WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Рівень вузу. Для цього рівня прикладом розробки навчальних програм може бути будь-яка програма, якою студенти КНЕУ користуються в процесі економічної підготовки.

Слід зазначити, що в зарубіжних коледжах і вузах кожен студент чітко знає, який предмет, в який час (наприклад, з 8. 00 ранку) він вивчає, коли він може зустрітися з викладачем, коли він отримає спеціальну літературу (наприклад, 9. 00 — 9 50 ранку) і т. п.

Так само у методичному забезпеченні курсу для студентів визначені.

— мета курсу,

— література і проблемні завдання,

— система обліку відвідування,

— порядок відповіді на запитання студентів,

— додаткова література,

— порядок іспитів,

— градація екзаменаційних балів,

— таблиця оцінки знань студента,

— практичні заняття (екскурсії) з предмета.

До навчально-методичного комплексу економічної" дисципліни входять:

— робочі програми курсів;

— підручники або навчальні посібники, — практикуми та тренінги з самостійної роботи;

— тести для навчання та контролю засвоєння предмета;

— наочний та роздатковий матеріал,

— ситуаційні та навчальні ігри і т. ін.

Рівень навчання дорослих (післявузівська підготовка). Ефективні програми навчання підприємництву використовують методи дослідження ринку, сучасні освітні теорії та способи оцінювання. Подані нижче пункти можуть бути орієнтиром для розробки програм для різних культурних середовищ.

Практика свідчить: добре засвоюються ті програми навчання, які мають гнучку внутрішню структуру і відповідний зміст Корисно також робити програми більш вибірковими.

Цікавою формою активізації методики викладання еконо мічних дисциплін є залучення тих, хто навчається, до планування навчальної програми курсу. Це створює справжню творчу атмосферу. Співучасть учнів у виборі проблем і форм навчання (рольових ігор, ситуацій тощо), робить його більш свідомим і цікавим.

При цьому чим більше ступенів свободи в учня, тим більш усвідомленим є запам'ятовування та розуміння, точніше, розуміння та залам 'ятовування.

Іншою формою активізації методики навчання є модульний або блочно-модульний принцип побудови навчальних програм і навчального процесу в цілому. Модуль — це відносно самостійна частина навчального курсу, що містить одне або кілька близьких за змістом і фундаментальних за значенням понять (законів, принципів). Зміст модуля викладач у стислій формі пояснює на оглядово-установчій лекції на початку вивчення кожного з них. Основна увага приділяється провідним ідеям змісту, ставляться дискусійні питання, формулюються завдання для самостійної роботи, проводяться тьюторські заняття. На кожному тьюторському занятті загальній дискусії передує письмова контрольна робота з теми, розв'язування проблемних задач, аналіз ігрових ситуацій.

Отже, вдосконалення методики навчання економічним дисциплінам передбачає:

— перегляд навчальних програм з метою детального відпрацюваннявання їхнього змісту та обсягу;

— облік дидактичних і методичних особливостей різних економічних дисциплін і різного рівня їх засвоєння;

— розробку часткових методик викладання економічних дисциплін на основі активізації процесу навчання.

133. Сутність методики розробки моделі засвоєння бази знань з екон дисциплін.

База знаний- максимально возможный в пределах времени учебного плана объем теоретических и практических знаний, которые представляют постижение определенной отрасли науки и есть необходиміми и достаточніми для досягнення цели соответствующего квалификационного уровня образования.

Составляющие модели усвоения БЗ:

1.Язык науки: термины, факты, понятия, учения, умозаключения, символы.

2.Теоретические знания: тенденции, отношения, зависимости, последовательности, свойства, критерии, классификации, модели, гипотезы, теории, законы.

3.Практические знания: принципы, правила, нормы, алгоритмы, методы, средства, процессы деятельности.

Важнім понятием есть понятие Структурная декомпозиция- раскладка каждой темы на элементы, которые в совокупности формируют базу знаний, то есть ее содержание.

Структурная декомпозиция делается для того, чтобы: 1) взять на учет все наиболее важные элементы базы знаний, которые необходимо усвоить, 2) структурировать элементы базы знаний в блоки, 3) определить уровень усвоения элементов базы знаний.

Для построения структурной декомпозиции содержания дисциплині єлементі БЗ группируются в блоки. Группировка элементов базы знаний: термины и понятия, явления(процессі, свойства, собітия, факти, наблюдение), отношения(законі, принципи, правила, зависимости, связи, логич стр-ри), алгоритм(док-ва, виводи, формули, процедури, послед-ти действий, блок-схеми), модели( теории, концепции, гипотези), эвристика(алг принятия реш, алг поведения, анализ сложн єк завис-ти).

Структурн декомпозиция предусматривает уровни усвоения базы знаний: 1) наиболее низкий ( умение понять тот или иной элемент, запомнить его и при необходимости назвать его), 2) средний ( предполагает умение использовать приобретенные теоретические знания для решения типовых задач), 3) наиболее высокий ( умение использовать знания для решения инновационных задач).

Уровни сформированности в умении: если знания усвоены, то они формируют ( 1) умение восприятия, 2) умение осуществить, 3) умение создать новое).

Коэффициент желаемого уровня усвоения БЗ:

nb - количество решенных задач,

N - количество предлагаемых задач.

Di - 0-0.7 (очень плох), 0.71-0.8 (удовлетворительно), 0.81-0.9 (хорошо), 0.91-1 (отлично).

Интегрированный показатель желаемого уровня усвоения БЗ:

134. Класифікація засобів навчання.

Засоби навчання – всі різноманітні джерела знань, які включені в навчальний процес з метою вирішення освітніх задач. Засоби навчання – все те, що забезпечує організовану взаємодію.

За своїм призначенням засоби навчання поділяються на 3 групи:

інформативні – дозволяють прискорити сприймання складної і великої за обсягом інформації і оптимально орієнтуватися в оперативних діях.

Оперативне – можливість здійснювати певні завдання і операції: -аналітичні вказівки, - задачники

Контрольні – призначені для перевірки засвоєних знань – бланки тестів, завдвнь, комп. програм

Можна виділити також технічні засоби навчання: - аудіальні (магнітофонні записи), - візуальні (проектор, дошки)

Найбільш поширеними засобами є:

дошки(тут діє фактор руху)

текстові засоби: підручники, задачники, робочі зошити, опорні конспекти.

Екранні і екранно-звукові засоби: проектори, мультиплікація.

Засоби навчання і засоби наочності рекомендується вживати за принципом "сендвіча" – використовувати почергово декілька різних засобів, але на одному заніятті не більше трьох.

Засоби навчання в основному призначені для трьох аспектів роботи:

управління активністю

демонстрації явищ і процесів, які вивчаються і взаємозв"язків між ними

для концентрації уваги на вузлових інформаційних блоках.

135. Критерії відбору навчальних матеріалів та допоміжних засобів при вивченні економіки.

За своїм призначенням навчальні матеріали і засоби навчання поділяються на 3 групи:

інформативні – дозволяють прискорити сприймання складної і великої за обсягом інформації і оптимально орієнтуватися в оперативних діях. Підручники, учбові видання.

Оперативне – можливість здійснювати певні завдання і операції: -аналітичні вказівки, - задачники

Контрольні – призначені для перевірки засвоєних знань – бланки тестів, завдвнь, комп. Програм

Можна виділити також технічні засоби навчання: - аудіальні (магнітофонні записи- ефективні, якщо кількість учнів не пкревищує 20 і в невеликій аудиторії ), - візуальні (проектор- залучається і зорова і слухова пам"ять, пам"ять на рухи, дошки- тут діє фактор руху і фактор наочності, тому досить ефективно)

Інформативі засоби навчання краще застосовувати на початку вивчення теми, коли є необхідність засвоїти базові поняття, терміни, їх складові, та класифікації, розкрити їх сутність та взаємозв"язки.

Оперативні засоби необхідні для вироблення вмінь застосовувати знання на практиці.

Контрольні засоби допоможуть встановити зворотній зв"язок з учнями, виявити питання, з якими в них виникають труднощі, і ще раз пояснити незрозуміле.


 
 

Цікаве

Загрузка...