WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Словник психолого-педагогічних понять і термінів - Реферат

Словник психолого-педагогічних понять і термінів - Реферат

2) вищий рівень розвитку і функціонування соціальної групи. Значущими функціями колективу є: а) утворення матеріальних і духовних цінностей відповідно до суспільного поділу трудової діяльності; б) соціалізація членів трудового колективу;

3) вища стадія розвитку організаційної спільності людей, яка спрямована на досягнення соціально-значимих цілей і об'єднує своїх членів як самим процесом спільної діяльності, так і її організацією та системою стимулювання. Вирізняють К. трудові, навчальні, дитячі, військові, спортивні, колективи громадських організацій;

4) група людей, включених у спільну діяльність і об'єднаних єдиними цілями, підпорядкованими інте-ресам суспільства.

Колізія - зіткнення протилежних сил поглядів, прагнень чи інтересів. К. є різновидністю психічного конфлікту.

Контроль - 1) перевірка виконання чого-небудь, облік, спостереження за чим-небудь, ким-небудь.

Розрізняють К. поточний, коли перевіряється й оцінюється певний стан роботи, і К. завершуючий, заключний, коли діяльність оцінюють за кінцевими результатами;

2) процес порівняння (співставлення) фактично досягнутих результатів із запланованими;

3) система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, визначення результатів.

Контроль роботи школи - вид управлінської діяльності, покликаний виконувати роль (функцію) зворотного зв'язку між системами управління школою та елементами школи як об'єкта управління.

Контроль соціальний - форми і способи впливу, що використовуються соціальними групами для регулювання поведінки їх членів. К. с. використовується, в першу чергу, до тих індивідів, чия поведінка відхиляється від групових форм в позитивну чи негативну сторону.

Конфлікт - 1) процес різкого загострення суперечностей і боротьби двох чи більше сторін - учасників у вирішенні проблеми, що має особистісну значимість для кожного з його учасників;

2) зіткнення протилежних, несумісних тенденцій у свідомості однієї людини у міжособистісних відносинах індивіда чи груп людей, пов'язане з гострими негативними емоційними переживаннями;

3) крайнє загострення суперечностей; зіткнення осіб, їхніх інтересів, потреб, оцінок рівня прагнень, домагань тощо при способах їх вирішення на фоні емоційних станів.

Конфліктна ситуація - складна ситуація, що складається з об'єкта та учасників конфлікту різної спрямованості, і в якої один або декілька опонентів, наближаючись до своєї мети, віддаляють інших від своїх цілей, ускладнюють або роблять просто неможливим їх досягнення.

Конформізм - 1) соціально-психологічна позиція особистості, що виявляється у свідомому прийнятті індивідом поглядів, цінностей та норм поведінки певної соціальної групи під тиском зовнішніх умов та обставин всупереч власним переконанням;

2) поведінка людини, яка характеризується зовнішньою відповідністю цілям колективу при внутрішньому розходженні з ними;

3) пристосовництво, пасивне прийняття існуючого порядку, домінуючих думок тощо; відсутність власних позицій, безпринципове і некритичне наслідування будь-якому взірцю, що володіє найбільшою силою тиску, безумовне схилення перед авторитетами.

Концентрація уваги - 1) полягає в більшому чи меншому заглибленні у діяльність, що виконується людиною в даний момент;

2) інтенсивність зосередження на визначеному об'єкті і відволікання від всього другорядного. Здатність до К. у. безпосередньо пов'язана із станом нервової системи.

Концепція - 1) загальний погляд на якесь явище, певний спосіб його розуміння, ідея, задум якоїсь справи, формування принципів її здійснення;

2) система поглядів на ті чи інші явища, процеси; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, подій; основна ідея будь-якої теорії.

Корекційно-розвиваюча робота зі школярами - система різноманітних професійних видів діяльності шкільного психолога, спрямована на вирішення психолого-педагогічних проблем навчання, поведінки і психологічного стану, які притаманні конкретним учням, і створення спеціальних умов для повноцінного розвитку та ефективного навчання дітей, які не мають яскраво виражених психологічних проблем та особливостей.

Корекція - здійснення психологічних і медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень; подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи.

Креативні здібності - особистісні якості, що дозволяють людині по-новому поглянути на відомі предмети, явища, побачити в них нові закономірності, зв'язки, відтворити нове бачення, придумати дещо нове, раніше невідоме.

Критерії оцінки передового педагогічного досвіду - актуальність, оригінальність, новизна; висока ефективність; стабільність, збалансованість і комплексність результатів; раціональність витрат часу, зусиль, засобів; можливість відтворення даного досвіду іншими вчителями.

Критерій - 1) мірило оцінювання визнаних параметрів, які описуються певними показниками;

2) мірило для визначення, оцінки предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Критичність мислення - прагнення все аналізувати, піддавати оцінці, не приймати все на віру; уміння правильно оцінювати свої дії, здібності, виявляти і визначати свої помилки.

Культура - 1) специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, виражений у продуктах матеріальної та духовної праці, в системі норм і закладів, духовних цінностях, сукупностях ставлень людей до природи, оточення і до самих себе;

2) творча діяльність людини в усіх сферах буття і свідомості, яка базується на засвоєнні культурної спадщини, спрямовується на перетворення багатства людської історії у внутрішнє надбання особи, на всебічний розвиток духовних сил людини;

3) міра і спосіб реалізації сутнісних сил людини як соціального суб'єкта в її діяльності, а також створених у результаті цієї діяльності продуктах матеріального і духовного виробництва.

Культура виробництва - 1) сукупність нормативних вимог до техніко-економічного, організаційного та естетичного рівня виробництва. Досягнення сучасної К. в. передбачає впровадження прогресивної техніки і технології, наукової організації праці, систематичне покращення умов праці, забезпечення персоналу належними побутовими умовами, підвищення професійної майстерності працівників та ін.;

2) система якостей, що зумовлюють характер поведінки людини в процесі виробничо-трудової діяльності, спрямованої на створення матеріальних цінностей.

Культура міжетнічних відносин - реалізація взаємозалежних інтересів етносів, народностей у процесі економічного, політичного, соціального і духовного життя на принципах свободи, рівноправності, взаємодопомоги, миру, толерантності.

Культура управління - 1) теорія ефективного застосування управлінської системи, структури (наприклад, як організувати систему управління освітою, щоб за її допомогою впливати на розвиток освіти в потрібному напрямі);

2) теорія раціональної організації роботи апарату управління, застосування найбільш ефективних засобів, форм і методів праці, розкриття ролі культурного елемента в цьому процесі;

3) теорія управління як важливої соціальної функції і свідомого і власного впливу як на окремих людей, так і на всю спільноту для досягнення конкретної мети;

4) сукупність теоретичних і практичних положень, принципів і норм, що мають загальний характер і відносяться тією чи іншою мірою до різних аспектів людської діяльності;

5) система знань про управлінську практику як культурний феномен, сукупність науки і мистецтва управління, рекомендацій, узагальнень об'єкта управління, які мають науково-практичну цінність і органічно, системно пов'язані між собою;

6) важлива сфера впливу на свідомість, вчинки підлеглих, їхні помисли і бажання і, водночас, - один із вирішальних факторів успіху в управлінні організацією.

Курс дій - загальні положення і поняття, якими керуються, коли приймають рішення, чи які обмежують альтернативи під час прийняття рішень.

Куточок живої природи є невід'ємною складовою частиною кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. К. ж. п. створюється для проведення навчальних і практичних занять, передбачених програмами.


 
 

Цікаве

Загрузка...