WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю (магістерська робота) - Реферат

Переживання самотності як чинник узалежнення особистості від алкоголю

Магістерська робота

ЗМІСТ

Вступ......................................................................................4 - 7

Розділ 1. Самотність в контексті проблеми узалежнення

особистостівідалкоголю................................................8 - 51

  1. Психологічні особливості переживання самотності

особистістю......................................................................8 - 23

1.2. Психологічний зміст узалежнення особистості від алкоголю.......24 - 51

1.2.1. Специфіка залежності особистості від алкоголю.............24 - 37

1.2.2. Психологічні чинники узалежнення особистості

від алкоголю...........................................................38 - 46

  1. Самотність особистості як чинник її узалежнення

від алкоголю..................................................................47 - 51

Розділ 2. Емпіричне дослідження взаємозв'язку переживання

самотності та узалежнення від алкоголю........................52 - 82

2.1. Організація та методи емпіричного дослідження.......................52 -59

2.2. Аналіз психологічних особливостей переживання самотності особистістю.....................................................................60 - 64

2.3. Дослідження параметрів узалежнення

особистості від алкоголю...................................................65 - 66

2.4. Аналіз взаємозв'язку переживання самотності та узалежнення особистості.....................................................................67 - 82

Розділ 3. Корекція почуття самотності як чинник подолання

узалежнення особистості..........................................83 - 92

3.1. Напрямки корекції почуття самотності як засіб подолання узалежнення особистістю.....................................................................83 - 92

Висновки..............................................................................93 - 97

Список використаних джерел.................................................................................98 - 105

Додатки....................................................................................106

Вступ

Актуальність дослідження. У нинішньому суспільстві з його шаленими темпами розвитку все частіше спостерігається явище самотності особистості у широкому колі контактів та виникнення на її фоні різних видів залежностей, зокрема алкогольної. Почуваючи себе самотньо, людина намагається подолати це відчуття, шукаючи позитивних емоцій. Часто таку допомогу надає саме алкоголь.

Засвоюючи дану модель отримання позитивних вражень, людина, не усвідомлюючи того, узалежнюється від алкоголю. Таким чином, в наш час проблема взаємозв'язку самотності та як її наслідку алкоголізму є актуальною, хоча і недостатньо дослідженою. Перед психологами стоять завдання якомога ширше дослідити та вивчити механізми впливу самотності на виникнення алкогольної залежності, напрацювати методи та шляхи роботи у руслі психологічної допомоги особистостям у даному стані, напрацювати стратегію допомоги, спрямовану на створення умов конструктивного характеру; адаптації особистості до нових умов життя без "самотнього алкоголізму".

Проблему самотності вивчали О.В.Данчева, Т.Б.Джонсон, Л.Е.Орбан-Лембрик, М.Литвак, Б.Ліюскович, Д.Перлман, Л.Е.Пепло, В.І.Пузьков, І.А.Садлер, А.Семенова , М.М.Наріцин, Л.У.Хараш, В.Франкл, Е.Фромм, Ю.М.Швалб та ін..

Проблему алкоголізму розробляли Г.Ананьєва, Братусь, М.Битті, В.Голованєвська, А.В.Гоголєва, І.Даніліна, С.Даулінг, Є.В.Ємельянова, А.Ковальова, О.А.Ліщинська, К.В.Сєльченок, В.Хлистун, Е.Дж.Ханзян, О.Шорохова, Є.Черепанова.

Однак, не достатньо вивченим є вплив самотності на формування алкогольної залежності, актуальність чого зростає внаслідок збільшення кількості узалежнень на фоні самотності на різних вікових етапах.

Об'єкт дослідження – психологічні особливості формування алкогольної залежності особистості.

Предмет дослідження – самотність як чинник узалежнення особистості від алкоголю.

Мета дослідження – з'ясувати особливості взаємозв'язку переживання самотності як чинника узалежнення особистості від алкоголю.

Гіпотеза дослідження – самотність є чинником узалежнення особистості від алкоголю.

Відповідно до поставленої мети та висунутої гіпотези дослідження були визначені основні завдання:

 1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми самотності та алкоголізму, визначити специфіку виникнення алкогольної залежності та її етапи.

 2. Експериментально дослідити вплив самотності на формування алкогольної залежності, виявити взаємозв'язок між цими явищами.

 3. Розробити концепцію психологічного супроводу самотніх узалежнених.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали науково-теоретичні та психотерапевтичні інтерпретації проблеми алкоголізму Г.Ананьєвої, О.А.Ліщинської, К.В.Сєльченок С.Даулінг, та самотності О.В.Данчевої Л.Е.Орбан-Лембрик, В.П.Москальця, Ю.М.Швалб, В.Франкла, Е.Фромма, А.Маслоу, М.Литвак, І.Ялома та ін..

Для розв'язання поставлених завдань та перевірки висунутих гіпотез було використано комплекс експериментальних розробок досліджуваної проблеми, представлених у науковій літературі:

 • теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення теоретичних та експериментальних розробок досліджуваної проблеми, представлених у науковій літературі;

 • психодіагностичні: "Опитувальник для виявлення ранніх проявів алкоголізму" К.К. Яхіна та В.Д. Мендєлєвіча, "Методика діагностики рівня суб'єктивного відчуття самотності" Д. Рассела та М. Фергюсона, "Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості" Л.І. Вассермана, модифікована В.В. Бойко;

 • статистичні знаходження середніх величин, процентних співвідношень, кореляційний аналіз.

Теоретичне значення роботи полягає у визначенні системи значущих детермінант відчуття самотності, що впливають на функціонування особистості та є чинниками її узалежнення від алкоголю; аналізі взаємозв'язку відчуття самотності та алкогольного узалежнення та способи впливу феномену самотності на процес узалежнення.

Практичне значення дослідження. Глибоке розуміння особливостей взаємозв'язку відчуття самотності та процесу виникнення алкогольної залежності дасть змогу використовувати ці знання у роботі з узалежненими, психологічному супроводі таких осіб, наданні їм кваліфікованої допомоги. Знання чинників виникнення самотності, як особистісного феномену, та методів її корекції дозволить використовувати їх у роботі з даним відчуттям.

Вірогідність та надійність отриманих результатів забезпечується методологічною обґрунтованістю вихідних положень дослідження; комплексним використанням апробованих методів, методик та процедур, адекватних меті дослідження, його об'єкту та предмету; застосуванням математичних методів обробки емпіричних даних.

Апробація результатів дослідження. Головні тези і висновки дослідження обговорювались на щорічній звітній науковій студентській конференції Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2008).

Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує.....найменувань, 4 додатків. Основний зміст роботи викладений на 105 сторінках комп'ютерного тексту, в якому міститься .... таблиць та ....рисунків.

Розділ 1. Самотність в контексті проблеми узалежнення особистості від алкоголю.

  1. Психологічні особливості переживання самотності

особистістю.

" Cамотність зовсім не рідкість,

не якийсь надзвичайний випадок,

навпаки, вона завжди була

і залишається головним та неминучим

випробуванням в житті людини"

(Т.Вульф).

Сьогодення зі своїми шаленими темпами розвитку породжує тривогу та невротизує суспільство. Перед людьми виникає безліч завдань, які диктуються соціумом. Досягаючи поставленої мети, слідкуючи за змінами в суспільстві вони часто не помічають особистісних змін. Зазвичай знаходячись у ситуації міжособистісної взаємодії людина почуває себе самотньою. Інколи самотність виникає внаслідок об'єктивних причин, адже турбуючись про задоволення власних потреб суспільство часто не помічає тих, хто потребує підтримки.

Самотність – це обов'язкова умова людського особистісного існування чи перепона на шляху досягнення смислу свого буття?

Над питанням самотності роздумують не тільки звичайні люди, а й мислителі, філософи та психологи на різних вікових етапах. Навіть не дивлячись на відносно невеликий час існування психології, майже в кожному її напрямку можна знайти пов'язані з самотністю концепції, теорії, дослідження. Розглянемо деякі з них.


 
 

Цікаве

Загрузка...