WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Закономірності та механізми прояву агресивності, тривожності та фрустрації у обдарованих підлітків - Курсова робота

Закономірності та механізми прояву агресивності, тривожності та фрустрації у обдарованих підлітків - Курсова робота

розгортається навколо поняття "інтелект", "креативність", "загальний рівень засвоєння нових знань", завдяки яким пояснюється активність мислення в різних сферах його проявів.
Дослідження обдарованості неможливо здійснити за допомогою діагностики окремої якості чи властивості. Таким чином наше дослідження ми Побудували на основі вивчення впливу таких особистісних якостей як агресія, тривожність та фрустрація на обдарованість.
На основі узагальнення результатів дослідження особистості обдарованого підлітка можна зробити наступні висновки. 3 усієї вибірки респондентів - у носіїв високого рівня креативності не завжди спостерігається високий рівень інтелекту (19,4 %). Загальний показник агресивності нижче середньою рівня, тривожність і фрустрація виражені у середніх показниках. У високо інтелектуальних підлітків (55 %) з низьким рівнем креативності агресивність проявляється на середньому рівні, тривожність і фрустрація характеризуються рівнем нижче середнього. Сприятлива комбінація даних психологічних властивостей визначає та обумовлює психологічний механізм формування обдарованості підлітка.
Справедливо стверджувати, що стійкість та соціально-економічний розвиток тієї чи іншої суспільної системи визначається тим, яку частину суспільних ресурсів вона спрямовує па пошук, виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей. Таким чином, вплив середовища на особистість обдарованої дитини повинен в першу чергу сприяти розвитку і досягненню щастя кожної особистості, наділеної особливими здібностями, доведення до максимального рівня їхніх індивідуальних досягнень, будь це в науці, мистецтві чи спорті.
Слід пам'ятати про те, що розвиваючи обдарованість ми сприяємо суспільному прогресу, поставивши йому на службу ресурси дарувань.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1 Ананьєв Б.Г. Про співвідношення здібностей та обдарованості - М.: Вища школа. 1962.- 157 с
2 Анастази А. Психологическое тестирование. Кн.. І. М. 1982, - 198с
3 Белова Е. Одаренные дети // Дошкольное воспитание. - 1991, №4 - 69-75с.
4 Богоявленская Д., Щедриков В. Рабочая концепция одаренности - М. 1996. 96с
5 Бурлачук Л Ю., Морозов С. Словарь - справочник по психодиагностике. - СПб Издательство "Питер". 2000 -528с (Серия "Мастера психологи")
6 Вейнингер В. Дарование и гениальность. - М. 1992 - 108-119
7 Ветохов А. В. Одаренные подростки тоже нуждаются в помощи родите лей // Обдарована дитина // 2001. - №5 - 32-37 с
8 Виготський Л. С. Педагогическая психология. - М -1991. 345-459 с
9 Виготський Л. С Психология искусства. Росюв-на-Дону.: Фенікс. 1998. -480 с.
10 Гилфорд Дж. Три стороны интелекта // Психология мышления. М. 1965. - 433-456 с.
11 Головин С.Ю. Словарь практического психолога. Минск - Москва (Харвест-Аст). 2001. 798с.
12 Грейс Крайг. Психология развития. - СПб.: Питер 2001. - 557-559 с
13 Доман Г. Гениев не может быть слишком много. Обдарована дитина 1999. № 6. - 41-45 с.
І4 Доротюк В.І. Індивідуальна своєрідність творчо обдарованої дитини. Обдарована дитина. - 2000. - №1 5 - 10 с.
15 Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб Издательство "Питер". - 1999. - 368 с. (Серия "Мастера психологи").
16 Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. Обдарована дитина. - 1998 №8 - 5-12 с.
17 Іванова В. В. Прояви агресивності у підлітковому віці. Практична психологія та соціальна робота. 2000. №5 - 5-16 с
18 Кульчицкая Е. И. Концепиция одаренности. Обдарована дитина 2000. -№7 - 25-31 с.
19 Кульчицкая Е. И. Одаренность как психологическая проблема Вопросы психологии. - 2001 - №7 // 18-24с.
20 Кульчицька О. І. Специфіка дитячої обдарованості Обдарована дитина - 2001 - № 1 - 3-10 с.
21 Кирнява Н.В. Рябчикова Н. В. Психология личности (Тесты, опросники, методики). М. - 1995. - 235 с.
22 Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. Самара. - 1987. - 243 с.
23 Лейтес Н. С. Долі вундеркіндів. Сім'я і школа. - 1990. - №12 - 27-31с.
24 Ломброзо Ч. Гениальность і помешательство. - М. - 1998. - 220 с.
25 Лукинюк В. Т. Прояви агресії в обдарованих дітей. Обдарована дитина - 2000 -.№7 - 8-12 с.
26 Матюшкин А. И. Концепция Творческой одаренности. Вопросы психологи. 1989. - №6 - 29-33 с.
27 Мухина В. С. Возрастная психология. - М. - 2000 - 345-420 с.
28 Мясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. Посіб. - К.: Вища школа. - 479с.
29 Научитель Е. Д. Богомолова Е. Ю. Творческая індивидуальность.Обдарована дитина. - 2000 №3 // 16-18 с.
30 Немов Р. С. Психология: В 3 кн. Кн..2. - М.: Гуманитарное издание "Владос". 1998. - 620
31 Одаренние дети: пер. Англ.. (Общ. Ред. Г. В. Бурменской, В. Н. Слуцького). М.: Прогрес. 1991. - З67 с.
32 Пожар В. Сучасні концепції обдарованості. Обдарована дитина. 2001, - №3 6-12 с.
33 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика (методики и тесты) -Самара 1999 670 с.
34. Рензулли Дж., Рис С. Модель обогащающего школьного обучения Основные концепции одаренности и творчества. Под ред. Д.Б. Богоявленской. - М., - 1997. - 125 с.
35. Роменець В.А. Психологія творчості. Навч. посібник. 2-ге видання, доп. -К.: Либідь. 2001. 288с.
36. Савенков А. И. Детская одаренность и школьное обучение. Народное образование. 121 - 131 с.
З7. Савчин М., Василенко Д. Вікова психологія. - Навч. посібник. -Дрогобич. - 2000. - 367 с.
38. Семенова Р. Психологічні аспекти обдарованості. Педагогічна газета. - 1997. 2-8 с.
39 Слободянюк Л. І. Особливості пам'яті дітей з підвищеними розумовими здібностями. Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №8 43-48с.
40 Степанов В. Г. Психология одаренности детей и подростков. Вопросы психологи. 2000. -№3 - 130-142 с.
41. Теплов Б. М. Способности и одаренность. Избранные труды. - Т.1
42. Тимчук В. Здібна? Обдарована? Талановита? Дошкільне виховання. -1993.-№12 - 13-1 6с.
43. Ушаков Д В Психология одаренности. От теории к практике. М. -2000. 96 с
44. Фресс П. Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М 1975.
45. Хеллер К. А., Перлет К., Сиэрвальд. Лонгитюдное исследование одаренности. Вопросы психологи. - 1991. - №2 - 120-127 с.
46. Холодная М. А Психология интелекта. Парадоксы исследования. -Москва-Томск. 1997
47. Холодная М. А. Психологические механизмы интелекіуальной одаренности. Вопросы психолгии. - 1993 - №3 - 32-39 с.
48. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности, - Санкт-Петербург. - 1997.
49. Цап Н. М. Агресивність дитини: за і проти // Практична психологія та соціальна робота - 1999. - №6 - 12-13 с.
50. Чорний Е. В. Родители и одаренные дети. Обдарована дитина. - 2000. - №1 14-20 с.
51. Чудновский В. Е., Юркевич В. С. Одаренность: дар или испытание. - М.: Знание. - 1990. 82с.
52. Шадриков В. Д. О содержании понятий "способности" и "одаренность" - Психологический журнал. - 1983. - №5 - 3-10 с.
53. Штерн В. Умственная одаренность. Санкт-Петербург. - 1997. - 124 с.
54. Щелбанов Е.И. Особенности когнитивного и мотивационно-личностного развития одаренных старшекласников. Вопросы психологии. - 1999. - №6 - 37-42 с.
55. Яковлева Е. Развите творческой одаренности детей школьного возраста Обдарована дитина. - 2002. - №2 16-18 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...