WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Навчання як головний шлях до освіти - Реферат

Навчання як головний шлях до освіти - Реферат

Методи навчання — це система послідовних дій суб'єктів навчання над свідомо визначеним предметом діяльності із застосуванням відповідних засобів, внаслідок чого отримується очікуваний результат навчання.

У педагогічній науці існує декілька класифікацій методів навчання в залежності від того, які підходи і принципи лягли в основу їх розробки.

 1. Класифікація методів навчання за джерелами надбання знань:

  1. словесні;

  2. наочні;

  3. практичні.

 2. Класифікація методів навчання за характером навчально-пізнавальної діяльності учнів по засвоєнню матеріалу:

  1. пояснювально-ілюстровані;

  2. репродуктивні;

  3. проблемні;

  4. частково-пошукові або евристичні;

  5. дослідницькі.

 3. Класифікація методів навчання за способами організації упорядкованої навчальної діяльності суб'єктів:

  1. методи засвоєння знань;

  2. методи викладання;

  3. методи формування умінь, навичок та застосування їх на практиці;

  4. методи контролю і оцінки знань, умінь, навичок.

 4. Класифікація методів навчання за навчальними цілями (рівень абстракції навчальних цілей визначає рівень абстракції методів навчання) (за В. А. Козаковим):

 • основні види методів навчання;

 • типи;

 • способи-методи;

  1. інформаційно-презентативні:

 • усні;

 • письмові;

 • наочно-усні;

  1. алгоритмічно-дійові:

 • діалогічні;

 • предметно-групові;

 • групові;

  1. самостійно-пошукові:

 • індивідуальна робота;

 • самостійна робота.

Усі методи навчання повинні використовуватись в оптимальному співвідношенні, враховуючи характер матеріалу, фактори ефективності їх застосування та особливості освітніх груп навчання.

До основних форм організації занять належить урок — це така організаційна форма навчання в школі, за якої вчитель у рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за твердим розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання. Урок — основний елемент класно-урочної системи. Структуру уроку визначають мета, зміст, дидактичні задачі, вік учнів, методи і засоби навчання.

Відповідно до дидактичних функцій можна визначити такі типи уроків:

 • уроки, які служать ознайомленню учнів із новим матеріалом;

 • уроки для повторення засвоєного матеріалу;

 • уроки для контролю й оцінки результатів навчання;

 • комбіновані уроки;

 • нестандартні уроки — це імпровізовані заняття, що мають нетрадиційну форму: урок — "аукціон ідей", урок — прес-конференція, урок — консультація, бінарний урок (2 викладачі), урок — КВК, урок — конкурс тощо.

Існують також допоміжні форми організації занять:

 • факультативи;

 • гуртки за інтересами;

 • екскурсії;

 • домашня самостійна робота.

Одним із головних елементів у структурі процесу навчання є зміст освіти. Визначень "змісту освіти" існує багато, але вони мають одну суть: це окреслене коло систематизованих знань, умінь, навичок, які є основою для всебічного розвитку учнів, формування у них гуманістичного світогляду і пізнавальних інтересів.

Зміст освіти визначається такими документами:

 • навчальними планами;

 • навчальними програмами;

 • підручниками і навчальними посібниками.

Складовою частиною навчального процесу є контроль, який сприяє:

 • виявленню успішності навчання кожного учня;

 • розкриттю причин слабкого засвоєння учнями окремих частин матеріалу;

 • ліквідації недоліків навчального процесу в роботі як учнів, так і вчителів.

Компоненти контролю:

 1. перевірка знань, умінь, навичок;

 2. оцінка — вимірювання знань, умінь, навичок;

 3. облік результатів вимірювання у вигляді оцінок, балів, рейтингу.

Функції контролю:

 • контролююча;

 • навчальна;

 • виховна;

 • розвиваюча.

Види контролю:

 • попередній;

 • поточний;

 • періодичний;

 • підсумковий.

До методів контролю можна віднести:

 1. спостереження за навчанням учнів;

 2. усне опитування;

 3. письмовий контроль;

 4. комбіноване опитування;

 5. письмовий контроль;

 6. програмований контроль;

 7. самоконтроль;

 8. іспити.

Педагогічні вимоги до контролю:

 1. об'єктивність перевірки та оцінки;

 2. індивідуальний характер контролю;

 3. систематичність, регулярність контролю;

 4. гласність контролю;

 5. всебічність перевірки;

 6. диференційованість перевірки;

 7. різноманітність форм;

 8. етичне ставлення до тих, кого перевіряють.

Навчання за своєю сутністю є спільною діяльністю вчителів та учнів, тому необхідне управління навчанням.

Управління навчанням — це координація роботи учасників спільної діяльності, — процес планування, організації, мотивації та контролю, що забезпечує досягнення навчальних цілей.

Процес управління виконує функції: первинні (планування, організація, мотивація та контроль) та зв'язуючі (комунікативні, прийняття рішення, керівництво). Управління здійснює людина, яка виконує роль керівника. Управління навчанням має дві сторони: управління з боку вчителя і самоуправління самого учня.

Література

 1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — С. 221—226, 235—242.

 2. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учеб. пособие. — К.: Высш. шк., 1990. — С. 129—136.

 3. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підруч.: У 2 ч. — Ч. 1. Психологія суб'єкта діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 16—18.

 4. Лозниця В. С. Педагогіка і психологія: Основні положення Навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К., 2001. — С. 209—234.

 5. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посіб.: — К.: Вища шк., 1993. — С. 179—253.

 6. Подласый И. П. Педагогика: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. — М.: Просвещение; Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. — С. 199—390.

 7. Кунисевич Ч. Основы общей дидактики / Пер. с пол. О. В. Долженко. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 76—281.


 
 

Цікаве

Загрузка...