WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Словник психолого-педагогічних понять і термінів - Реферат

Словник психолого-педагогічних понять і термінів - Реферат

Словник психолого-педагогічних понять і термінів

Пропонуємо освітянам словник психолого-педагогічних понять і термінів

Галицько-руська матиця - культурно-освітнє товариство у Східній Галичині. Мало нести народові освіту і боротися за створення шкіл з навчанням українською мовою. Була заснована у Львові в 1848 р. Існувала до Першої світової війни. Г.-р. м. видавала українською й російською мовами книги морально-релігійного та загальноосвітнього змісту, популярні праці з ремесла, господарства й педагогіки, друкувала шкільні підручники та наукові збірки.

Гальмування в психології - активний нервовий процес, що пригнічує збудження або запобігає йому. Має охоронне значення (особливо для нервових клітин кори великого мозку), захищає нервову систему від перезбудження. Г. є необхідною умовою розвитку аналізу і синтезу в пізнанні явищ навколишньої дійсності, правильного орієнтування в них, вироблення нових дій уміння поводити себе відповідно до вимог групи, суспільства.

Гармонійний розвиток особистості - цілісність особистості, яка характеризується рівновагою, рівномірним розвитком її інтелектуальної, емоційної, вольової та фізичної сфер.

Гедонізм (від. гр. - насолода) - філософсько-етичне вчення, за яким найвищим благом, до якого прагне людина у своїй діяльності та яке визначає її орієнтацію, є насолода (духовна чи чуттєво-матеріальна). Як нормативний принцип Г. протистоїть аскетизму.

Генеральна сукупність - сукупність об'єктів, на яку поширюються висновки, отримані в результаті дослідження.

Геніальність - вищий рівень розвитку здібностей: як загальних (інтелектуальних), так і спеціальних. Про наявність Г. можна судити лише у випадку досягнення особистістю таких результатів творчої діяльності, які складають епоху в житті суспільства. у розвитку культури.

Генотип (від гр. рід, походження та відбиток, зразок) - сукупність спадкових структур організм (насамперед, генів). У Г. індивіда кореняться причини спадкових захворювань психіки, а для здорових людей - витоки темпераменту, індивідуальних рис обдарованості тощо. Знання Г. має істотне значення для ефективності організації навчання й виховання людини.

Гештальтпсихологія - напрям психології, що виник у Німеччині в першій третині ХХ ст. і запропонував програму вивчення психіки з точки зору цілісних структур (гештальтів), первинних стосовно до своїх компонентів. Головні представники - німецькі психологи М. Вертхаймер, В. Келер, К. Коффка.

Гімназія - 1) середній навчально-виховний заклад, який починає працювати з учнями після закінчення школи І ступеня та діяльність якого спрямована на забезпечення науково-теоретичної, класичної гуманітарної (з певним профілем або без нього), загальнокультурної підготовки учнів. "Інструкція про організацію та діяльність гімназії" (1996 р.) визначає структуру, зміст і основні форми навчально-виховного процесу, його кадрове забезпечення, а також правовий статус, фінансову й матеріально-технічну базу;

2) загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням дисциплін, що забезпечує варіативність освіти в залежності від його конкретного профілю, а також засвоєння загальноосвітніх дисциплін і курсів основ наук з профілю (гуманітарного, природничо-наукового, естетичного та ін.), вибраного учнями;

3) середній загальноосвітній навчально-виховний заклад ІІ-ІІІ ступеня, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих здібних дітей.

Гімнасій - державний навчально-виховний заклад у стародавній Греції, а також на елліністичному Сході. В Афінах найбільшого розвиту вони досягли в V-VI ст. до н. е. До Г. вступали після палестри (гімнастична школа, у якій навчалися хлопчики з 12 до 16 років), юнаки 16-18 років із знатних і заможних родин. У Г. вони займалися гімнастикою, вивчали політику, філософію, літературу. Найвідоміші Г. - Академія платонівська та Лікей, заснований Аристотелем.

Гіперкінез (від гр. префіксу, що означає надмірність і рух) - надмірні рухи, що виникають при деяких ураженнях центральної нервової системи. Нерідко спостерігаються при спадкових хворобах, енцифаліті, травмах тощо, зумовлені збудженням певних ділянок кори великого мозку або підкіркових утворів.

Гіпертимна акцентуація - акцентуація особистості, для якої характерні постійно піднесений настрій, підвищена психічна активність з прагненням діяльності та тенденцією розкидатися, не доводячи справу до кінця. Свої здібності й можливості, як правило, переоцінюють. Людям, яким притаманна Г. а., підійде професія, пов'язана з організацією різноманітних заходів, де треба проявити активність, уміння швидко орієнтуватися, де можна задовольнити прагнення до лідерства нових вражень. Це може бути робота менеджера, підприємницька діяльність тощо. Для них головне - різноманітна діяльність, зіткнення з новими завданнями.

Гіпотеза - 1) наукове передбачення результатів дослідження;

2) наукове передбачення, що висувається для пояснення будь-якого явища;

3) наукове передбачення, що висувається для пояснення досліджуваного явища, його суті, структури, зв'язків, рушійних сил і таке інше;

4) у перекладі з грецької "припущення", істинність якого треба довести. Будь-яка Г. тією чи іншою мірою обґрунтована за допомогою звертання до однієї чи кількох теорій. Г. перевіряється різними способами, зокрема й шляхом звертання до фактів, отриманих у ході дослідження;

5) припущення, що вимагає наукового доказу. Для того щоб Г. перетворилась в істину, вона повинна бути підтверджена дослідженнями, достовірними фактами, перевірена практичним досвідом.

Глибина знань характеризується кількістю усвідомлених учнями істотних зв'язків і відношень у знаннях.

Глибина мислення - уміння проникати в суть явищ, предметів, з'ясовувати їх виконання, передбачати їх подальший розвиток.

Глобальне навчання - сучасна концепція, основними моментами якої є пріоритети загальнолюдських цінностей, необхідність виховання комунікативних навичок і умінь, формування планетарного мислення, сприймання розмаїття культур, розуміння та відчуття особистості як невід'ємної частини єдиного й взаємозалежного світу. Одним із авторів цієї концепції є американський вчений Р. Хенві.

Гностичні емоції - емоції, що виникають на основі потреби в пізнавальній гармонії; прагнення щось зрозуміти, проникнути в сутність явища; почуття, здивування і нерозуміння, якості та невиразності думки, нестримне прагнення подолати протиріччя у власних міркуваннях, привести все в систему; почуття близькості рішення, радість відкриття істини.

Гностичні здібності - особистісні якості, що забезпечують людині, з одного боку, швидке та точне розпізнання предметів, явищ, а з іншого, - успішне оперування відображеними образами дійсності, знаками, поняттями, ідеями тощо.

Гнучкий розклад -організація навчання, за якої допускається варіювання кількісного складу, частоти та тривалості занять, уроків.

Гнучкість розуму - пластичність, здатність змінити плани, способи вирішення задач у відповідності з об'єктивними обставинами, які змінюються.

Говард-план - організація навчання за вільним розкладом і при самостійному виборі учнями навчальних предметів. Виник у 1920 р. з ініціативи керівника Говардської жіночої середньої школи (Лондон Гарріс).

Основна ідея Г.-п. - підвищення індивідуальної відповідальності учнів з свій розумовий розвиток. Виховна робота з учнями, де крім уроків, здійснювалася в спеціально створюваних "будинках". Великого поширення Г.-п. не дістав.

Головна дидактична мета уроку характеризує його кінцевий результат, тобто що та на якому рівні повинно змінитися у сфері знань і умінь учнів, а також у вдосконаленні, розвиту та закріпленні в них певних навичок як підсумку даного уроку в цілому.

Готовність - стан особистості, який дозволяє їй успішно увійти в професійне середовище, швидко розвиватися в професійному відношенні.

Готовність до трудової діяльності - 1) інтегральне особистісне утворення, що включає стійке прагнення до праці в цій галузі, наявність адекватних знань, умінь, навичок, а також комплекс індивідуально-типологічних, соціально-психологічних особливостей, що обумовлюють високу ефективність її професійного функціонування саме в цій галузі;

2) цілеспрямоване вираження особистості, що включає її переконання, погляди, відношення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання. навички, уміння, установки тощо.

Готовність психологічна - суттєва передумова цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості та ефективності. Г. п. допомагає людині успішно виконувати свої обов'язки, правильно використовувати знання, досвід, особистісні якості, зберігати самоконтроль і перебудувати свій спосіб дій із появою непередбачених перешкод.

Гра - один із видів діяльності людини; один зі способів фізичного, розумового та морального виховання дітей. Гра рольова (сюжетно-рольова) - метод формування свідомості та досвіду дитини шляхом моделювання (відтворення) певних суспільних відносин. Зміст Г. рольової реалізується дитиною у взятій на себе ролі згідно з певними правилами поведінки, що регулюють її виконання. Усяка Г. рольова - це школа довільної поведінки діяльності, властивої поведінці та діяльності дорослих.


 
 

Цікаве

Загрузка...