лагейда І.І., Тименко В.М. Як ми оцінюємо людей, а люди нас// Практична психологія та соціальна робота. 2000., №5 с. 38-41.
24. Лабунская В.А. Факторы успешности опознания эмоциональных состояний по выражению лица / Психология межличностногопознания. - М., 1982. С 54-65.
25. Майерс Д. Социальная психология /пер. с англ./ - Спб.: Питер КОМ, 1998.-688с.
26. Межличностное восприятие в группе / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. -М., 1981. -295с.
27. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - К.: Издательство "Лыбидь" при Киевском университете, 1990. - 192с.
28. Олейник Ю.Н. Исследование уровней совместимости молодой семьи // Психологический журнал. 1986, т 7, №2 с 59-63.
29. Основы социально-психологической теории. Учебное пособие Н.Н. Богомолова, А.А. Бодалев, Р.Б. Гительмахер и др. / Под общей редакцией А.А. Бодалева и А.Н. Сухова. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 421с.
30. Панферов В.Н. Эталоны и стереотипы взаимопонимания людей // Вопросы психологии. 1982, №5, с 139 - 141.
31. Панферов В.Н. Восприятие и интерпретация внешности людей // Вопросы психологии. 1974, №2, с 59-63.
32. Петровский А.В., Ярошевский М.Т. Основы теоретической психологии. Учебное пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 1999. -528с.
33. Познание и общение / Под ред. Б.Ф. Ломова. - М.: Наука, 1988. - 208с.
34. Прайс Э, Практикум по социальной психологии. Спб.: Издательство "Питер", 2000. - 528с.
35. Психология эмоций. Тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гипперейтер. - М.: Издательство Московского университета, 1984.-288с.
36. Психология межличностного познания / Под ред. Бодалева А.А. Акад. пед. наук СССР - М. Педагогика, 1981. - 224с.
37. Снегирева Т.В. Восприятие сверстников и взрослых подростками и старшеклассниками // Вопросы психологии. - 1985. - №5, с. 61- 71.
38. Ушакова Г.М. Текст как объект психологического анализа // Психологический журнал, 1989, т. 10, №1, с. 107 - 115.
39. Шихирев П.И. Современная социальная психология в Западной Европе: Проблемы методологии и теории. Москва "Знание", 1985.-175с.
40. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи: Издательство "Питер", 1999. - 656с. (Серия мастера психологии).

 
 

Цікаве

Загрузка...