WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

Проаналізувавши причини виникнення алкоголізму, можна виділити 3 групи чинників, що сприяють виникненню хвороби:

  • індивідуально-психологічні особливості;

  • сімейний чинник;

  • соціальний чинник.

Особливе значення ряд авторів надає сім'ї, як чиннику виникнення алкогольної залежності, оскільки в саме цьому інституті дитина переймає моделі поведінки, втілюючи їх у майбутнє власне життя, соціалізується, засвоює суспільно-схвалені норми. У випадку засвоєння деструктивних форм поведінки існує велика імовірність того, що у подальшому житті людина буде втілювати їх.

2. Шляхом експериментального дослідження встановлено вплив самотності на виникнення та протікання алкогольної залежності та взаємозв'язок даних явищ. У досліджуваних експериментальної групи виявлено значний відсоток осіб з високим та середнім рівнем суб'єктивного відчуття самотності та високим рівнем відчуття соціальної фрустрованості. У представників контрольної групи не виявлено осіб з високим рівнем суб'єктивного відчуття самотності та соціальної фрустрованості. У цій групі також не виявлено алкогольно узалежнених, на противагу учасникам експериментальної групи, де у 100% досліджуваних шляхом дослідження за методикою "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча виявлено алкогольну залежність.

Встановлено вплив відчуття самотності на виникнення алкогольного узалежнення, також виявлено взаємозв'язок між вольовими властивостями особистості та виникненням алкогольної залежності на фоні самотності, що неодноразово підтверджувалося під час проведення кореляційного дослідження.

Самотність як індивідуально особистісний феномен, впливає на життєдіяльність особистості. У випадку негативної модальності подібного впливу, що поєднується з недостатньо розвинутими вольовими якостями та засвоєними деструктивними моделями поведінки дане відчуття може сприяти виникненню алкогольного узалежнення.

3. Розглядаючи самотність як чинник виникнення алкогольної залежності, під час розробки програми корекції відчуття самотності слід враховувати причину виникнення даного відчуття та як його наслідку – алкоголізму.

Завдяки корекції відчуття самотності прямо пропорційно до її пониження у особистості може понижуватися потреба у різних видах залежності, які виникли на його фоні, зокрема алкогольної.

У випадку, коли почуття самотності виникло внаслідок життєвої кризи, можна звернутися до кризового консультування чи терапії, оскільки знайшовши конструктивний спосіб подолання кризової ситуації автоматично відбувається корекція відчуття самотності. Завданнями кризової терапії є:

1. Кризова підтримка.

2. Кризове втручання.

3. Розширення адаптаційних можливостей.

Ефективність як консультування так і терапії відчуття самотності залежить від міри усвідомлення та бажання особистості. У даному випадку мова йде про механізми саморегуляції людини. Психічна саморегуляція розглядається у психології як один із рівнів регуляції активності систем різних рівнів організації і складності, що виражає специфіку психічних засобів її відображення і моделювання дійсності, які її реалізують, в тому числі рефлексії, спираються як на внутрішні, так на зовнішні впливи. Отже, у здійсненні корекції відчуття самотності як чинника подолання алкогольного узалежнення, важливу роль відіграє бажання та усвідомлення такої необхідності самим узалежненим, не лише бажання психотерапевта.

Список використаних джерел

1. Абульханова-Славская К. А., Воловикова М.И., Елисеев В.А. Проблеми

исследования индивидуального сознания //Психологический журнал.

1991. № 4.

2. Адлер А. Наука жить //Психология личности в трудах зарубежных

психологов /Сост. и общ. ред. А.А. Реана. – СПб: Питер, 2000. – 320 с. 3. Айзенк Г. Ю. Структура личности, М.: КСП+, 1999.

4. Анастази А. Психологическое тестирование: Книга 2; Пер. с англ. /

Под ред. К.М. Гуревича, В.И. Лубовского .- М.: Педагогика, 1982. – 336

с.

5. Бэрн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.

С-Пб., 1995.

6. Березин С. В, К. С. Лисецкий. Психология ранней наркомании. Москва-

Самара, 2000

7. Братусь Б.С. Аномальная личность.—М.: Мысль, 1988. — 301 с.

8. Братусь Б.С. К проблеме развития личности в зрелом возрасте

//Вестник МГУ. – Сер. 14. Психология. – 1980. – С. 3-12.

9. Братусъ Б.С. Психологический анализ изменений личности при

алкоголизме.—М.:Изд-воМГУ,1974.-96 с.

10. Братусь Б.С., Сидоров П.И. Психология и профилактика раннего

алкоголизма. М., 1984.

11. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. – М.: Мысль, 1978.

12. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической

диагностике. – К.: Наукова думка, 1989. – 199 с.

13. Василюк Ф.Е. Психология пережывания. М.МГУ.1984.

14. Василюк Ф.Е. Типология переживания различных критических ситуаций //

Психол. журнал – 1995. – Т. 16, № 6. – С. 104 – 114.

15. Глиєва Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог київ: Вид.-во "Острозька академія", вид.-во "Кондор", 2004. – 530с.

16 . Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика/ учеб.-метод. пособие.М., 2000. - 109 с.

17. Голованевская В. Особенности Я-концепции как фактор формирования аддиктивного поведения. М., 2000.

18. Гозман Л.Л. Психология емоцыональных. отношений. Изд. Московского ун-та. , 1987, 170с

19. Гребенев С.А. Психологические особенности лиц, страдающих от алкогольной зависимости. М., 1998.

20. Дальке Р. Кризис как шанс начать жить лучше. Серия : Исцеление души и тела. – Изд.-во: ИГ "Весь", 2006. – 256с.

21. Дмитерко-Карабин Х.М. Смисложиттєві орієнтації особистості: теорія, діагностика, рефлексія у психотерапевтичній групі: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – 160с.

22. Дружинин В.И. Психология семьи: современные труды по психологии. – М.: КСП, 1996. – 156 с.

23. Дружинин В.И., Дрынков А.В. Роль априорных моделей в психологическом иселедовании // Психология и общественная практика. М.: Общество психологов СССР, 1981.

24. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология – СПб: Издательство "Питер", 2000. – 320с.: ил. – (Серия "Учебник нового века").

25. Дружинин В. Н. Структура и логика психологического исследования. М.: ИП РАН, 1994.

26. Дружинин Н. К. Выборочное наблюдение и експеримент. М., 1977. -

27. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика,

1989. – 560 с.

28. Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис. М.,1996.

29. Зейгарник Б.В. Теории личности К. Левина. М., 1981.

30. Калина Н.Ф. Основы психотерапии. – М:. "Реал-бук"; К.: "Ваклер", 272 с. Серия "Актуальная психология".

31. Карабин Т.В. Десоціалізація особистості: сучасний стан проблеми //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" Прикарпатського університету, 2001. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 182-190.

32. Карабин Т.В. До питання суїциду в соціальній психології. //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" Прикарпатського університету, 2000. -Вип <і -Ч 1 38-41. -С. 39.

33. Карабин Т.В. Соціально-психологічні чинники суїцидальної поведінки людини. //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" Прикарпатського університету, 2000. - Вип. 4. - Ч. 1.-С. 170-178.-С. 173.

34. Карпенко З.С. Експериментальна психологія: Методичні рекомендації до практичного курсу. - Івано-Франківськ: Плай, 2000. - 76 с. - С. 22.

35. Кон И.С. В поисках себя. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.

36. Кулаков С.А. Діагностика и психотерапія аддиктивного поведения у подростков.—М.:Фолиум,1996.— 70 с.

37. Леонтьев А.Н. Деятельность и общение //Вопросы философии. – 1979. – №1. – С. 121 132.

38. Максименко С.Д. Общая психология. – М.: "Рефл-бук"; К.: ;"Ваклер",

2001. – 528 с.

39. Малкина-Пих И.Г. Возрастные кризисы: Справочник практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо,2005. – 896 с.

40. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. – Пер. с англ. – СПб.: Изд. гр. Евразия, 1997. – 430 с.

41. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл, 1999. 42.4 42. Маслоу А. Психология бытия. Пер. с англ. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер,

1997. – 304 с.

43. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. – М.: Просвещение, 1985. – 319 с.

44. Миюскович Б. Одиночество: междисциплинарный подход // Лабиринты одиночества (сост., Общ. ред. и предисл. Покровской Н. Е.) М., 1989.

45. Москаленко В.В., Циба В.Т. Культурно-діяльнісна концепція соціалізації особистості //Педагогіка і психологія. – 1995. – №3. – С. 136-142.


 
 

Цікаве

Загрузка...