WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Організація психологічного супроводу - Реферат

Організація психологічного супроводу - Реферат

Особистісно зорієнтованого навчання.

Сенситивності - урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності.

Індивідуального підходу - урахування індивідуальних темпів і напрямків розвитку особистості дитини та педагога.

Діяльнісного підходу - вивчення особистості учнів і вчителів у процесі діяльності, приймаючи за головний показник динаміку розвитку певних якостей особистості.

Системності - розгляд явищ у системі психолого-педагогічного процесу та сукупності взаємодій суб'єктів педагогічного процесу.

У школі запроваджено такі форми та напрямки діяльності з ППС:

Розробка комплексної програми психологічного розвитку й освіти дитини, починаючи з 1-го класу.

Діагностика (визначення індивідуальних особливостей дитини за спеціальними психодіагностичними методиками).

Розвивальна робота (проведення занять з учнями з розвитку пам'яті, уваги, мислення тощо згідно з програмами розвивальних курсів; тематичні соціально-психологічні тренінги: групові заняття, спрямовані на вирішення конкретних завдань, наприклад, орієнтація учнів на здоровий спосіб життя, розвиток комунікативних навичок, лідерських умінь тощо).

Профілактична робота (індивідуальні консультації - особистісно спрямоване спілкування психолога з дитиною або дорослим (учителі, батьки) для з'ясування питань і здійснення допомоги відповідно до потреб людини, яка звернулась до психолога; робота з обдарованими дітьми - інтенсифікація пізнавальної діяльності та розвиток креативності в обдарованих дітей, які прагнуть самовдосконалення та самореалізації; психологічна підготовка дітей до участі в олімпіадах, конкурсах, заходах Малої академії наук тощо; профконсультації та профорієнтація з учнями старших класів щодо самореалізації у професії та пошуку сенсу життя, професійне самовизначення).

Комплексне застосування цих напрямів ППС дозволяє дослідити стартові можливості та динаміку розвитку дитини в освітньому процесі, надати підтримку й допомогу учням у рішенні завдань розвитку, навчання, виховання, соціалізації. Це передбачає професіоналізм адміністрації, педагогічних працівників, психолога, соціального педагога, їх здатність до системного аналізу проблемних ситуацій, програмування та планування діяльності, спрямованої на їх вирішення, об'єднання з цією метою всіх учасників освітнього процесу (учня, батьків, педагогів, адміністрації тощо).

Суб'єктами діяльності є учні 1-11-х класів, педагогічний колектив школи, батьки.

Змістом діяльності є розробка комплексної програми вирішення поставлених завдань, її апробація, використання діагностичних методів та аналіз отриманих результатів, моделювання портрета випускника школи.

Для вирішення основної мети та завдань ППС нами розроблені модель основних напрямів діяльності та комплексна програма психолого-педагогічного супроводу учнів різних вікових категорій.

Оцінка ефективності програми ППС

Ефективність співвідноситься з поставленою метою та завданнями.

Методи оцінки ефективності: опитування, індивідуальні та групові інтерв'ю, спостереження за ходом проведених занять, застосування технічних засобів (фото, відео тощо) для візуального спостереження й аналізу змін, що відбуваються з учасниками програм, діагностика, особистісна саморегуляція, стресостійкість, самовизначення, потреба в самопізнанні.

Самореалізація батьків - у самореалізації дітей. Характеристика батьківського ставлення й орієнтація на прийняття дитини, вирішення її проблем. Позитивне ставлення до школи. "Батьківська готовність до школи". Послідовність у вихованні дітей.

Отже, ППС - це професійна діяльність дорослих, які взаємодіють з учнями у шкільному середовищі. У процесі такої взаємодії в центрі уваги педагога найважливіші фактори, які характеризують розвиток особистості на всіх етапах вікового розвитку:

Пізнавальна сфера, головним показником розвитку якої є самостійність у навчальній діяльності, рівень розвитку пам'яті, уваги, уяви та мислення.

Сформованість навчальних дій. Передусім це вміння виділяти навчальне завдання, навички аналізу, самоконтроль.

Розвиток мови, що включає вміння формулювати поняття, оперувати аргументами, достатній словарний запас.

Темп діяльності, енергія. Урахування цього є вкрай важливим з точки зору індивідуалізації процесу навчання.

Поведінкова саморегуляція, що є основою культури поведінки та спілкування.

Емоційне ставлення до школи, що забезпечує позитивну мотивацію навчання, сприятливий мікроклімат і психологічний комфорт.

Ставлення до себе, що є основою "Я-концепції" особистості, зокрема її оцінного компонента.

Саме з урахуванням цих, найбільш значущих факторів розвитку особистості складені підпрограми та спланована діагностична робота.

Значення програм ППС

Дає змогу формувати позитивні взаємини між школярами, учителями та батьками. Діти набувають досвіду відносин, отримують можливість свідомо обрати стиль спілкування, коригувати його.

Розкриває здібності дітей і батьків до взаєморозуміння, підтримки, взаємодопомоги.

Формує культуру психологічного життя дитини з 1-го по 11-й клас.

Допомагає професійному самовизначенню старшокласників.

Позитивно впливає на розвиток комфортних відносин між адміністрацією, педагогами та батьківським комітетом.

Дає змогу через її зміст здійснювати спостереження, дослідження розвитку пізнання, почуттів, емоцій і переживань дітей, що виявляються в міжособистісному спілкуванні, у навчальній діяльності.

Комплексна програма ППС дітей різних вікових категорій складається з двох блоків:

І БЛОК - ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА

Підпрограми:

Визначення психологічної готовності дітей до навчання.

Комплексного підходу до розв'язання проблем перехідного періоду в житті дитини (1-4-й класи).

Вивчення рівня готовності учнів 4-х класів до переходу у школу ІІ ступеня.

Психологічного обстеження та профілактики учнів у період адаптації при переході з школи І ступеня до школи ІІ ступеня.

Професійного самовизначення старшокласників.

ІІ БЛОК - ПРОГРАМИ КУРСІВ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Курс "Пізнай себе" для учнів 1-4-х класів.

Курс "Як вирішувати свої проблеми" для учнів 5-х класів.

Програма для учнів 6-7-х класів "Світ почуттів і волі людини".

Програма "Коло спілкування" для учнів 8-9-х класів.

Програма для 9-х класів "Людина і світ професій".

Програма "Психологія особистості" для учнів 10-х класів.

Програма "Психологія міжособистісних стосунків" для учнів 11-х класів.

БЛОК І. ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА

Психодіагностика - це сукупність способів і засобів виявлення індивідуально-психологічних характеристик особистості для подальшого корекційного впливу на її розвиток.

Мета психолого-діагностичного обстеження:

Одержання об'єктивних знань про особистість, зменшення суб'єктивності сприймання вчителя учнями, отримання психодіагностичної інформації про учнів.

Створення оптимальних умов для впровадження диференційованого навчання, що допомагає реалізувати особистісно зорієнтований підхід до організації педагогічного процесу.

Створення науково обґрунтованих умов для безперервного розвитку особистості як учня, так і вчителя.

Наведені в даній програмі методи та діагностичні методики допомагають у вирішенні важливих загальнопедагогічних завдань:

визначення розумового, емоційного, морального та духовного розвитку особистості учнів і вчителів;

виявлення учнів з високим інтелектуальним розвитком, обдарованих дітей;

стимулювання розумової активності учнів, активізація в них процесів самопізнання та самовдосконалення;

залучення вчителів до психодіагностичного процесу в ролі активних суб'єктів його створення;

зацікавлення батьків результатами діагностичних досліджень;

визначення інтелектуального та соціального потенціалу учнівських і вчительського колективів;

забезпечення будівництва практичних моделей за класами та внутрішньокласної диференціації;

характеристика динаміки вікового розвитку рівнів розумового, емоційного, морального, духовного стану учнів.

Ми вважаємо, що психолого-педагогічні дослідження, які ми проводимо, комплексні, системні, систематичні, прогностичні здійснюються з урахуванням двох складових елементів: збір фактів, їх аналіз і підбір адекватних прийомів психолого-педагогічного впливу.

Психодіагностична робота складається із трьох напрямів:

психодіагностика індивідуальних особливостей учнів;

розвивальна діагностика;


 
 

Цікаве

Загрузка...