WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Стадії розвитку психіки, виникнення первісної свідомості - Курсова робота

Стадії розвитку психіки, виникнення первісної свідомості - Курсова робота

культури свідчить, що первісна свідомість виявляє свої характерні риси, виникаючи і функціонуючи в межах опосередкованого елементарною працею відношення "людина-природа".
На її першій, магічній стадії усвідомлюється лише зв'язок між компонентами цього відношення, які в образі є злитими. При цьому сам образ невіддільний від дії - магії: в ній він формується й через неї виявляється. Об'єктом усвідомлення другої, міфологічної стадії є природа. Тут образ отримує відносну незалежність від дії, виступаючи у вигляді словесно оформленого міфу. Третя - релігійна стадія бере назване відношення в сукупності його компонентів, але людина І природа усвідомлюються як сутності, що протистоять одна одній. їх поєднання здійснюється за рахунок релігійних вірувань та спеціальних дій - ідолопоклонства. Відповідно, образ людини і природи дедалі більше диференціюється, збагачується, хоча й залишається суто соціальним, обмеженим елементарними формами стосунків первісної людини з природою, явищем.
Цей тривалий історичний процес зумовлений розвитком змісту значень, носієм яких є магічні дії, міфи, релігійні вірування. Поступово вони узагальнюються, стають поняттями - повноцінним виразником ідеального. Це остаточно порушує злитість в образі людини і природи й виводить свідомість на нову стадію розвитку - стадію свідомості сучасної людини. На цій стадії людина в образі все більше віддаляється від природи, ставиться в центр Всесвіту і, нарешті, пов'язується з дією космічних сил [29; 16].
Первісна свідомість і відповідний їй світогляд спричинили міфологічний етап історії психології - перші спроби людської думки збагнути сутність психіки. Вчинковий принцип тлумачення історії психології пояснює ці спроби акцентуванням на ситуативному компоненті вчинку [27]. Людина усвідомлює довколишнє і саму себе, надаючи певного значення ситуації, в якій живе. Відповідно, її свідомість залежить від ситуації (відношення "людина - природа") і ґрунтується на значеннях. Отже, процеси виникнення свідомості й історичного становлення вчинку взаємопов'язані. Такий взаємозв'язок простежується й на стадії свідомості сучасної людини, де свідомість є регулятором вчинку, знаряддям особистості. Проте це вже якісно інший рівень життя.
Розвиток психіки у філогенезі - це перехід від нижчих її стадій до вищих, дедалі повніше відображення дійсності й адекватніші форми поведінки. Його основою є ускладнення діяльності живої істоти, радикальним моментом якого є поява спільної діяльності. Вона породжує форми суспільного життя, стає критерієм людини, докорінно змінює психіку, олюднює світ.
Освоюючи світ, дитина одночасно оволодіває закодованим у значеннях суспільно-історичним досвідом. У такий спосіб історіогенез психіки переходить в її онтогенез.
Розвиток психіки у філогенезі ґрунтується на процесах діяльності, що обслуговують організм як біологічний рівень життя. Ускладнення цих процесів зумовлює появу специфічно людського етапу розвитку психіки - первісної свідомості. Будучи продуктом еволюції, психіка дедалі виразніше виявляє себе її чинником.
З розвитком наук, особливо історії та біології, поступово формувалися погляди на походження людини та її свідомість.
Найважливішою передумовою для виникнення людської свідомості було своєрідне ускладнення умов життя, в яких жили людиноподібні істоти - антропоїди. Під впливом умов життя центральна нервова система у них стала набагато складнішою структурно та функціонально. У великих півкулях головного мозку поступово розвивалися тім'яні, скроневі й особливо чолові долі, які здійснювали вищі пристосувальні функції. Надто помітно розвинулися вони у людини під впливом праці. Про це свідчить те, що у мавпи чолові долі становлять 0,4 відсотка великих півкуль, у орангутанга та шимпанзе - 3,4, а у людини - 10 відсотків.
У процесі біологічного етапу розвитку психіки виникли передумови для появи вищих, специфічно людських форм психіки - свідомості. Знання біологічного етапу розвитку психіки як передісторії людської свідомості дає можливість науково пояснити її виникнення.
Протягом історичного розвитку в різних видах діяльності у людини поступово формувалися специфічно людська, свідомо спрямовувана пізнавальна діяльність, уява, людські почуття та якості волі, різноманітні психічні властивості, які істотно відрізняються від інстинктивної психічної діяльності тварини.
Список літератури:
1. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора: Пер. с англ. - СПб.: Наука, 1991. - 539 с.
2. Северцов А. Н. Главные направления эволюционного процесса. - 3-е изд. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. - 201 с.
3. Опарин А. И. Материя - жизнь - интеллект. - М.: Наука, 1977. - 207 с.
4. Леонтьев А. И. Избр. психол. произведения: В 2. т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. - с. 96-279.
5. Лурия А. Р. Эволюционное введение в психологию. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. - с. 33-92.
6. Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 283 с.
7. Баскин Л. М. Этология стадных животных. - М.: Знание, 1986. - 190 с.
8. Алексеев В.П. Становление человечества. - М.: Политиздат, 1984. - 462 с.
9. Бунак В. В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. - М.: Наука, 1980. - 327 с.
10. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. - 2-е изд. - Прага: Артия, 1983. - 559 с.
11. Кликc Ф. Пробуждающееся мышление: У истоков человеческого мышления: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1983. - 301 с.
12. Ламберт Д. Доисторический человек: Кембриджский путеводитель: Пер. с англ. - Л.: Недра, 1991, - 256 с.
13. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). - М.: Мысль, 1971. - 486 с.
14. Рогинский Г. 3. Развитие мозга и психики. - Л.: Книжиздат, 1948. - 237 с.
15. Семенов Ю. И. На заре человеческой истории. - М.: Мысль, 1989. - 319 с.
16. Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Преджизнь; Жизнь; Мысль; Сверхжизнь: Пер. с фр. - М.: Наука, 1987. - 240 с.
17. Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину// Маркс К., Енгелъс Ф. Твори. - 2-ге вид. - К.: Політвидав України, 1965. - Т. 20. - С. 453-465.
18. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 1. -с. 106-190.
19. Веркор. Люди или животные?: Пер. с фр. - М.: Изд-во иностр. лит., 1957. - 227 с
20. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 3. - С. 6-163.
21. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - с. 384-394.
22. Анисимов А.Ф. Исторические особенности первобытного мышления. - Л.: Наука, 1971. - 137 с.
23. Тайлор Э.В. Первобытная культура: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1989. - 573 с.
24. Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии: Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1986. - 703 с.
25. Хайнд Р. Поведение животных: Синтез этологии и сравнительной психологии: Пер. с англ. - М.: Мир, 1975. - 855 с.
26. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К.: Довіра, 1992. - 414 с.
27. Роменець В. А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків. - К.: Вища шк. Головне вид-во, 1983. - 415 с.
28. Фрейд 3. "Я" и "Оно". Труды разных лет: В 2 кн.: Пер. с нем. - Тбилиси: Мерани, 1991. - Кн. 1. - С. 193-350.
29. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. - М.: Наука, 1991. - 271 с.
30. Северцов А. И. Эволюция и психика // Психол. журн. - 1982. - Т.З, № 4.- с. 149-159.
31. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. - К.: Вища шк., 2004. - 487 с.
32. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. - М., 2002. - 336 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...